EN

to act as {czasownik}

volume_up
to act as
SMEs can act as the catalyst for economic recovery in Europe.
Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pełnić rolę katalizatorów ożywienia gospodarczego w Europie.
However, the Commission may act as a catalyst for change, to support efforts of Member States.
Komisja może jednak pełnić rolę katalizatora zmian wspierając wysiłki podejmowane przez państwa członkowskie.
Moreover, it is hoped that Jordan will act as a catalyst for scientific cooperation in its region.
Należy mieć ponadto nadzieję, że Jordania będzie pełnić rolę katalizatora współpracy naukowej w tym regionie.

Przykłady użycia - "to act as" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThese medicines act as carrier to take the radioactivity to where it is needed.
Leki te spełniają rolę nośników, przenosząc radioaktywność do miejsca docelowego.
EnglishThis is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.
Jest to przejaw braku poszanowania do nas wszystkich, a także dla obywateli Europy.
EnglishBut there is a section of the Patriot Act which refers specifically to finance.
Ale jeden z rozdziałów Patriot Act odwołuje się bezpośrednio do strony finansowej.
EnglishIf the European Union is to act as an honest broker, even-handedness is imperative.
Jeżeli Unia Europejska ma być uczciwym pośrednikiem konieczna jest bezstronność.
EnglishIt is a criminal act and a problem which either escalates or diminishes over time.
Jest to działanie przestępcze i problem, który z czasem nasila się albo zmniejsza.
EnglishWe therefore need the Small Business Act to be implemented in the Member States.
W związku z tym należy wdrożyć program Small Business Act w państwach członkowskich.
EnglishYet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.
Nie oznacza to jednak, że nie wymaga się od Europy działań; wręcz przeciwnie.
EnglishThe Conference has adopted the following declarations annexed to this Final Act.
Konferencja przyjęła następujące deklaracje załączone do niniejszego Aktu Końcowego:
EnglishThe Small Business Act is a good proposal for small and medium-sized enterprises.
Small Business Act to dobra propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishHere we also need to act in the international dimension to be most effective.
Aby być jak najbardziej efektywnymi, musimy działać w wymiarze międzynarodowym.
EnglishIt is crucial that the Member States act collectively with regard to this matter.
Ważne jest, aby państwa członkowskie w tej kwestii postępowały jednomyślnie.
EnglishA Commission that claims to act in the best interests of the citizens must do so.
Komisja, która twierdzi, że działa w interesie obywateli, naprawdę musi tak działać.
EnglishThe costs of failing to act are estimated to exceed USD 4 000 billion by 2050.
Ocenia się, że do 2050 roku koszty bezczynności przekroczą 4 biliony dolarów.
EnglishIf you can now act in accordance with your words, that will be good enough.
Jeżeli będzie Pan teraz umiał działać w zgodzie ze swoimi słowami, to wystarczy.
EnglishEven dictatorships are proud when they are able to demonstrate the capacity to act.
Nawet dyktatorzy są dumni, kiedy mają możliwość pokazania zdolności działania.
EnglishYes, we have to take responsibility for our many failures, but we did not act alone.
Tak, musimy wziąć odpowiedzialność za nasze błędy, ale nie popełniliśmy ich sami.
EnglishThen, when we have the means to act, I think that we must find a way of using them.
A więc, mając środki działania, myślę, że musimy znaleźć sposób ich wykorzystania.
EnglishI also believe that this Authentic Act resolution is particularly important.
Uważam również, że rezolucja w sprawie aktu urzędowego ma szczególne znaczenie.
EnglishTo that end, the adoption of a single European act would be an important instrument.
Przyjęcie jednolitego aktu europejskiego byłoby w tym względzie ważnym krokiem.
EnglishThe aims set out in the EU treaties are achieved by several types of legal act.
Cele wyznaczone w traktatach UE są osiągane za pomocą różnego rodzaju aktów prawnych.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to act as"

act rzeczownik
as spójnik
as przysłówek