"to act accordingly" po polsku

EN

"to act accordingly" - polskie tłumaczenie

EN

to act accordingly {czasownik}

volume_up
to act accordingly
volume_up
zachowywać się odpowiednio {czas. zwr. ndk}

Przykłady użycia - "to act accordingly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI made that clear last week, but so far, it has failed to act accordingly.
Jasno powiedziałem to w zeszłym tygodniu, ale Rada nie podjęła stosownych działań.
EnglishThe EU must also act accordingly in this regard by taking direct and decisive measures.
UE musi być konsekwentna w tym względzie i podejmować bezpośrednie i zdecydowane działania.
EnglishThe same is now required of the Council, which must act accordingly.
Tego samego wymagamy teraz od Rady, która musi odpowiednio się zachować.
EnglishThe European Union should take note and act accordingly.
Unia Europejska powinna wziąć to pod uwagę i podjąć odpowiednie działania.
EnglishIf we are against it, we must be against it all and act accordingly.
Jeżeli jesteśmy mu przeciwni, musimy być temu przeciwni całkowicie i podjąć odpowiednie działania.
EnglishThe Presidency has taken note to act accordingly.
Prezydium przyjęło to do wiadomości w celu podjęcia odpowiednich działań.
EnglishThe Union should make it easier for immigrants to take up employment, and we should act accordingly.
Unia powinna ułatwiać podejmowanie zatrudnienia przez imigrantów i w tym kierunku powinniśmy działać.
EnglishThen he should say so clearly and act accordingly.
A więc powinien to otwarcie powiedzieć i stosownie do tego działać.
EnglishWe must hear the cry of famine and act accordingly.
Musimy usłyszeć płacz ludzi cierpiących z głodu i zacząć działać.
EnglishWe hope to look at and assess the Commission's proposals and we will then act accordingly.
Mamy nadzieję, że zapoznamy się i ocenimy wniosek Komisji, a następnie będziemy mogli podjąć odpowiednie działania.
EnglishThe other institutions should also act accordingly.
Inne instytucje powinny również podjąć odpowiednie działania.
EnglishIf we act accordingly, we will make great progress.
Jeżeli podejmiemy takie działania, osiągniemy wielki postęp.
EnglishLet us therefore act accordingly so as to protect our producers, who are the guarantors of this quality.
Podejmijmy zatem odpowiednie działania w celu zapewnienia ochrony producentom, którzy są gwarantami tej jakości.
EnglishI trust that the European Parliament and all EU partners will agree to this line and act accordingly.
Ufam, że Parlament Europejski i wszyscy partnerzy UE zgodzą się z tym stanowiskiem i podejmą zgodne z nim działania.
EnglishThere are further indications telling us that Iran is an untrustworthy partner and we should act accordingly.
Mamy dalsze przesłanki, by sądzić, że Iran jest niewiarygodnym partnerem i powinniśmy podjąć odpowiednie działania.
EnglishI welcome clear indications that all Member States are aware of the challenge and will act accordingly.
Z zadowoleniem przyjmuję jasne oznaki, że wszystkie państwa członkowskie mają świadomość tego wyzwania i będą odpowiednio działać.
EnglishWe therefore call for an end to the war and to violence by all parties, and we urge the EU to act accordingly.
Dlatego wzywamy wszystkie strony do zakończenia wojny i przemocy i naciskamy, aby UE przyczyniła się do realizacji tego celu.
EnglishEverybody says so, but then we have to act accordingly, or else it becomes a slogan that consumers do not believe.
Każdy tak mówi, lecz musimy podjąć stosowne działania, albo słowa te staną się tylko sloganem, w który konsumenci nie wierzą.
EnglishWe will act accordingly and do everything in our power to ensure that our agriculture policy is sustainable and innovative.
Podejmiemy odpowiednie działania i dołożymy wszelkich wysiłków, by nasza polityka rolna była zrównoważona i innowacyjna.
EnglishThe talks and contacts with India, a new world power, will reveal whether the Union is prepared to take on this role and act accordingly.
Sprawdzianem przyjęcia i realizacji tej doktryny będą rozmowy i kontakty z Indiami - nową potęgą światową.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to act accordingly"

accordingly przysłówek
act rzeczownik
act of God rzeczownik
act of violence rzeczownik
act of public nature rzeczownik