"across the board" po polsku

EN

"across the board" - polskie tłumaczenie

EN

across the board {przysłówek}

volume_up
across the board (też: freely, generally, generally speaking, overall)
However, we consider that it would be difficult to make an across-the-board judgement regarding Article 9 of the Cotonou Agreement.
Uważamy jednak, że trudno byłoby wyrokować ogólnie na temat art. 9 porozumienia z Kotonu.

Przykłady użycia - "across the board" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishConstruction needs help right across the board, not just on a selective basis.
Pomocy potrzebuje całe budownictwo bez wyjątku, a nie tylko jego wybrane obszary.
EnglishSo let us agree that what we are discussing now is a 2% across-the-board increase.
Ustalmy zatem, że obecna dyskusja dotyczy zwiększenia o 2% jednakowo we wszystkich państwach.
EnglishThere have been consistent improvements across the board with regard to respect for human rights.
Następowała ciągła poprawa we wszystkich aspektach poszanowania praw człowieka.
EnglishWhat I've found, across the board, is that religion is about behaving differently.
Odkryłam, że bez wyjątków, w religii chodzi o zmianę zachowania.
EnglishFor the moment, the Court applies a uniform 2% materiality threshold across the board.
Obecnie Trybunał generalnie stosuje jednolity 2% próg istotności.
EnglishThese difficulties apply across the board to all livestock farmers throughout the European Union.
Te trudności dotyczą powszechnie wszystkich hodowców zwierząt w całej Unii Europejskiej.
EnglishIt is done in some, and it needs to be done across the board in America soon, and quick.
To już się sprawdza w pewnych sklepach i powinno być wprowadzane w całej Ameryce w najbliższym czasie.
EnglishThe Council has proposed a 2% cut across the board for all institutions.
Rada zaproponowała 2% cięcia we wszystkich instytucjach.
EnglishBut as I said earlier, this kind of logic applies across the board for infectious diseases, and it ought
Bo mając do czynienia z chorobami zakaźnymi, mamy do czynienia z żywymi systemami, które ewoluują.
EnglishImagine other companies indulging their profit-seeking in similar ways across the board.
Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której inne przedsiębiorstwa w poszukiwaniu zysków wszędzie postępują w podobny sposób.
EnglishHowever, I do regret our lack of courage on across-the-board greening of the common agricultural policy.
Ubolewam natomiast nad brakiem odwagi, by przeprowadzić wszechstronną ekologizację wspólnej polityki rolnej.
EnglishUnfortunately, we see the same thing happening across the board in the industrial sector.
EnglishAs you requested in previous years, the Council has not been making random across-the-board cuts to all headings.
Zgodnie z państwa wnioskami z ubiegłych lat, Rada nie dokonywała wyrywkowych cięć we wszystkich pozycjach.
EnglishYou know, as I do, that if a 2020 strategy is drafted, there will inevitably be lobbying across the board.
Wie pan równie dobrze jak ja, że podczas projektowania strategii 2020 nieuniknione jest lobbowanie na całej linii.
EnglishHowever, we consider that it would be difficult to make an across-the-board judgement regarding Article 9 of the Cotonou Agreement.
Uważamy jednak, że trudno byłoby wyrokować ogólnie na temat art. 9 porozumienia z Kotonu.
EnglishNow, these ideas should apply across the board, as long as you can figure out why some organisms evolved to virulence.
Te zasady powinny działać wszędzie, zakładając, że wiemy dlaczego dany organizm ewoluuje ku wirulencji.
EnglishApplying cohesion policy across the board is the only way to ensure the success of the Europe 2020 strategy.
Zastosowanie polityki spójności w całej Unii jest jedynym sposobem zapewnienia powodzenia strategii "Europa 2020”.
EnglishNone of the large trading nations has yet resorted to across-the-board restrictions on trade and investment.
Żaden duży partner handlowy nie wprowadził jeszcze ogólnych ograniczeń w handlu ani ograniczeń dotyczących inwestycji.
EnglishWe have discussed this at length and across the board and are familiar with the failings and limitations of this CE marking.
Omawialiśmy tą sprawę długo i szczegółowo i niedoskonałości i ograniczenia oznaczenia CE są nam dobrze znane.
EnglishIt is therefore essential for us in the EU to cut back bureaucracy across the board when drawing down from European funds.
Dlatego ważne jest, byśmy bez wyjątku ograniczyli w UE biurokrację związaną z korzystaniem ze środków unijnych.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "across the board"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
across przysłówek
across przyimek
board rzeczownik
board przymiotnik
Polish
member of the board rzeczownik
chairman of the board rzeczownik