"across" po polsku

EN

"across" - polskie tłumaczenie

volume_up
across {przysł.}
volume_up
across {przyim.}

EN across
volume_up
{przysłówek}

across
volume_up
przez {przysł.}
Not only will it be impossible to police across open borders, but it could be challenged by the WTO.
Niemożliwe będzie nadzorowanie go na otwartych granicach, a ponadto może zostać zakwestionowany przez WTO.
Tu przechodzi przez drogę, tutaj schodzi na drugą stronę.
These are camels moving across the Rift Valley in Africa, photographed by Chris Johns.
To są wielbłądy idące przez Rift Valley w Afryce, sfotografowane przez Chrisa Johns.
across (też: on the other side of)
volume_up
poprzez {przysł.}
And different sorts of things spread across different sorts of ties.
I różne rzeczy rozprzestrzeniają się poprzez różne więzi.
This is a land yacht racing across the desert in Nevada.
To jest wyścig jachtów na lądzie - poprzez piaski pustyni w Nevadzie.
This potential can be unleashed through increased competition and mobility in the industry across the EU.
Potencjał ten mógłby zostać uwolniony poprzez większą konkurencję i mobilność w tym sektorze na obszarze UE.
across (też: crosswise, athwart)
volume_up
w poprzek {przysł.}
There's a big river called the Gulf Stream that runs across and it's not going in the direction you are.
Wielka rzeka o nazwie Golfsztrom płynie w poprzek w odwrotnym niż ty kierunku.
I believe that Africa has reached an inflection point with a march of democracy and free markets across the continent.
Wierzę, że Afryka osiągnęła punkt zwrotny z manifestacją demokracji i wolnym rynkiem w poprzek całego kontynentu.
across
volume_up
wszerz {przysł.}
And the goal of the program is to launch an era of scientific discovery and understanding across and within the ocean basins, utilizing widely accessible, interactive telepresence.
I celem programu jest otwarcie ery odkryć naukowych i zrozumienie basenów oceanicznych wzdłuż i wszerz, wykorzystując szeroko dostępną interaktywną teleobecność.

Synonimy (angielski) dla "across":

across

Przykłady użycia - "across" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishChronic shortages of organs across Europe are causing 60 000 unnecessary deaths.
Stały niedobór narządów w Europie powoduje około 60 tysięcy niepotrzebnych zgonów.
EnglishThe legitimate use of firearms plays an important role across the European Union.
Uzasadnione użycie broni palnej odgrywa istotną rolę w całej Unii Europejskiej.
EnglishConstruction needs help right across the board, not just on a selective basis.
Pomocy potrzebuje całe budownictwo bez wyjątku, a nie tylko jego wybrane obszary.
EnglishI have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
Nie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.
EnglishSuch a move would certainly raise attention and many questions across the country.
Takie działanie z pewnością zwróciłoby uwagę całego kraju i wzbudziło wiele pytań.
EnglishIt was 25 minutes of absolute terror that thousands of people across the U.S. felt.
To było 25 minut absolutnego przerażenia, które odczuły tysiące osób w Stanach.
EnglishSo this is clearly a massive problem across the whole of the European Community.
Jest to więc zatem ogromny problem na terenie całej Wspólnoty Europejskiej.
EnglishThe first is the question of young people being able to move across borders.
Pierwszy dotyczy możliwości przemieszczania się młodych ludzi ponad granicami.
EnglishWell, that was my idea that I was going to try to get across to the youngsters.
W każdym razie to była moja koncepcja, którą chciałem przekazać młodzieży.
EnglishThis is particularly important to suppliers, because they work across borders.
Jest to szczególnie istotne dla dostawców, którzy funkcjonują ponad granicami państw.
EnglishHundreds of thousands of animals now travel with their owners each year across Europe.
Setki tysięcy zwierząt podróżuje obecnie ze swoimi właścicielami po całej Europie.
EnglishThese women and those young men united Iranians across the world, inside and outside.
Te kobiety i ci młodzi mężczyźni zjednoczyli Irańczyków na całym świecie, tu i tam.
EnglishSo, there was another one that I came across, and it's "saving fish from drowning."
I było następne przysłowie, na które się natknęłam: "uratować rybę przed utonięciem."
EnglishWe have tabled the same amendments; it is a consensual position across Parliament.
Złożyliśmy te same poprawki; to kompromisowe stanowisko całego Parlamentu.
EnglishThis is Parliament's intention, and I hope that this message came across.
Taka jest intencja Parlamentu i mam nadzieję, że ten przekaz został zrozumiany.
EnglishThe effect on overall survival was explored across different patient subsets.
Badano wpływ na czas przeżycia całkowitego w różnych podgrupach pacjentów.
EnglishThe pharmacokinetics of etoricoxib are linear across the clinical dose range.
W zakresie dawek klinicznych etorykoksyb wykazuje farmakokinetykę liniową.
EnglishWhere, finally, is the highly proclaimed solidarity across the European Union?
I wreszcie, gdzie jest ta wielce osławiona solidarność Unii Europejskiej?
EnglishAnd then, again, the building itself, middle of Los Angeles, right across from City Hall.
Znów budynek sam w sobie, po środku Los Angeles, na prawo od miejskiego ratusza.
EnglishAcross northern Europe, many governments now have innovation laboratories within them.
Rządy wielu krajów Europy Północnej posiadają obecnie własne laboratoria innowacji.