"acquis" po polsku

EN

"acquis" - polskie tłumaczenie

EN

acquis {rzeczownik}

volume_up
1. Prawo
I therefore ask myself, where in all this is the acquis communautaire?
Dlatego zadaję sobie pytanie, gdzie w tym wszystkim jest wspólnotowy dorobek prawny?
Firstly, it goes no further than the acquis communautaire.
Po pierwsze, nie wychodzi ona poza wspólnotowy dorobek prawny.
This is an agreement - an acquis - and this agreement changes nothing about this fact.
To jest umowa - dorobek prawny - i przedmiotowe porozumienie nie zmienia nic w odniesieniu do tego faktu.

Przykłady użycia - "acquis" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe fact is, Parliament will oppose any undermining of the acquis communautaire.
Faktem jest, że Parlament sprzeciwi się naruszeniu wspólnotowego dorobku prawnego.
EnglishBy acceding to this agreement, Liechtenstein will become part of the Schengen acquis.
Lichtenstein, poprzez przystąpienie do tej umowy, przyłączy się do dorobku Schengen.
EnglishThis framework forms part of the Community acquis and everyone must respect it.
Te ramy stanowią część dorobku wspólnotowego i każdy musi to uszanować.
EnglishWe have many fears with regard to the calling into question of the acquis communautaire.
Żywimy wiele obaw związanych z kwestionowaniem wspólnotowego dorobku prawnego.
EnglishA simple and up-to-date Community acquis is one of the EU's objectives.
Jednym z celów UE jest uproszczenie i uaktualnienie wspólnotowego prawodawstwa.
EnglishRomania and Bulgaria adopted the Schengen acquis when they acceded to the EU in 2007.
Rumunia i Bułgaria przyjęły dorobek Schengen w 2007 roku wraz z przystąpieniem do UE.
EnglishThe acquis communautaire is about substantive law and we are not changing that.
Acquis communautaire dotyczy prawa materialnego i tego nie zmieniamy.
EnglishBut, we repeat, it has to be based on the existing acquis communautaire.
Ale powtórzmy, walka ta musi opierać się na istniejącym wspólnotowym dorobku prawnym.
EnglishRegional cooperation financed by the Commission is part of this acquis.
Współpraca regionalna finansowana przez Komisję stanowi część tego dorobku.
EnglishI therefore ask myself, where in all this is the acquis communautaire?
Dlatego zadaję sobie pytanie, gdzie w tym wszystkim jest wspólnotowy dorobek prawny?
EnglishIt is the intention to reinforce the Schengen acquis, not to depart from the Schengen acquis.
Zamiarem jest wzmocnienie dorobku Schengen, a nie odejście od dorobku Schengen.
EnglishCroatia is showing a good level of regulatory harmonisation with the acquis communautaire.
Chorwacja wykazuje dobry poziom harmonizacji prawa ze wspólnotowym dorobkiem prawnym.
EnglishThe labour market available in the EU, regulating the acquis, is not efficient in practice.
Dostępny w UE rynek pracy, regulujący acquis, w praktyce nie jest efektywny.
Englishthe Council Declaration on application of the provisions of the Schengen acquis, and
deklaracji Rady dotyczącej stosowania przepisów dorobku Schengen oraz
EnglishI think it is a good thing that the acquis communautaire remains unchanged.
Uważam, że to dobrze, że acquis communautaire pozostaje niezmienione.
EnglishI believe that the question we need to ask ourselves is how to guarantee the social acquis.
Uważam, że pytanie, jakie musimy sobie zadać, brzmi jak zagwarantować acquis socjalne.
EnglishWe need to improve the evaluation mechanism for monitoring the application of the Schengen acquis.
Musimy usprawnić mechanizmy ewaluacji monitorowania stosowania dorobku Schengen.
EnglishWe have to improve the evaluation mechanism for monitoring the application of the Schengen acquis.
Musimy udoskonalić mechanizm oceny monitorowania i stosowania dorobku Schengen.
EnglishWe have a solid acquis on these issues on which we will continue to build.
W tych obszarach mamy mocne acquis, które wciąż będziemy rozwijać.
EnglishThe implementation of the Community acquis is, of course, an essential requirement in this respect.
Zasadniczym wymogiem jest tu oczywiście wdrożenie wspólnotowego dorobku prawnego.