EN

acquired {przymiotnik}

volume_up
acquired (też: obtained)
It is used to treat adults infected with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1), a virus that causes acquired immune deficiency syndrome (AIDS).
Preparat stosuje się w leczeniu osób dorosłych z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV- 1) – wirusem, który wywołuje nabyty zespół niedoboru odporności (AIDS).
There will be a period of two years in which the capital and some of the reserves of the company acquired will not be able to be distributed to new proprietors.
Zostanie wprowadzony dwuletni okres, podczas którego kapitał oraz część rezerw przejętej spółki nie będą podlegać podziałowi pomiędzy nowych właścicieli.

Przykłady użycia - "acquired" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOesophageal stenosis acquired, vomiting, dysphagia, constipation, nausea Common:
Nabyte zwężenie przełyku, wymioty, dysfagia, zaparcia, nudności Często:
EnglishThis is expected to help in the treatment of community-acquired pneumonia.
Powyższa terapia ma na celu wspomóc leczenie pozaszpitalnego zapalenia płuc.
EnglishNatural intermediate susceptibility in the absence of acquired mechanism of resistance (1):
Naturalna średnia wrażliwość bakterii bez nabytych mechanizmów oporności (1):
EnglishThe fact is that most crimes are not committed using legally acquired weapons.
Faktem jest, że większość przestępstw nie jest popełniana przy użyciu legalnie nabytej broni.
EnglishThis is the virus that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Wirus ten powoduje rozwój zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS).
Englishsyndrome (if not excluded by ECG) and in patients with known acquired QT interval prolongation.
go w badaniu EKG) oraz u pacjentów z nabytym wydłużeniem odstępu QT. t le
EnglishHospital acquired infections are also attracting ever more attention from the media and politicians.
Problem zakażeń szpitalnych zwraca również coraz większą uwagę mediów i polityków.
EnglishMore than 40 000 hectares have already been acquired in this manner from Ethiopia to Indonesia.
Ponad 40 tysięcy hektarów przejęto w ten sposób: od Etiopii po Indonezję.
EnglishAnd then about a year and a half ago, Google actually acquired this company.
Jakieś półtora roku temu firma została wykupiona przez Google.
EnglishInfection of the lungs acquired (pneumonia) outside the hospital, except severe cases
pozaszpitalne zapalenie płuc, z wyjątkiem ciężkich przypadków ostre bakteryjne zapalenie zatok dni
EnglishAcquired lipodystrophy, alopecia, dry skin, eczema, lipoatrophy, pruritus, rash
Nabyta lipodystrofia Nabyta lipodystrofia, łysienie, sucha skóra, wyprysk, lipoatrofia, świąd, wysypka
EnglishThis combination requires a redefinition of the ways in which knowledge is transmitted and acquired.
Takie połączenie wymaga określenia na nowo sposobów przekazywania i zdobywania wiedzy.
EnglishChildren who suffer from inborn AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) and recurrent infections.
z wrodzonym AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności) i nawracającymi
EnglishHybrid cars could be acquired for use by Members of Parliament.
Dla posłów Parlamentu można by nabyć samochody o napędzie hybrydowym.
EnglishInfection of the lungs (pneumonia) acquired outside the hospital, except severe cases
pozaszpitalne zapalenie płuc, oprócz ciężkich przypadków
EnglishFor me, like millions of other people around the world today, English is an acquired language.
Dla mnie, jak i dla millionów innych ludzi na świecie dzisiaj, angielski jest nabytym językiem.
EnglishTygacil was also expected to be used to treat adults with community-acquired pneumonia.
Preparat Tygacil miał być również stosowany w leczeniu osób dorosłych z pozaszpitalnym zapaleniem płuc.
EnglishYou should be able to trust the manufacturer and the product acquired.
Powinien mieć zaufanie do producenta i do nabytego produktu.
Englishr Species for which acquired resistance may be a problem
Mycoplasma pneumoniae * Drobnoustroje, których nabyta oporność może być z
EnglishThe power acquired by the EP down through the years has served only to strengthen Europe as a whole.
Władza nabyta przez PE na przestrzeni lat przyczynia się do wzmacniania Europy jako całości.

Synonimy (angielski) dla "acquirement":

acquirement
acquirer