"acquired" po polsku

EN

"acquired" - polskie tłumaczenie

EN acquired
volume_up
{przymiotnik}

acquired (też: obtained)
volume_up
nabyty {przym. m.}
It is used to treat adults infected with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1), a virus that causes acquired immune deficiency syndrome (AIDS).
Preparat stosuje się w leczeniu osób dorosłych z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV- 1) – wirusem, który wywołuje nabyty zespół niedoboru odporności (AIDS).
volume_up
przejęty {przym. m.}
There will be a period of two years in which the capital and some of the reserves of the company acquired will not be able to be distributed to new proprietors.
Zostanie wprowadzony dwuletni okres, podczas którego kapitał oraz część rezerw przejętej spółki nie będą podlegać podziałowi pomiędzy nowych właścicieli.

Przykłady użycia - "acquired" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is expected to help in the treatment of community-acquired pneumonia.
Powyższa terapia ma na celu wspomóc leczenie pozaszpitalnego zapalenia płuc.
EnglishThe fact is that most crimes are not committed using legally acquired weapons.
Faktem jest, że większość przestępstw nie jest popełniana przy użyciu legalnie nabytej broni.
EnglishThis is the virus that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Wirus ten powoduje rozwój zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS).
EnglishAnd then about a year and a half ago, Google actually acquired this company.
Jakieś półtora roku temu firma została wykupiona przez Google.
EnglishHospital acquired infections are also attracting ever more attention from the media and politicians.
Problem zakażeń szpitalnych zwraca również coraz większą uwagę mediów i polityków.
Englishsyndrome (if not excluded by ECG) and in patients with known acquired QT interval prolongation.
go w badaniu EKG) oraz u pacjentów z nabytym wydłużeniem odstępu QT. t le
EnglishInfection of the lungs acquired (pneumonia) outside the hospital, except severe cases
pozaszpitalne zapalenie płuc, z wyjątkiem ciężkich przypadków ostre bakteryjne zapalenie zatok dni
EnglishThis combination requires a redefinition of the ways in which knowledge is transmitted and acquired.
Takie połączenie wymaga określenia na nowo sposobów przekazywania i zdobywania wiedzy.
EnglishChildren who suffer from inborn AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) and recurrent infections.
z wrodzonym AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności) i nawracającymi
EnglishFor me, like millions of other people around the world today, English is an acquired language.
Dla mnie, jak i dla millionów innych ludzi na świecie dzisiaj, angielski jest nabytym językiem.
EnglishInfection of the lungs (pneumonia) acquired outside the hospital, except severe cases
pozaszpitalne zapalenie płuc, oprócz ciężkich przypadków
EnglishTygacil was also expected to be used to treat adults with community-acquired pneumonia.
Preparat Tygacil miał być również stosowany w leczeniu osób dorosłych z pozaszpitalnym zapaleniem płuc.
EnglishYou should be able to trust the manufacturer and the product acquired.
Powinien mieć zaufanie do producenta i do nabytego produktu.
EnglishThe term cohesion has acquired special significance within the Union.
Słowo "spójność” nabrało szczególnego znaczenia w Unii.
EnglishThe review planned for 2007 thus became more urgent and acquired greater political relevance.
Planowany na rok 2007 przegląd stał się zatem jeszcze pilniejszy i zyskał większe znaczenie polityczne.
EnglishBut that is where the Tasmanian devil cancer has acquired an absolutely amazing evolutionary adaptation.
Rak diabła tasmańskiego jest inny, posiadł zupełnie niezwykłą zdolność adaptacji ewolucyjnej.
EnglishCommunity acquired pneumonia, except severe cases
pozaszpitalne zapalenie płuc, z wyjątkiem przypadków o ciężkim przebiegu,
Englishis Protopy should not be used in patients with congenital or acquired immunodeficiencies or in patients
sz Maści Protopy nie należy stosować u pacjentów z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem odporności
EnglishAnd we try to track the changes that occur as the new skill or ability is acquired.
Zachęcamy je do uczenia się nowych umiejętności. ~~~ I próbujemy śledzić zmiany zachodzące gdy nabywane są umiejętności.
EnglishThat's how much we have in America, cholera that's acquired endemically, and we don't think we've got a problem here.
Tyle samo mamy w Ameryce, lokalnych zarażeń cholerą, i nikt nie uważa, żeby to był problem.