EN

acknowledged {przymiotnik}

volume_up
1. ogólne
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. referred to the CHMP.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. bleomycyny w tych wskazaniach został uznany za niekorzystny.
If we acknowledged this fact, mankind would save billions of dollars by giving up pointless activities.
Gdyby ten fakt został uznany, ludzkość mogłaby zaoszczędzić miliardy dolarów poprzez rezygnację z działań, które nie mają sensu.
While this point has been acknowledged by the Presidency, it is rather disappointing that the Council has introduced further cuts to the Commission's administrative budget.
Punkt ten został uznany przez prezydencję, szkoda więc, że Rada wprowadziła dalsze cięcia w budżecie administracyjnym Komisji.
He is being prosecuted for an article, whose author is known, and, according to Belgian law, as acknowledged by the report, in this situation, the head of the publication should not be prosecuted.
Jest on oskarżony ze względu na artykuł, którego autor jest znany, a zgodnie z prawem belgijskim, co zostało uznane w sprawozdaniu, w tej sytuacji szef publikacji nie powinien być oskarżony.
2. "champion, leader"

Przykłady użycia - "acknowledged" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI simply wanted this to be acknowledged, so thank you for having done that.
Chciałem tylko, aby przyjęto to do wiadomości, więc dziękuję, że Pan to uczynił.
EnglishThis has been acknowledged by some representatives of civil society in Belarus.
Są tego świadomi niektórzy przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.
EnglishUnfortunately, these acts are not acknowledged in most cases or are just simply ignored.
Niestety, w wielu przypadkach nie są one zgłaszane lub są zwyczajnie ignorowane.
EnglishThey work less, as household work is not acknowledged as legitimate work.
Pracują mniej, bo pracy w gospodarstwie domowym formalnie nie uznaje się za pracę.
EnglishThe Committee acknowledged that cases of malignancy (including skin cancer and
Komitet potwierdził, że zgłoszono przypadki wystąpienia nowotworu złośliwego (raka skóry i
EnglishGerman taxpayers (and this is rarely acknowledged) have always propped up the whole system.
Niemieccy podatnicy (co się rzadko dostrzega) zawsze byli podporą całego systemu.
EnglishReproduction is authorised provided the source is acknowledged How does STRONGHOLD work?
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Jak działa STRONGHOLD?
EnglishChildren's rights are acknowledged in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Prawa dziecka zostały potwierdzone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
EnglishThe Committee acknowledged that cases of malignancy (including skin cancer and lymphoma)
Komitet przyjął do wiadomości, że u pacjentów leczonych preparatem Protopic obserwowano
EnglishReproduction is authorised provided the source is acknowledged. carbohydrates.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Jak działa preparat Omnitrope?
EnglishAs in the question tonight, people have acknowledged the job of RAPEX.
Podobnie jak w dzisiejszym pytaniu, obywatele doceniają pracę wykonywaną przez RAPEX.
EnglishThis is a most serious food crisis, and Mr Dalli has acknowledged that.
To najpoważniejszy kryzys żywnościowy i pan komisarz Dalli to potwierdził.
EnglishThe positive precedent set by Moldova should be acknowledged and encouraged.
Pozytywny precedens, jaki reprezentuje Mołdawia, zasługuje na uznanie i motywujące wsparcie.
EnglishPressure must first be exerted, of course, to ensure that the winner is acknowledged.
Najpierw oczywiście trzeba wywrzeć odpowiednią presję, aby zagwarantować uznanie zwycięzcy.
EnglishIt must be acknowledged that the EU has already had negative experiences on a similar issue.
Należy potwierdzić, że UE ma już negatywne doświadczenia w podobnej kwestii.
EnglishAn appropriate response was made in this case, which the petitioners have duly acknowledged.
W tej sprawie reakcja była właściwa, co zyskało odpowiednie uznanie petycjonariuszy.
EnglishReproduction is authorised provided the source is acknowledged. since the 1950s.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.
EnglishThe failure of the European Union's cooperation policy in this area must be acknowledged.
W tej sprawie należy uznać fiasko polityki rozwojowej Unii Europejskiej.
EnglishReproduction is authorised provided the source is acknowledged.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. biorównoważność.
EnglishReproduction is authorised provided the source is acknowledged.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. ciśnienie krwi.