EN

to acknowledge [acknowledged|acknowledged] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
We can acknowledge this to be a success in the history of European integration.
Możemy ją uznać za sukces w historii integracji europejskiej.
Politicians need to acknowledge the great importance of the tourism industry to Europe.
Politycy muszą uznać ogromne znaczenie branży turystycznej w Europie.
But the crisis has shown that we need to acknowledge its systemic shortcomings.
Niemniej kryzys pokazał, że musimy uznać wady systemowe euro.
to acknowledge (też: to affirm, to attest)
It must be acknowledged that the EU has already had negative experiences on a similar issue.
Należy potwierdzić, że UE ma już negatywne doświadczenia w podobnej kwestii.
I want the European Union to finally acknowledge that this change of policy has been a complete failure.
Chcę ostatecznego potwierdzenia ze strony Unii Europejskiej, że ta zmiana polityki była całkowitą porażką.
Turkey must acknowledge the Armenian genocide, a historic and symbolic act, and this will bear witness to its political maturity.
Turcja musi potwierdzić fakt ludobójstwa na Ormianach, jako akt historyczny i symboliczny.
to acknowledge
We all have to acknowledge that this situation demands a multifaceted approach.
Wszyscy musimy przyjąć do wiadomości, że sytuacja ta wymaga wielopłaszczyznowego podejścia.
That is something we should acknowledge and accept.
Powinniśmy to przyjąć do wiadomości i zaakceptować.
Musimy to wyraźnie przyjąć do wiadomości.
to acknowledge
volume_up
przyznawać się {czas. zwr. ndk} (do czegoś)
But we learn that with sophistication comes the understanding that you can't acknowledge that you have moral heroes.
Ale nauczyliśmy się, że wraz z wyrafinowaniem przychodzi zrozumienie, że nie możesz przyznawać się do posiadania bohaterów moralnych.
to acknowledge (też: to react, to reply, to respond)
to acknowledge (też: to respond, to sign for)
to acknowledge
Finally, I want to acknowledge the role of Parliament in approving the fund for Dell workers.
Na zakończenie chcę wyrazić podziękowanie za rolę odegraną przez Parlament w procesie zatwierdzenia funduszu na rzecz pracowników z firmy Dell.
We have a duty to support, acknowledge and assist them.
Mamy obowiązek je wspierać, uznawać i udzielać im pomocy.
Individual performance must always be acknowledged by the EU.
Unia Europejska musi zawsze uznawać indywidualne osiągnięcia.
Today, because of Copenhagen they acknowledge that they have a co-responsibility.
Dzisiaj, dzięki szczytowi w Kopenhadze, gospodarki wschodzące uznają swoją współodpowiedzialność.
to acknowledge
volume_up
przyjąć {czas. dk} (z wdzięcznością)
We all have to acknowledge that this situation demands a multifaceted approach.
Wszyscy musimy przyjąć do wiadomości, że sytuacja ta wymaga wielopłaszczyznowego podejścia.
That is something we should acknowledge and accept.
Powinniśmy to przyjąć do wiadomości i zaakceptować.
Ważne, aby przyjąć ten fakt do wiadomości.
to acknowledge
volume_up
przyjmować [przyjmuję|przyjmowałbym] {czas. ndk} (z wdzięcznością)
It does not acknowledge that the common agricultural policy has led to a paradoxical situation.
Nie przyjmuje do wiadomości, że wspólna polityka rolna doprowadziła do paradoksalnej sytuacji.
Let me reassure you that we acknowledge the new role of Parliament in line with the Treaty of Lisbon.
Pragnę zapewnić, że przyjmujemy do wiadomości nową rolę Parlamentu na mocy traktatu lizbońskiego.
We acknowledge the reassurances given by Mr Jouyet and Mrs Ferrero, but we need to move swiftly from words to actions.
Przyjmujemy zapewnienia pana Jouyeta i pani Ferrero, ale musimy szybko przejść od słów do czynów.
to acknowledge
volume_up
pogodzić się z {czas. zwr. dk} (czymś)
(FI) Madam President, certain facts need to be acknowledged.
Należy pogodzić się z pewnymi faktami.
At the same time, we must be realistic and acknowledge that the transition process in Moldova is not easy and many reforms are still to be implemented.
Jednocześnie musimy pozostać realistami i pogodzić się z faktem, że proces przemian w Mołdawii nie jest procesem łatwym i wymaga jeszcze wdrożenia wielu reform.
to acknowledge
to acknowledge
to acknowledge
volume_up
przywitać się {czas. zwr. dk} (uznać czyjąś obecność)
to acknowledge
volume_up
godzić się z {czas. zwr. ndk} (czymś)
2. "person, sb’s presence"
to acknowledge (też: to discern)
The Court of Auditors acknowledged the progress we have made.
Europejski Trybunał Audytorów zauważył postęp, jakiego dokonaliśmy.
First of all, however, I must acknowledge that the Commission's answer to the specific questions we are asking in our resolution has been positive, for the most part.
Przede wszystkim jednak muszę zauważyć, że odpowiedź Komisji na określone pytania zadane przez nas w ramach rezolucji była w znacznej części pozytywna.
I do not know whether Transparency International's figures are accurate, as you yourself acknowledged, but in any case the point you made was correct.
Nie wiem czy liczby, które podaje Transparency International są wiarygodne, jak sam pan poseł zauważył, jednak w każdym razie ma pan poseł rację.
to acknowledge (też: to remark)
The Commission acknowledges that some Member States already in 2005 have achieved a high share of renewable energy at national level.
Komisja zauważa, że niektóre państwa członkowskie już w 2005 r. osiągnęły wysoki udział energii odnawialnej na szczeblu krajowym. Sporządzając sprawozdania, o których mowa w art.
3. "greet"
to acknowledge (też: to congratulate)

Przykłady użycia - "to acknowledge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI abstained from the vote to highlight this aspect and acknowledge its value.
Wstrzymałem się od głosu, aby podkreślić ten aspekt i wskazać wartość dokumentu.
EnglishIt is only fair to acknowledge the extraordinary contribution of this Parliament.
Należy konicznie oddać sprawiedliwość niezwykłemu wkładowi pracy Parlamentu.
EnglishRussia also needs to acknowledge that it cannot deal with this crisis on its own.
Także Rosja musi wreszcie zrozumieć, że sama nie poradzi sobie z kryzysem.
EnglishI also acknowledge that we could have explained and phrased things better in Article 3.
Przyznaję także, że mogliśmy lepiej wyjaśnić i wyrazić treści zawarte w art. 3.
EnglishAnd demand that the people who teach you acknowledge them and celebrate them too.
I wymagajcie, by ludzie, którzy Was uczą, również przyznawali się do nich i ich czcili.
EnglishThis is a fundamental truth that we must dare to acknowledge in this debate.
Taka jest fundamentalna prawda, którą musimy odważyć się przyznać podczas tej debaty.
EnglishNever mind the fact that they were slow to acknowledge they needed saving.
Nie szkodzi fakt, że byli nieskorzy,aby przyznać, iż potrzebowali ocalenia.
EnglishWe must, however, acknowledge that after seven years of negotiations we are at an impasse.
Musimy jednak przyznać, że po siedmiu latach negocjacji znajdujemy się w impasie.
EnglishIt is good to keep a tight rein on expenditure and acknowledge the demands of common sense.
Dobrze jest trzymać na wydatkach ciężką dłoń i uznać potrzebę zdrowego rozsądku.
EnglishI also consider it important to acknowledge certificates for on-board personnel.
Uważam także za ważne uznanie certyfikatów dla personelu pokładowego.
EnglishWe must acknowledge that definite progress has been made with regard to equality.
Należy przyznać, że w sferze równości dokonał się niewątpliwy postęp.
EnglishWe all have to acknowledge that this situation demands a multifaceted approach.
Wszyscy musimy przyjąć do wiadomości, że sytuacja ta wymaga wielopłaszczyznowego podejścia.
EnglishI would like to expressly acknowledge the PPE Group's part in these improvements.
Pragnę wyraźnie wskazać rolę grupy PPE w dokonanych udoskonaleniach.
EnglishThe majority in this Parliament refuses to acknowledge its political losses.
Jednak większość w tym Parlamencie nie potrafi pogodzić się ze swoją polityczną przegraną.
EnglishAs the Commissioner has just reminded us, this is very good - I acknowledge that.
Jak przypomniał nam pan komisarz, to bardzo dobrze - przyznaję to.
EnglishWe have to acknowledge honestly that the EU did not show the sort of leadership it proclaims.
Musimy uczciwie przyznać, że UE nie okazała takiego przywództwa, jakie głosi.
EnglishHear, ye that are far off, what I have done; and, ye that are near, acknowledge my might.
Słuchajcie, którzyście daleko, com uczynił, a bliscy poznajcie moc moję.
EnglishIt poisons our common future if we fail to acknowledge this properly.
Jeśli nie uznamy tego właśnie faktu, zatruje to naszą wspólną przyszłość.
EnglishWe acknowledge the common threat of nuclear proliferation, particularly from Iran.
Uznajemy wspólne zagrożenie rozprzestrzenianiem broni atomowej, w szczególności ze strony Iranu.
EnglishToday, because of Copenhagen they acknowledge that they have a co-responsibility.
Dzisiaj, dzięki szczytowi w Kopenhadze, gospodarki wschodzące uznają swoją współodpowiedzialność.