"acid-free" po polsku

EN

"acid-free" - polskie tłumaczenie

EN

acid-free {przymiotnik}

volume_up
acid-free

Przykłady użycia - "acid-free" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishExcretion Travoprost free acid and its metabolites are mainly excreted by the kidneys.
Wydalanie Trawoprost w postaci wolnego kwasu i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki.
EnglishExcretion Travoprost free acid and its metabolites are mainly excreted by the kidneys.
Wydalanie Trawoprost w formie wolnego kwasu oraz jego metabolity wydalane są głównie przez nerki.
EnglishLess than 2 % of an ocular dose of travoprost was recovered in urine as free acid.
Poniżej 2 % dawki trawoprostu podanej do worka spojówkowego wydala się z moczem w formie wolnego kwasu.
EnglishCeftiofur crystalline free acid corresponding to ceftiofur
Krystaliczny ceftiofur w postaci wolnego kwasu, w przeliczeniu na ceftiofur 100 mg.
EnglishMetabolism Metabolism is the major route of elimination of both travoprost and the active free acid.
Metabolizm Metabolizm jest główną drogą eliminacji zarówno trawoprostu, jak i jego wolnego kwasu.
EnglishMetabolism Metabolism is the major route of elimination of both travoprost and the active free acid.
Metabolizm Metabolizm jest główną drogą eliminacji zarówno trawoprostu jak i czynnego wolnego kwasu.
EnglishIt is absorbed through the cornea where the isopropyl ester is hydrolysed to the active free acid.
Jest on wchłaniany przez rogówkę, w której ester izopropylowy ulega hydrolizie do czynnego wolnego kwasu.
EnglishTravoprost is a prodrug that undergoes rapid ester hydrolysis in the cornea to the active free acid.
Trawoprost jest prolekiem, który w rogówce ulega szybkiej hydrolizie estrowej do aktywnego wolnego kwasu.
EnglishPeak active free acid plasma concentrations of 25 pg/ ml or less were observed between 10 and 30 minutes post-dose.
Maksymalne stężenia wolnego kwasu w osoczu, wynoszące 25 pg/ ml lub mniej, występowały między 10. a 30. minutą od podania leku.
EnglishNaxcel is an antibiotic suspension that contains ceftiofur (as ceftiofur crystalline free acid) as the active substance.
Naxcel jest zawiesiną antybiotyku, która zawiera ceftiofur (krystaliczny ceftiofur w postaci wolnego kwasu) jako substancję czynną.
EnglishDistribution Following topical ocular administration of TRAVATAN to healthy volunteers, low systemic exposure to active free acid was demonstrated.
Dystrybucja Po miejscowym podaniu do oka preparatu TRAVATAN zdrowym ochotnikom wykazano małą ekspozycję układową na czynny wolny kwas.
EnglishStudies in rabbits have shown peak concentrations of 20 ng/ g of the free acid in aqueous humour one to two hours after topical dosing of TRAVATAN.
W badaniach na królikach wykazano, że stężenia maksymalne 20 ng/ g wolnego kwasu w cieczy wodnistej występowały po upływie jednej do dwóch godzin po miejscowym podaniu preparatu TRAVATAN.
EnglishDue to the low plasma concentrations and rapid elimination following topical dosing, the elimination half-life of active free acid in man could not be determined.
Ze względu na małe stężenia w osoczu oraz szybką eliminację po podaniu miejscowym, nie można było określić okresu półtrwania w fazie eliminacji czynnego wolnego kwasu u człowieka.
EnglishA single dose pre-filled syringe delivers 1.65 mg pegaptanib sodium, corresponding to 0.3 mg of the free acid form of the oligonucleotide, in a nominal volume of 90 microlitres.
Wstępnie napełniona pojedynczą dawką strzykawka zawiera 1, 65 mg pegaptanibu sodu, co odpowiada 0, 3 mg oligonukleotydu w postaci wolnego kwasu, w nominalnej objętości 90 mikrolitrów.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "acid-free"

acid rzeczownik
acid przymiotnik
free przymiotnik
free rzeczownik
free przysłówek
Polish
free
Polish