EN

acid {przymiotnik}

volume_up
It is bound predominantly to albumin and to a lower extent to α -1 acid glycoprotein.
Głównie wiąże się z albuminami, a w mniejszym stopniu z kwaśną glikoproteiną α- 1.
In plasma, risperidone is bound to albumin and alpha-1-acid glycoprotein.
W osoczu krwi rysperydon wiąże się z albuminami i alfa 1 - kwaśną glikoproteiną.
In plasma, risperidone is bound to albumin and alpha-1-acid glycoprotein.
W osoczu krwi rysperydon wiąże się z albuminami i kwaśną glikoproteiną alfa 1.
acid (też: acidic)

Przykłady użycia - "acid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMycophenolate mofetil is the 2-morpholinoethyl ester of mycophenolic acid (MPA).
Mykofenolan mofetylu jest 2- morfolinoetylowym estrem kwasu mykofenolowego (MPA).
EnglishExcipients: fosveset, sodium hydroxide, hydrochloride acid, water for injections
Substancje pomocnicze: fosweset, sodu wodorotlenek, kwas solny, woda do wstrzykiwań
EnglishThe sodium hydrogen carbonate solution protects the vaccine from the gastric acid.
Roztwór wodorowęglanu sodu chroni szczepionkę przed działaniem kwasu żołądkowego.
EnglishHowever, nicotinic acid a component of Tredaptive does pass into breast milk.
Jednak, kwas nikotynowy, składnik leku Tredaptive przenika do mleka kobiecego.
EnglishZoledronic acid belongs to the class of bisphosphonates and acts primarily on bone.
Kwas zoledronowy należy do klasy bisfosfonianów i działa głównie na tkankę kostną.
English*Sodium acetate is formed by titrating glacial acetic acid with sodium hydroxide.
* Octan sodu powstaje w wyniku miareczkowania roztworu kwasu octowego lodowatego len
EnglishNo specific drug-drug interaction studies have been conducted with zoledronic acid.
Nie przeprowadzono swoistych badań interakcji typu lek- lek z kwasem zoledronowym.
EnglishSucrose Sodium chloride Sodium citrate Citric acid Hydrochloric acid Sodium hydroxide
Sacharoza Sodu chlorek Sodu cytrynian Kwas cytrynowy Kwas solny Sodu wodorotlenek
EnglishSodium hydroxide and/ or hydrochloric acid may have been used to adjust acidity.
TEKST NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM (PUDEŁKO TEKTUROWE) (5 wstrzykiwaczy 3 ml)
EnglishEffects of other medicinal products on nicotinic acid Bile acid sequestrants:
Wpływ innych produktów leczniczych na kwas nikotynowy Środki wiążące kwasy żółciowe:
EnglishHowever, nicotinic acid a component of Trevaclyn does pass into breast milk.
Jednak, kwas nikotynowy, składnik leku Trevaclyn przenika do mleka kobiecego.
EnglishThe other ingredients are glutamic acid, sorbitol (E420), polysorbate 80 and water for
Inne składniki leku to kwas glutaminowy, sorbitol (E420), polisorbat 80 i woda do
EnglishIt is bound predominantly to albumin and to a lower extent to α -1 acid glycoprotein.
Głównie wiąże się z albuminami, a w mniejszym stopniu z kwaśną glikoproteiną α- 1.
EnglishLactation It is not known whether ibandronic acid is excreted in human milk.
Laktacja Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy wydzielany jest z ludzkim mlekiem.
Englishmetacresol mannitol glacial acetic acid sodium acetate trihydrate water for injections
metakrezol mannitol kwas octowy lodowaty sodu octan trójwodny woda do wstrzykiwań
EnglishMannitol, glacial acetic acid, sodium acetate trihydrate, water for injections.
Mannitol, kwas octowy lodowaty, sodu octan trójwodny, woda do wstrzykiwań.
EnglishIn plasma, risperidone is bound to albumin and alpha-1-acid glycoprotein.
W osoczu krwi rysperydon wiąże się z albuminami i alfa 1 - kwaśną glikoproteiną.
EnglishTranexamic acid di potassium-hydrogen phosphate phosphoric acid sucrose Polysorbate 80
Kwas traneksamowy Potasu wodorofosforan kwas fosforowy sacharoza polisorbat 80
EnglishAlso contains disodium hydrogen phosphate, phosphoric acid and sodium hydroxide.
Zawiera również wodorofosforan sodu, kwas fosforowy i wodorotlenek sodu.
EnglishThe dose of 5 mg of zoledronic acid must be administered over at least 15 minutes.
Kwas zoledronowy w dawce 5 mg należy podawać w infuzji trwającej co najmniej 15 minut.

"acid gas" - polskie tłumaczenie

acid gas
Polish
  • gaz kwasowy
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "acid":

acid
acidity
acidic
acetic acid