"achievements" po polsku

EN

"achievements" - polskie tłumaczenie

EN achievements
volume_up
{liczba mnoga}

volume_up
osiągnięcia {niemęskoos.}
Three decisions of the part-session summarise its achievements.
Trzy decyzje podjęte w trakcie posiedzenia okresowego podsumowują jego osiągnięcia.
Wonderful people, wonderful achievements - an important partner for the EU.
Wspaniali ludzie, wspaniałe osiągnięcia - ważny partner dla UE.
All the proposals put forward should make for considerable achievements.
Wszystkie przedstawione propozycje powinny mieć na celu znaczące osiągnięcia.

Synonimy (angielski) dla "achievement":

achievement

Przykłady użycia - "achievements" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is one of the most important European achievements - as is, by the way, the euro.
Stanowi on jedno z najważniejszych osiągnięć europejskich, podobnie jak euro.
EnglishThat is a major step forward - one of the real achievements of these negotiations.
Jest do duży krok naprzód - jedno z realnych osiągnięć tych negocjacji.
EnglishBut one of the great achievements of the Union is that such pogroms are a piece of the past.
Jednym z osiągnięć Unii jest fakt, że wydarzenia takie należą już do przeszłości.
EnglishMontenegro should be judged solely on merit, facts and achievements.
Czarnogóra powinna być oceniana tylko na podstawie zasług, faktów i osiągnięć.
EnglishMr Antinoro then spoke about the achievements of my country. Thank you for your remarks.
Pan Antinoro mówił z kolei o osiągnięciach mojego kraju, dziękuję bardzo.
EnglishThis report is important because it mentions the cohesion policy's achievements.
Przedmiotowe sprawozdanie jest ważne, ponieważ wspomniano w nim o sukcesach polityki spójności.
EnglishThe Council welcomes the initiative and is eagerly awaiting to see its achievements.
Rada z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę i czeka na jej rezultaty.
EnglishEuropean citizens expect to see EU-level funds focused on results and achievements.
Obywatele europejscy oczekują funduszy unijnych skoncentrowanych na wynikach i osiągnięciach.
EnglishThe contents and achievements of this Treaty can be seen in detail, and few they are not!
Treść oraz postęp osiągnięty przez ten Traktat można ocenić szczegółowo.
EnglishThis is one of the greatest achievements of the European integration process.
To jedno z największych osiągnięć procesu integracji europejskiej.
EnglishBoth belong to the most visible and popular achievements of European integration.
Obie te kwestie należą do najbardziej widocznych i popularnych osiągnięć integracji europejskiej.
EnglishAlso, we are seeing crumbling stakeholder confidence in the achievements of the single market.
Widzimy też słabnięcie zaufania zainteresowanych stron do osiągnięć wspólnego rynku.
EnglishPrime Minister Sócrates has already spoken about many of the achievements of the Presidency.
Premier José Sócrates wspomniał już o licznych osiągnięciach prezydencji.
EnglishThe 10 years of successes and achievements of the common currency are also a reason to celebrate.
Dziesięć lat sukcesów i osiągnięć wspólnej waluty to także jest powód do uczczenia.
EnglishWe have a good story to tell of achievements and prospects in space.
Mamy wiele dobrego do powiedzenia o osiągnięciach i szansach w kosmosie.
EnglishOpening the borders has been one of the European Union's greatest achievements.
Otwarcie granic było jednym z największych osiągnięć Unii.
EnglishAre you satisfied with your achievements over the past five years?
Czy jest pan zadowolony z pańskich osiągnięć w ciągu tych pięciu lat?
English- (LV) Mr President, I would like to congratulate the Portuguese Presidency on its achievements.
- (LV) Panie przewodniczący! Chciałbym pogratulować prezydencji portugalskiej jej sukcesów.
EnglishThe report included an assessment of achievements and shortcomings.
Sprawozdanie to zawierało ocenę osiągnięć i słabe punkty działań.
EnglishThe resolution to be adopted by Parliament represents an actual stocktaking of achievements.
Rezolucja, która ma zostać przyjęta przez Parlament, stanowi faktyczną inwentaryzację osiągnięć.