EN

achievement {rzeczownik}

volume_up
That is because this Protocol represents the achievement of a long-held ambition.
Jest to możliwe, ponieważ protokół symbolizuje osiągnięcie długo oczekiwanego celu.
This achievement enables the Presidency to start negotiations with this Parliament.
To osiągnięcie umożliwia prezydencji rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem.
That is a fundamental achievement of our common system of European law.
Jest to fundamentalne osiągnięcie naszego wspólnego systemu prawa europejskiego.
achievement
That would be an achievement, and I say this after 10 years.
Byłby to sukces i mówię to po 10 latach.
To naprawdę ogromny sukces.
To jest nasz wielki sukces.

Przykłady użycia - "achievement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Eurovignette is a further significant achievement of the Belgian Presidency.
Kolejnym znaczącym osiągnięciem prezydencji belgijskiej jest kwestia eurowiniety.
EnglishThat is because this Protocol represents the achievement of a long-held ambition.
Jest to możliwe, ponieważ protokół symbolizuje osiągnięcie długo oczekiwanego celu.
EnglishThe 2012 budget should contribute to the achievement of our Europe 2020 strategy.
Budżet na 2012 rok powinien przyczynić się do wdrożenia naszej strategii Europa 2020.
EnglishWe must therefore welcome all attempts to simplify the achievement of this objective.
Należy więc z uznaniem powitać wszelkie próby ułatwiania realizacji tego zadania.
EnglishThe common European market is an important achievement of European Union integration.
Wspólny rynek europejski jest ważnym osiągnięciem integracji Unii Europejskiej.
English. - Mr President, Schengen is indeed a fantastic achievement.
komisarz - Panie Przewodniczący! Schengen to istotnie fantastyczne osiągnięcie.
EnglishIt is indeed a great achievement, both for Europe and for every one of us.
To w istocie wielkie osiągnięcie, zarówno dla Europy, jak i dla każdego z nas.
EnglishWe consider that democracy is a human achievement that needs to be safeguarded.
Uważamy, że demokracja jest osiągnięciem człowieka, które należy chronić.
EnglishThat is a fundamental achievement of our common system of European law.
Jest to fundamentalne osiągnięcie naszego wspólnego systemu prawa europejskiego.
EnglishThis achievement enables the Presidency to start negotiations with this Parliament.
To osiągnięcie umożliwia prezydencji rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem.
English In order to contribute to the achievement of the objectives referred to in this Article:
    Aby przyczynić się do realizacji celów, o których mowa w niniejszym artykule:
EnglishPoverty has increased and achievement of some millennium development goals is threatened.
Ubóstwo wzrasta, osiągnięcie niektórych milenijnych celów rozwoju jest zagrożone.
EnglishIt was a great moment and a great achievement, of which we should be proud.
Był to wielki moment i wielkie osiągnięcie, z którego powinniśmy być dumni.
EnglishNonetheless, my group recognises your achievement in reaching that deal.
Niemniej jednak moja grupa docenia pański wkład w zawarcie tego porozumienia.
EnglishThis is an achievement of Ukraine, both on the orange and on the blue side.
Jest to osiągnięcie Ukrainy, zarówno tej pomarańczowej jak i niebieskiej.
English In order to contribute to the achievement of the objectives referred to in this Article:
    Aby przyczynić się do realizacji celów określonych w niniejszym artykule:
EnglishBut it is an achievement that we are here today and are going to vote tomorrow.
Jednak osiągnięciem jest to, że doszliśmy dzisiaj do tego etapu, a jutro będziemy głosować.
EnglishThis kind of structural support affords an opportunity for the achievement of our objectives.
Tego rodzaju wsparcie strukturalne daje szansę na realizację zamierzonych celów.
EnglishWe must, therefore, build on this achievement, which is the result of four years' work.
Z tego względu musimy wykorzystać osiągnięcie, które stanowi wynik czterech lat pracy.
EnglishThis is very important for the achievement of our common ideal - the ideal of a united Europe.
Jest to bardzo ważne dla realizacji naszej wspólnej idei - idei wspólnej Europy.

"achievement gains" - polskie tłumaczenie

achievement gains
Polish
  • zyski osiągnięć
  • osiągnięcia
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"achievement gap" - polskie tłumaczenie

achievement gap
Polish
  • luka osiągnięć
  • luka w osiągnięciach
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "achievement":

achievement
achievable
achiever