"to achieve a goal" po polsku

EN

"to achieve a goal" - polskie tłumaczenie

EN

to achieve a goal {czasownik}

volume_up
We all worked together day and night to achieve a goal.
Wszyscy pracowaliśmy razem dzień i noc, żeby osiągnąć cel.
We hope that renovation measures will allow us to achieve our goal of a 5% reduction in total energy consumption by 2020.
Mamy nadzieję, że w ramach prac remontowych uda się osiągnąć cel 5 % redukcji łącznego zużycia energii do roku 2020.
We must put the people of Africa in a position where they can achieve the goal of earning a living wage through their own work.
Musimy stworzyć mieszkańcom Afryki warunki pozwalające im osiągnąć cel, jakim jest możliwość otrzymywania za własną pracę wynagrodzenia wystarczającego na utrzymanie.

Przykłady użycia - "to achieve a goal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThijs Berman's report goes some way towards helping achieve that goal.
Sprawozdanie pana posła Thijsa Bermana stanowi pewien postęp w realizacji tego celu.
EnglishOnly a combination of different measures can ultimately achieve the goal.
Cel można zrealizować wyłącznie za sprawą połączenia rozmaitych środków.
EnglishA simple way to achieve this goal is thermal rehabilitation of buildings.
Prostym sposobem na osiągnięcie tego celu jest poprawa właściwości termicznych budynków.
EnglishPublic procurement is a strategic instrument to achieve this goal.
Strategicznym instrumentem pozwalającym osiągnąć ten cel są zamówienia publiczne.
EnglishTo achieve this goal, every Member State must aim to go in this direction.
Aby to osiągnąć, każde państwo członkowskie musi dążyć w tym kierunku.
EnglishOnly as a result of this was it possible to achieve this goal in such a short time.
I tylko wyłącznie dzięki temu możliwe było osiągnięcie zamierzonego celu w tak krótkim czasie.
EnglishHowever, we have too few instruments at the European level to achieve this goal.
Nie dysponujemy jednak na szczeblu europejskim odpowiednią liczbą instrumentów dla jego osiągnięcia.
EnglishOnly in this way will we achieve the goal of true territorial cohesion.
Tylko w ten sposób osiągniemy cel prawdziwej spójności terytorialnej.
EnglishPatient long-term efforts will be needed to achieve that goal.
Cierpliwe i długoterminowe działania będą potrzebne do osiągnięcia tego celu.
EnglishThe support of public/private partnerships is vital to achieve this goal.
Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu ma wspieranie inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego.
EnglishIntegrated management and pest control are the most effective way to achieve this goal.
Zintegrowana ochrona i kontrola nad szkodnikami są najskuteczniejszymi metodami osiągnięcia tego celu.
EnglishWe must say to these radicals on either side that they can never achieve their goal.
Radykałom tym mówimy, że nigdy nie osiągną swego celu.
EnglishThe approval of specific rules can achieve this goal and has a double advantage.
Przyjęcie szczegółowych przepisów może doprowadzić do osiągnięcia tego celu i wiąże się z podwójnymi korzyściami.
EnglishLet me say that we are on target to achieve that goal.
Niech mi będzie wolno powiedzieć, że jesteśmy na właściwej drodze do osiągnięcia tego celu.
EnglishWe have to take a series of measures to achieve our goal.
Aby osiągnąć wyznaczony cel, musimy podjąć dużo więcej działań.
EnglishWe do not want it to descend into an authoritarian regime that makes it impossible to achieve this goal.
Nie chcemy, aby został on owładnięty przez autorytarny reżym, który uniemożliwi osiągniecie tego celu.
EnglishWe all worked together day and night to achieve a goal.
Wszyscy pracowaliśmy razem dzień i noc, żeby osiągnąć cel.
EnglishI say we also need to secure jobs in small businesses, and this will help us achieve this goal.
Moim zdaniem musimy również zapewnić miejsca pracy w małych przedsiębiorstwach, co pomoże nam w realizacji tego celu.
EnglishProviding incentives may help to achieve this goal.
Możemy pomóc osiągnąć ten cel dzięki zapewnieniu zachęt.
EnglishSince its inception, the European Union has been striving to achieve its goal of creating a single market.
Od czasu swojego powstania Unia Europejska dąży do realizacji celu, jakim jest urzeczywistnienie jednolitego rynku.

"achieve a goal" - polskie tłumaczenie

achieve a goal
Polish
  • osiągnąć cel
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to achieve a goal"

a przedimek/rodzajnik
goal rzeczownik