"accusation" po polsku

EN

"accusation" - polskie tłumaczenie

EN

accusation {rzeczownik}

volume_up
accusation (też: charge, rap)
The accusation that China is exercising neo-colonialism is not at all unjustified.
Oskarżenie, że Chiny realizują politykę neokolonializmu, nie jest do końca nieuzasadniona.
It is an accusation of a serious criminal offence.
Jest to oskarżenie o poważne przestępstwo karne.
Te absurdalne oskarżenie jest wciąż popularne.
That is what you would call a personal accusation.
To właśnie jest zarzut osobisty.
Another accusation is that the role of lobbying is unclear, and the role of big business is disproportionately strong.
Inny zarzut dotyczy niejasnej roli lobbingu i nieproporcjonalnie dużej roli wielkiego biznesu.
My accusation is that the Council is failing to work hard enough to increase this trust and thus also cooperation.
Mój zarzut polega na tym, że Rada nie pracuje wystarczająco ciężko, aby zwiększyć to zaufanie, a tym samym również współpracę.

Przykłady użycia - "accusation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishLet me tell you this, as well: We, the PPE Group, will not be cowed by this accusation.
Powiem też państwu tak: my, grupa PPE, nie damy się zastraszyć tym oskarżeniem.
EnglishMr President, I regard this as a question in the form of a personal accusation.
(FR) Panie Przewodniczący! To pytanie uznaję za formę zarzutu osobistego.
EnglishIt is they that have a duty to reveal the sources lying behind an accusation.
To one mają obowiązek ujawnienia źródeł będących podstawą do oskarżenia.
EnglishThe accusation that China is exercising neo-colonialism is not at all unjustified.
Oskarżenie, że Chiny realizują politykę neokolonializmu, nie jest do końca nieuzasadniona.
EnglishI do not wish to point the finger of accusation at any specific organisation.
Nie chcę oskarżająco wskazywać palcem żadnej konkretnej organizacji.
Englishwho ought to have been here before thee, and to make accusation, if they had aught against me.
Którzy też tu mieli stanąć przed tobą i skarżyć, jeźliby co mieli przeciwko mnie.
EnglishMr President, Mr Lambsdorff made an accusation against the United Kingdom.
Panie przewodniczący! Pan poseł Lambsdorff wysunął oskarżenia pod adresem Wielkiej Brytanii.
EnglishPilate therefore went out unto them, and saith, What accusation bring ye against this man?
Tedy wyszedł do nich Piłat, i rzekł: Jakąż skargę przynosicie przeciwko człowiekowi temu?
English(DE) Mr President, we have just seen a tragic accusation being made against Germany.
(DE) Panie Przewodniczący! Usłyszeliśmy właśnie godne ubolewania oskarżenia pod adresem Niemiec.
EnglishI demand the retraction of this accusation, an apology and a condemnation by the Presidency.
Żądam odwołania tego oskarżenia, domagam się przeprosin oraz potępienia przez prezydencję.
EnglishI will not allow Mrs de Keyser and others in this House to pin this accusation on the PPE Group.
Nie pozwolę pani de Keyser i innym w tej Izbie, by kierowali te oskarżenia pod adresem grupy PPE.
EnglishThe accusation was that I had successfully prepared an Attentat on Stalin's life.
EnglishAnd the question isn't really so much a question as an accusation.
niemal nieodmiennie spotykałem się z jednym pytaniem.
EnglishThis means 'profiling', a key measure that is avoided for fear of a 'discrimination' accusation.
Oznacza to "profilowanie”, kluczowy środek, którego unika się z obawy przed oskarżeniem o "dyskryminację”.
EnglishTherefore, I demand the duty and right of self-accusation.
Dlatego domagam się obowiązku i prawa do samooskarżenia.
EnglishOLAF is making something out of nothing and making an accusation against me on the basis of its own investigations.
OLAF tworzy coś z niczego i oskarża mnie na podstawie przeprowadzonych przez siebie dochodzeń.
EnglishAnother accusation is that the role of lobbying is unclear, and the role of big business is disproportionately strong.
Inny zarzut dotyczy niejasnej roli lobbingu i nieproporcjonalnie dużej roli wielkiego biznesu.
EnglishI firmly reject this accusation.
Wymieniono moje nazwisko; zarzucono mi wygłoszenie niedorzecznych uwag.
EnglishThat is quite an accusation, and one which is also directed at the OSCE and the Human Rights Commission of the Council of Europe.
Jest to oskarżenie, również pod adresem OBWE oraz Komisji Praw Człowieka przy Radzie Europy.
EnglishIt is an accusation of a serious criminal offence.
Jest to oskarżenie o poważne przestępstwo karne.

Synonimy (angielski) dla "accusation":

accusation