EN

accurate {przymiotnik}

volume_up
So even though we think the test is accurate, the important part of the story is there's another bit of information we need.
Nawet jeśli sądzimy, że test jest dokładny, nadal brakuje nam istotnej części informacji.
This will mean that patients receive clear and accurate information.
Będzie to oznaczać uzyskanie przez pacjenta jasnej i dokładnej informacji.
We found that synthesizing accurate DNA in large pieces was extremely difficult.
Okazało się, że dokładna synteza DNA w dużych kawałkach była bardzo trudna.
. - (SV) The rapporteur paints an essentially accurate picture of Africa's many challenges.
. - (SV) Sprawozdawczyni przedstawia zasadniczo trafny obraz wielu wyzwań stojących przed Afryką.
An even more accurate title would have been the 'Stability for Growth Pact'.
Jeszcze bardziej trafna nazwa mogłaby brzmieć "stabilność dla paktu na rzecz wzrostu”.
But now it actually might be more technically accurate because it might bang. ~~~ It might make a sound.
Ale teraz okazuje się, że jest dość trafne, bo mógł wtedy powstać hałas, odgłos wybuchu.
accurate (też: prompt, punctual, on time)
accurate (też: precise, clocklike)
Self-criticism is good, but it should then be accurate.
Samokrytyka jest dobra, ale powinna być precyzyjna.
And his pictures, everything's accurate and it's all to scale.
Jego rysunki są precyzyjne i w dobrej skali.
It needs cloudless sky to be really accurate.
Precyzyjne działanie wymaga bezchmurnego nieba.
By this I mean that it would be very easy for traders to spot the point where controls are less accurate or less strong and divert the illegal consignments to these points.
Chodzi mi o to, że handlarze w łatwy sposób mogliby się przekonać, który z punktów kontroli celnej jest najsłabszy i najmniej uważny, i tam przekierować handel.

Przykłady użycia - "accurate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe found that synthesizing accurate DNA in large pieces was extremely difficult.
Okazało się, że dokładna synteza DNA w dużych kawałkach była bardzo trudna.
EnglishGene amplification should be performed using an accurate and validated assay.
Amplifikację genu należy oznaczać za pomocą odpowiednio walidowanych testów.
EnglishConsumers need accurate information in order to be able to defend their rights.
Konsumenci potrzebują dokładnych informacji, aby mieli możliwość bronienia swych praw.
EnglishLike you all, I also relied on these estimates being reasonably accurate.
Podobnie jak wszyscy państwo także zakładałem, że szacunki te będą dość dokładne.
EnglishIt will also make it easier for more accurate employment and pay forecasts to be made.
Ułatwi zapewne również trafniejsze formułowanie prognoz zatrudnienia i wynagrodzeń.
EnglishAn even more accurate title would have been the 'Stability for Growth Pact'.
Jeszcze bardziej trafna nazwa mogłaby brzmieć "stabilność dla paktu na rzecz wzrostu”.
EnglishEnsuring accurate monitoring surveillance of the disease is of the highest urgency.
Sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie odpowiedniego monitorowania i kontroli choroby.
EnglishBusiness Location: Use a precise, accurate address to describe your business location.
Lokalizacja firmy: przedstaw lokalizację firmy, używając dokładnego adresu.
EnglishWe need to deal with this subject rather more quickly and we need accurate controls.
Musimy szybciej zająć się tym tematem i potrzebujemy dokładnych kontroli.
EnglishThe report is comprehensive, accurate and sets out the challenges ahead.
Sprawozdanie jest wyczerpujące, rzetelne i przedstawia nadchodzące wyzwania.
EnglishIn dogs with a bodyweight of less than 15 kg accurate dosing is not always possible.
Jeśli masa ciała psa jest niższa niż 15 kg, dokładne dawkowanie nie zawsze jest możliwe.
EnglishSo, in that context, the phrase 'pensions time bomb' is certainly accurate.
Tak więc w tym kontekście określenie "emerytalna bomba zegarowa” istotnie jest prawdziwe.
EnglishFor accurate dosing, the oral dispenser supplied should be used exclusively.
Aby dokładnie dawkować lek należy używać wyłącznie tego dozownika.
EnglishThis will mean that patients receive clear and accurate information.
Będzie to oznaczać uzyskanie przez pacjenta jasnej i dokładnej informacji.
EnglishWe need to obtain an accurate and clear explanation of why there are problems in this area.
Musimy uzyskać dokładne i jasne wyjaśnienie, dlaczego są z tym problemy.
English(Laughter) They are a claim to you missing resources, and they may be accurate.
(Śmiech). ~~~ Są wyrazem zapotrzebowania brakujących środków.
EnglishWe currently are lacking the accurate statistical data that we need to assess the situation.
Obecnie brakuje dokładnych danych statystycznych, których potrzebujemy do oceny sytuacji.
EnglishThe reconstituted volume allows accurate withdrawal of 10.0 ml (equal to 50 mg) from each vial.
Z każdej fiolki należy pobrać do 10, 0 ml (co odpowiada 50 mg) przygotowanego roztworu.
EnglishThe Stability and Growth Pact indicators are clearly not accurate and do not work.
Wskaźniki określone w pakcie stabilności i wzrostu są najwyraźniej niedokładne i nie sprawdzają się.
EnglishIn this regard, it is necessary to ensure that the information is accurate and complete.
W tym kontekście należy zagwarantować dokładną i pełną informację.

"accurate gauge of" - polskie tłumaczenie

accurate gauge of
Polish
  • dokładny miernik
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "accurate":

accurate