"accuracy" po polsku

EN

"accuracy" - polskie tłumaczenie

EN

accuracy {rzeczownik}

volume_up
VASOVIST also improved the accuracy and specificity of the diagnosis.
Preparat VASOVIST poprawiał także dokładność i swoistość rozpoznania.
Billing accuracy is closely related to metering frequency.
Dokładność rachunków jest ściśle powiązana z częstotliwością odczytów liczników.
The accuracy and coverage of Google Location Services will vary by location.
Dokładność i zasięg usług lokalizacyjnych Google są różne w zależności od lokalizacji.
He is always saying that he is more concerned about accuracy, preciseness and compulsoriness.
Ciągle tłumaczy, iż jemu chodzi o dokładność, trafność i zdyscyplinowanie.
All these comments will be checked for accuracy.
Wszystkie te uwagi zostaną sprawdzone pod kątem precyzji.
It is this weapon of devastating accuracy and precision.
To broń o zabójczej skuteczności i precyzji.
The Commission should also be urged to introduce easily comprehensible and transparent language into the legislative proposals submitted, whilst retaining legal certainty and accuracy of terminology.
Należy także postulować wprowadzenie przez Komisję zrozumiałego i przejrzystego języka do składanych wniosków legislacyjnych przy zachowaniu precyzji terminologii i jasności prawnej.
It is this weapon of devastating accuracy and precision.
To broń o zabójczej skuteczności i precyzji.
The main measure of effectiveness was the accuracy of diagnosing a malignant tumour (positive) or a benign tumour (negative).
Główną miarą skuteczności była dokładność rozpoznania nowotworu złośliwego (dodatniego) lub nowotworu łagodnego (ujemnego).
In all studies, the measure of effectiveness was the accuracy of the diagnosis based on the images from the scan compared to the diagnosis made by a specialist doctor.
We wszystkich badaniach kryterium oceny skuteczności stanowiła dokładność rozpoznania na podstawie obrazów z badań obrazowych w porównaniu z rozpoznaniem postawionym przez lekarza specjalistę.

Przykłady użycia - "accuracy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe accuracy of the growth hormone dose should therefore be controlled every 6 months.
Dlatego co 6 miesięcy należy sprawdzać, czy dawka hormonu wzrostu jest odpowiednia.
EnglishThe accuracy and coverage of Google Location Services will vary by location.
Dokładność i zasięg usług lokalizacyjnych Google są różne w zależności od lokalizacji.
EnglishIn our opinion, that does not fit in with the principle of budgetary accuracy and clarity.
Naszym zdaniem jest to niezgodne z zasadą rzetelności i przejrzystości budżetowej.
EnglishThe accuracy of the Valtropin dose should be checked every 6 months by your doctor.
Dokładność dawkowania leku Valtropin powinna być kontrolowana przez lekarza co 6 miesięcy.
EnglishFirstly, the quality of these tests and the accuracy of the actual assessment process.
Po pierwsze, jakość tych testów i dokładność faktycznej procedury oceny.
EnglishHe is always saying that he is more concerned about accuracy, preciseness and compulsoriness.
Ciągle tłumaczy, iż jemu chodzi o dokładność, trafność i zdyscyplinowanie.
EnglishIt is expected that accuracy to 45 centimetres will be possible in the near future.
Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości możliwe będzie uzyskanie dokładności rzędu do 45 cm.
EnglishVASOVIST also improved the accuracy and specificity of the diagnosis.
Preparat VASOVIST poprawiał także dokładność i swoistość rozpoznania.
EnglishBilling accuracy is closely related to metering frequency.
Dokładność rachunków jest ściśle powiązana z częstotliwością odczytów liczników.
EnglishThey collect millions of points at a time with very high accuracy and very high resolution.
Zapisują równocześnie miliony punktów z bardzo dużą dokładnością i w wysokiej rozdzielczości.
EnglishIt has always set out to act to promote transparency and accuracy.
Zawsze podejmuje ona działania promujące przejrzystość i dokładność.
EnglishAnd it has incredible, incredible accuracy. ~~~ This is even more amazing.
System ten lokalizuje usługi z niewiarygodną dokładnością.
EnglishThere are other cost groups, however, where achieving an accuracy of within 2% can be difficult.
Są jednak inne grupy kosztów, w których uzyskanie dokładności w granicach 2% może być trudne.
EnglishThe diagnosis can be made with greater accuracy than without using this medicinal product.
Po podaniu preparatu VASOVIST rozpoznanie jest dokładniejsze niż gdy nie zastosuje się tego preparatu.
EnglishThis is actual 3D points with two to three millimeter accuracy.
To są punkty 3D zebrane z dokładnością dwóch, trzech milimetrów.
EnglishParticular care should be taken with regard to the accuracy of dosing.
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność dawkowania.
EnglishParticular care should be taken with regard to the accuracy of dosing.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność dawkowania.
EnglishWe have a license-plate number, but we 're not sure of the accuracy.
Mamy numer tablicy rejestracyjnej, ale nie jesteśmy pewni.
EnglishThis is the kind of accuracy that I wanted, and I replicated every last bone and put it in.
Zreplikowałem i zestawiłem wszystkie kości co do jednej.
EnglishSafety and diagnostic accuracy in persons under 21 years of age have not been established.
Bezpieczeństwo stosowania i dokładność diagnostyczna w przypadku osób poniżej 21 lat nie zostały ustalone.

Synonimy (angielski) dla "accuracy":

accuracy
English