"to accrue" po polsku

EN

"to accrue" - polskie tłumaczenie

PL

"AC" - angielskie tłumaczenie

EN to accrue
volume_up
[accrued|accrued] {czasownik}

to accrue (też: to build up, to come along)
volume_up
narastać {czas. ndk}
to accrue
volume_up
zwiększyć się {czas. zwr. dk}

Przykłady użycia - "to accrue" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThus, maintaining it in the FTA does not accrue any new benefit.
Dlatego też utrzymanie go w umowie o wolnym handlu nie przysporzy nowych korzyści.
EnglishThe benefits will accrue not only to Ireland and Spain, but also to the UK and France.
Korzyści odniosą nie tylko Irlandia i Hiszpania, ale także Zjednoczone Królestwo oraz Francja.
EnglishNow that you understand the basics of how costs can accrue in AdWords, let's look at the ways you can control your costs:
Skoro znasz już podstawowe zasady naliczania kosztów w AdWords, zapoznaj się teraz ze sposobami kontrolowania wydatków:
EnglishThe report is unclear about whether the tax will accrue to the EU's budgets, which opens up the possibility of more problems.
W sprawozdaniu nie powiedziano jasno, czy podatek taki wpłynie do budżetów UE, co stwarza więcej potencjalnych problemów.
EnglishIf you don't want to accrue costs that exceed your promotional credit, just pause your campaigns to stop running your ads.
Jeśli nie chcesz, aby zostały naliczone koszty przekraczające kwotę promocyjną, wstrzymaj swoje kampanie, aby reklamy przestały być aktywne.
EnglishThe fact that these resources are to be returned to the regions in which they accrue is small consolation for individual farmers.
Fakt, że środki te mają zostać zwrócone regionom, w których zostaną uzyskane, jest niewielkim pocieszeniem dla indywidualnych rolników.
EnglishThe more ambitious the free trade agreement, the greater the economic benefits that will accrue to each party - the European Union and India.
Im bardziej ambitna jest umowa o wolnym handlu, tym większe są korzyści gospodarcze, które odniesie każda ze stron - Unia Europejska i Indie.
EnglishAdded to that, I am informed that the savings made from capping will accrue to the EU and not the Member State that actually generated the savings.
Ponadto z dostępnych mi informacji wynika, że pieniądze zaoszczędzone z racji wprowadzenia limitów zasilą kasę UE, a nie państw członkowskich.
EnglishIn this connection, we would, however, like to emphasise that the revenues from the trade in emissions allowances should accrue to the Member States.
W związku z powyższym chcielibyśmy jednakże zaznaczyć, że przychody z handlu uprawnieniami do emisji powinny zasilać budżety państw członkowskich.
English. - The economic benefits of adopting the euro accrue to both the Member States that join the euro area and to the euro area as a whole.
komisarz. - Korzyści gospodarcze z przyjęcia euro odnoszą zarówno państwa członkowskie przystępujące do strefy euro, jak i cała strefa euro.
EnglishI question the morality of excluding Taiwan from the benefits that would undoubtedly accrue from being granted observer status at the World Health Assembly.
Nie akceptuję moralności pozbawienia Tajwanu korzyści, które niewątpliwie dałoby mu przyznanie statusu obserwatora w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia.
EnglishFinally, the resources that are now released through auctions should accrue to the Member States for different measures in the various countries.
Na koniec środki, które zostaną teraz uwolnione za pośrednictwem aukcji, powinny zostać przekazane państwom członkowskim na różne inicjatywy w różnych krajach.
EnglishWe must, at all times, highlight the benefits that can accrue to small and medium-sized companies under what is the largest publicly funded research programme in the world.
Musimy ciągle podkreślać korzyści, jakie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą odnieść w ramach największego programu badawczego finansowanego ze środków publicznych w świecie.
EnglishAnd again, I've looked at that, and it turns out that the critical issue is the level of governance, the initial level of economic governance, when the resource booms accrue.
Jeszcze raz przyjrzałem się temu, i okazuje się, że sprawą najważniejszą jest poziom zarządzania, początkowy poziom zarządzania gospodarczego, kiedy koniunktura surowcowa poprawia się.