"accredited" po polsku

EN

"accredited" - polskie tłumaczenie

EN

accredited {przymiotnik}

volume_up
accredited

Przykłady użycia - "accredited" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe report distinguishes between local assistants and accredited parliamentary assistants.
Sprawozdanie rozróżnia asystentów krajowych i akredytowanych asystentów parlamentarnych.
EnglishI also feel that it is important that websites which offer travel services are accredited.
Równie ważne wydaje się, aby strony internetowe oferujące usługi turystyczne były certyfikowane.
EnglishAccredited lobbyists must also comply with a code of conduct.
Akredytowani lobbyści muszą również przestrzegać kodeksu postępowania.
EnglishShe, it turns out, has a non-accredited correspondence course Ph.D. from somewhere in America.
Okazuje się, że tytuł doktora zdobyła na korespondencyjnym kursie, prowadzonym gdzieś w Ameryce.
EnglishBetween Parliament and the Commission, there are approximately 4 600 organisations accredited as interest groups.
W Parlamencie i Komisji jest około 4 600 oficjalnie uznanych grup interesu.
EnglishYou know, my science teacher was not an accredited teacher.
Mój pan od fizyki nie był z wykształcenia nauczycielem.
EnglishIf the animal does that, it gets a license as an accredited animal to be operational in the field -- just like dogs, by the way.
Może z jedną małą różnicą: możemy szkolić szczury za jedną piątą ceny szkolenia psa minowego.
EnglishWhat kind of Community funding systems could be envisaged to improve the running of the accredited schools?
Jakiego rodzaju wspólnotowe systemy finansowania można przewidywać, aby usprawnić prowadzenie szkół akredytowanych?
EnglishThe operators of this service are companies and NGOs accredited by the European Commission in each Member State.
Operatorami tych służb są spółki i organizacje pozarządowe akredytowane przez Komisję Europejską w każdym państwie członkowskim.
EnglishThey are tested and accredited according to International Mine Action Standards, just like dogs have to pass a test.
Są one sprawdzane i certyfikowane zgodnie ze standardami Międzynarodowej Akcji Minowej. ~~~ Tak samo jak psy, muszą zdać egzamin.
EnglishMore than 1 700 organisations have been accredited as interest groups at the European Parliament, and 3 900 at the Commission.
Ponad 1 700 organizacji zostało oficjalnie uznanych przez Parlament Europejski za grupy interesów, a 3 900 przez Komisję.
EnglishTo date, more than 1 700 organisations have been accredited as interest groups in the European Parliament, and 3 900 in the Commission.
Do tej pory ponad 1 700 organizacji zostało oficjalnie uznanych za grupy interesu w Parlamencie Europejskim, a 3 900 w Komisji.
English(RO) I would like to mention again the situation which faces trained and accredited rail sector staff during a time of crisis.
(RO) Chciałabym jeszcze raz wspomnieć o sytuacji, w której znajduje się dziś wykwalifikowany i posiadający akredytację personel sektora kolejowego.
EnglishThis purpose is achieved by ensuring that laboratory activities are accredited by the accreditation body to comply with international standards.
Osiągnięciu tego celu służy akredytacja działań laboratoryjnych przez organ akredytacyjny pod względem zgodności ze standardami międzynarodowymi.
EnglishIn addition, I fear that this money will be used in large part for the recruitment of non-accredited assistants under national wage terms.
Ponadto obawiam się, że te środki zostaną w przeważającej mierze wykorzystane na zatrudnianie nieakredytowanych asystentów na krajowych warunkach płacowych.
EnglishThe report introduces a distinction between local assistants and accredited assistants, in view of the specific nature of the work of the latter group of assistants.
Sprawozdanie wprowadza rozróżnienie pomiędzy asystentami krajowymi a asystentami akredytowanymi, ze względu na specyficzny charakter pracy tej ostatniej grupy asystentów.
EnglishIn Romania only, a new Member State, there are over 60 organizations accredited for the exchange of volunteers and over 5,000 applications for this training course.
Tylko w Rumunii, nowym państwie członkowskim, jest ponad 60 organizacji akredytowanych do wymiany wolontariuszy i złożono ponad 5 000 wniosków w sprawie tego kursu szkoleniowego.
EnglishThis distinguishes accredited assistants from other EU servants whose working conditions are based on the criteria of transparency, objective assessment and loyalty towards the institutions.
Odróżnia to asystentów akredytowanych od pracowników UE, których stosunki pracy oparte są na kryteriach przejrzystości, obiektywnej oceny i lojalności wobec instytucji.
EnglishHowever, the Commission has recently agreed to an extension of a transitional period for trichinella testing until the end of 2013 to allow more time for laboratories to become accredited.
Komisja zgodziła się jednak ostatnio przedłużyć okres przejściowy w zakresie badań na obecność włośnia do końca 2013 roku, żeby laboratoria miały więcej czasu na zdobycie akredytacji.

Synonimy (angielski) dla "accredited":

accredited