EN

accounts {liczba mnoga}

volume_up
accounts
volume_up
rachunki {niemęskoos.} (stan majątku)
Accounts with the European Central Bank and the national central banks
Rachunki bankowe w Europejskim Banku Centralnym i krajowych bankach centralnych
The environmental economic accounts we are calling for today are not perfect.
Rachunki ekonomiczne środowiska, których dziś się domagamy, nie są idealne.
They are flow accounts rather than stock accounts.
To są bardziej rachunki przepływów niż rachunki zasobów.
I am categorically against such methods which are used to settle accounts with political opponents.
Kategorycznie sprzeciwiam się wykorzystywaniu takich metod w porachunkach z przeciwnikami politycznymi.

Przykłady użycia - "accounts" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnnual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (debate)
Bilans roczny niektórych form spółek w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw (debata)
EnglishWith just 7% of the world's population, Europe accounts for 30% of economic output.
Posiadając zaledwie 7% światowej populacji, Europa daje 30% produkcji światowej.
EnglishIn some countries, this sector even accounts for more than 90% of employees.
W niektórych krajach w tym sektorze znajduje zatrudnienie ponad 90% pracowników.
EnglishPortugal is capable of putting its public accounts in order with discipline.
Portugalia jest zdolna narzucić dyscyplinę w sferze swoich finansów publicznych.
EnglishIn some countries, unlawful employment accounts for almost 15% of all employment.
W niektórych krajach nieoficjalne zatrudnienie sięga 15% całego rynku pracy.
EnglishFirst, as regards the accounts, I am told that this is an unqualified opinion.
Po pierwsze, co się tyczy rozliczeń, powiedziano, że jest to opinia bez zastrzeżeń.
EnglishVAT fraud accounts for between EUR 60 billion and EUR 100 billion every year.
Oszustwa związane z podatkiem VAT wynoszą od 60 do 100 miliardów euro rocznie.
EnglishIt rightly demands that this contribution should appear in national accounts.
Słusznie domagamy się w nim uwzględnienia jego wkładu do rachunku narodowego.
EnglishTherefore, I personally intend to vote against approval of the Commission's accounts.
Dlatego też osobiście zamierzam głosować przeciw zatwierdzeniu rachunków Komisji.
EnglishIt will enable us to anchor the sustainability objectives of our public accounts.
Pozwoli nam ustabilizować cele zrównoważenia naszych rachunków publicznych.
EnglishUnfortunately, this contribution is not included in national statistics and accounts.
Niestety wkład ten nie jest uwzględniany w krajowych statystykach i rachunkach.
EnglishHowever, banks have a problem with opening accounts for citizens of other countries.
Banki jednak mają trudności z otwieraniem kont dla obywateli z innych państw.
EnglishI have prepared to speak in English which accounts for the change of language.
Przygotowałam się do tego, żeby mówić w języku angielskim, co tłumaczy zmianę języka.
EnglishIn addition, we would enable consumers to open accounts in other countries.
Co więcej, chcielibyśmy zachęcić konsumentów do otwierania kont w innych państwach.
EnglishWe should not do away with the possibility of transfers between accounts, either.
Nie powinniśmy także wykluczać możliwości przesunięć pomiędzy rachunkami.
EnglishI do not think there is any doubt about the mismanagement of its accounts.
Sądzę, że nie ma wątpliwości co do tego, iż miała tam miejsce niegospodarność.
EnglishThe environmental economic accounts we are calling for today are not perfect.
Rachunki ekonomiczne środowiska, których dziś się domagamy, nie są idealne.
EnglishThis issue of the Greek accounts was addressed several times in euro area meetings.
Kwestia budżetu Grecji byłą kilkukrotnie omawiana na spotkaniach na forum strefy euro.
EnglishPlease note that this doesn't establish a permanent connection between the accounts.
Pamiętaj, że nie oznacza to ustanowienia stałego połączenia między kontami.
EnglishClosure of the accounts of the European Police College for the financial year 2008
Zamknięcie ksiąg Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008