EN

accounting {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
To take one example: accounting is next on the agenda, IFRS 8.
Żeby podać jeden przykład: następnym punktem porządku obrad jest rachunkowość, międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej (MSSF) 8.
In particular, accounting remains one of these aspects within the reach of policymakers and legislators.
W szczególności jedną z kwestii, którą decydenci polityczni i parlamentarzyści powinni być w stanie rozstrzygnąć jest rachunkowość.
The Accounting Act lays down the rules of accounting and preparing financial statements.
W Ustawie o rachunkowości określono zasady rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych.
Accounting is also a very useful element in business-to-business lending.
Księgowość jest ponadto bardzo użytecznym elementem kredytowania przedsiębiorstw.
In order to give the debate a stable foundation, the Member States should produce generational accounting.
Aby debata miała solidne podstawy, państwa członkowskie powinny wprowadzić księgowość międzypokoleniową.
the Commission's statement on accounting requirements for medium-sized companies
oświadczenie Komisji w sprawie obowiązków średnich przedsiębiorstw w zakresie księgowości.
2. księgowość
accounting (też: bookkeeping)
We actually do lots of accounting and paper editing and all those kinds of things; what about that?
Jest jeszcze księgowanie, edycja tekstu, i tak dalej - co ja na to?
This should be resisted strongly, and fair value accounting must be supported in the face of such pressure.
Należy się im zdecydowanie przeciwstawiać i w przypadku pojawienia się tego rodzaju presji - wspierać księgowanie według wartości godziwej.

Przykłady użycia - "accounting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere are significant differences in tax regimes and accounting standards.
Istnieją znaczne różnice między systemami podatkowymi i standardami rachunkowości.
EnglishAccounting is also a very useful element in business-to-business lending.
Księgowość jest ponadto bardzo użytecznym elementem kredytowania przedsiębiorstw.
EnglishThe EU is the world's largest donor of development aid, accounting for 60% in all.
UE jest największym na świecie dawcą pomocy rozwojowej, która stanowi 60 % całej pomocy.
Englishthe Commission's statement on accounting requirements for medium-sized companies
oświadczenie Komisji w sprawie obowiązków średnich przedsiębiorstw w zakresie księgowości.
EnglishThis proposal is the first of three legislative proposals in the field of accounting.
Jest to pierwszy z trzech wniosków legislacyjnych w dziedzinie księgowości.
EnglishBut it is not only the Commission that has responsibility for accounting.
Jednakże nie tylko Komisja ponosi odpowiedzialność w zakresie rachunkowości.
EnglishAccounting and forecasting performance will be independently evaluated.
Wyniki w dziedzinie rachunkowości i prognoz będą podlegać niezależnej ocenie.
EnglishI hired kids to do my accounting assignments in university for 13 consecutive assignments.
Wynajęte dzieciaki odrabiały za mnie zadania z księgowości, 13 zadań z rzędu.
EnglishI am thinking, in particular, of accounting, establishing a company and ongoing legal advice.
Myślę zwłaszcza o księgowości, zakładaniu spółek i bieżącym doradztwie prawnym.
EnglishThe Council have used creative accounting to find EUR 420 million.
Rada posłużyła się metodami kreatywnej księgowości, by znaleźć 420 milionów euro.
EnglishMr President, the importance of appropriate accounting standards cannot be exaggerated.
Panie przewodniczący! Nie wyolbrzymiajmy znaczenia odpowiednich standardów rachunkowości.
EnglishYou said that only six Member States are accounting for how they recover funds.
Stwierdził pan, że jedynie sześć państw członkowskich zdaje sprawozdania z odzyskiwania środków.
EnglishYou mentioned accounting standards, but take a look at our banks.
Wspomniał pan o standardach rachunkowości, ale proszę się przyjrzeć naszym bankom.
EnglishAccounting requirements as regards medium-sized companies (vote)
Wymogi w zakresie rachunkowości dotyczące średnich przedsiębiorstw (głosowanie)
EnglishEurosystem stance on the IASB’s proposal relating to hedge accounting
Stanowisko Eurosystemu w sprawie propozycji RMSR dotyczącej rachunkowości zabezpieczeń
EnglishFirst of all, I should like to make three points about accounting standards.
Przede wszystkim chciałabym powiedzieć o trzech sprawach dotyczących standardów rachunkowości.
EnglishMany millions of euros can be saved by avoiding double accounting.
Wiele milionów euro można oszczędzić poprzez unikanie podwójnej księgowości.
EnglishECB Guideline amending the legal framework for accounting and financial reporting in the ESCB
Wytyczne EBC zmieniające ramy prawne rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w ESBC
EnglishI mean, how did a machine that was built for accounting and artillery morph into media?
Jak maszyna dla księgowych i artylerii prześlizgnęła się do mediów?
EnglishTo achieve this, it has adopted a regulation on international accounting standards (IAS).
W tym celu przyjęła rozporządzenie w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR).