EN

accountability {rzeczownik}

volume_up
Independence, accountability and international relations (4 min)
Niezależność, odpowiedzialność i stosunki międzynarodowe (4 min)
Roll call votes increase MEPs' accountability towards citizens.
Głosowania imienne zwiększają odpowiedzialność posłów względem obywateli.
How can accountability be ensured within a complex structure?
Jak w ramach złożonej struktury można zagwarantować odpowiedzialność?

Przykłady użycia - "accountability" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThat is a level of accountability that exists in no other international structure.
Żadna inna międzynarodowa struktura nie posiada takiego poziomu odpowiedzialności.
EnglishNow we talk about the World Bank, IMF, and accountability, all that and the EU.
Mowa o Banku Światowym, MFW i odpowiedzialności. ~~~ I o Unii Europejskiej.
EnglishWhen you talk about democratic accountability, let us not forget one thing.
Kiedy mówimy o odpowiedzialności demokratycznej, nie wolno nam zapominać o jednym.
EnglishIt is an affront to liberty, democracy, accountability and natural human rights.
To zniewaga wobec wolności, demokracji, odpowiedzialności i naturalnych praw człowieka.
EnglishThis should always be within the bounds of transparency and accountability.
Zawsze powinno się to odbywać w ramach przejrzystości i odpowiedzialności.
EnglishThere is a real asymmetry between European convergence and national accountability.
Istnieje prawdziwa asymetria pomiędzy europejską konwergencją a krajową rozliczalnością.
EnglishMost importantly, we need transparency, accountability and independent surveillance.
Co najważniejsze, potrzebujemy przejrzystości, odpowiedzialności i niezależnego nadzoru.
EnglishTransparency does indeed ensure credibility and accountability; everyone agrees on that.
Przejrzystość nie oznacza wiarygodności i odpowiedzialności; wszyscy się z tym zgodzą.
EnglishLet me first emphasise the increased forms of accountability that we have negotiated.
Chciałbym najpierw podkreślić formy podwyższonej odpowiedzialności, które wynegocjowaliśmy.
EnglishSocial justice and government accountability runs the first in what they demand.
Sprawiedliwość społeczna i rozliczenie rządu są na samej górze.
EnglishToday we are seeing what happens when markets lack accountability.
Dzisiaj obserwujemy, co dzieje się na rynkach, gdy brakuje odpowiedzialności.
EnglishIf we take transparency, here is one of my favorite websites, the Missouri Accountability Portal.
Weźmy jawność - oto jedna z moich ulubionych stron, Surrey Accountability Portal.
EnglishThe report stressed the need for accountability on both sides.
W sprawozdaniu podkreślono potrzebę pociągnięcia do odpowiedzialności obu stron.
EnglishHowever, with greater power there should be greater accountability and transparency.
Jednakże z większymi uprawnieniami powinna wiązać się większa odpowiedzialność i przejrzystość.
EnglishThis report deserves credit for demanding accountability from Member States.
Zaletą przedmiotowego sprawozdania jest to, że żąda się w nim rozliczenia państw członkowskich.
EnglishSo those three ways -- transparency, accountability and choice -- will make a huge difference.
A więc te trzy drogi, jawność, odpowiedzialność i wybór, będą miały ogromne znaczenie.
EnglishThis is about the dismantling of bureaucracy and it is about accountability.
Chodzi tu bowiem o likwidację biurokracji i o odpowiedzialność.
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Organisation > Accountability
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Organizacja > Odpowiedzialność
EnglishI support the calls for increased transparency, effectiveness and accountability over the IASB.
Popieram apele o większą przejrzystość, skuteczność i rozliczalność RMSR.
EnglishRoll call votes increase MEPs' accountability towards citizens.
Głosowania imienne zwiększają odpowiedzialność posłów względem obywateli.