"account balance" po polsku

EN

"account balance" - polskie tłumaczenie

EN

account balance {rzeczownik}

volume_up
1. finanse
account balance

Przykłady użycia - "account balance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe call on political groups to take account of gender balance when nominating persons to senior roles.
Wzywamy grupy polityczne do uwzględniania równowagi płci przy nominowaniu osób na wyższe stanowiska.
EnglishThese reduce your account balance, unlike debits, which increase your account balance.
Powodują one zmniejszenie salda naliczonego na koncie, w przeciwieństwie do obciążeń, które zwiększają saldo naliczone na koncie.
EnglishWhat we needed, and indeed must continue, to take into account is gender balance and a balance in terms of geographical origin.
Musieliśmy natomiast i nadal musimy wziąć pod uwagę równowagę płci i pochodzenia geograficznego.
EnglishIn the context of the EU's future common agricultural policy, we must take into account the balance between internal production and imports.
W kontekście przyszłej wspólnej polityki rolnej UE musimy uwzględniać równowagę między produkcją wewnętrzną a importem.
EnglishThe European Union must take this factor into account and foster the balance of potential innovative capabilities throughout the whole EU.
Unia Europejska musi uwzględnić ten czynnik i zapewniać równowagę pod względem potencjału innowacyjnego na całym swym obszarzew całej UE.
EnglishWe can notify you by email (if you asked us to) when your account balance starts getting low, and you can make another payment whenever you'd like.
Jeżeli nas o to poprosisz, możemy informować Cię o niskim saldzie konta za pomocą e-maila, a Ty możesz w dowolnej chwili dokonać kolejnej płatności.
EnglishWe therefore call on the Commission and all the Member States to develop concrete new strategies on precarious work that take the principle of gender balance into account.
Apelujemy zatem do Komisji i wszystkich państw członkowskich o opracowanie konkretnych strategii w zakresie pracy o niepewnym charakterze, które będą uwzględniały zasadę równowagi płci.
EnglishIf you decide to cancel your account and your account balance is greater than the cancellation threshold, you'll receive your final payment within approximately 90 days of the end of the month.
Jeśli zlikwidujesz konto, a jego saldo będzie wyższe niż próg likwidacji, w ciągu około 90 dni od końca miesiąca, w którym to nastąpiło, otrzymasz płatność końcową.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "account balance"

balance rzeczownik
account rzeczownik