EN

account {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
account
My account was disabled for being related to another disabled account.
Moje konto zostało wyłączone z powodu powiązania z innym wyłączonym kontem.
Paid storage for one Google Account cannot be transferred to a different account.
Płatnej przestrzeni dyskowej zakupionej dla jednego konta Google nie można przenieść na inne konto.
We recommend that each My Client Center (MCC) child account have its own Google Analytics account.
Zalecamy, aby każde konto podrzędne Mojego Centrum Klienta (MCK) miało własne konto Google Analytics.
This report also takes account of fair trade.
Niniejsze sprawozdanie uwzględnia także problematykę sprawiedliwego handlu.
I am pleased that the report takes into account migrant families and unaccompanied minors.
Jestem zadowolona, że niniejsze sprawozdanie uwzględnia rodziny migrujące i osoby małoletnie bez opiekuna.
Ms Martens' report takes into account accountability and transparency, so I support it.
Popieram sprawozdanie pani poseł Martens, gdyż uwzględniono w nim kwestie odpowiedzialności i przejrzystości.
It is necessary to take account of the reality on the ground. Of course it is.
Konieczne jest oczywiście uwzględnienie rzeczywistej sytuacji na miejscu..
Subject: Taking account of biodiversity in the reform of the CAP
Przedmiot: Uwzględnienie różnorodności biologicznej w reformie WPR
The second is taking account of the different situations among Member States.
Drugi - to uwzględnienie różnych sytuacji w państwach członkowskich.
Commissioner De Gucht gave a long account of the EU's operations.
Pan komisarz De Gucht przedstawił długi opis operacji UE.
On your bank account statements, the line description will appear in one of these formats, followed by a 10-digit AdWords Customer ID number.
Opis pozycji na wyciągach z konta bankowego może mieć jeden z poniższych formatów, po których występuje 10-cyfrowy identyfikator klienta AdWords.
Illegal activities: Fraudulent or illegal activities aren’t tolerated on Google and may result in account suspension and removal of listing information from search results.
Atrybuty niestandardowe i opis: aby podać dodatkowe informacje o firmie, skorzystaj z pól opisu i atrybutów niestandardowych.
So then each one of us shall give account of himself to God.
A przeto każdy z nas sam za się odda rachunek Bogu.
Your employer might want you to open a bank account in your country of employment to pay your salary.
Twój pracodawca może wymagać, abyś otworzył rachunek bankowy w kraju, w którym jesteś zatrudniony.
You cannot just immediately send EUR 1.2 billion to an account and expect that everything will be sorted out.
Nie możemy od ręki przesłać 1,2 miliarda euro na rachunek i oczekiwać, że wszystko zostanie załatwione.
account (też: bank loan, credit)
Thirdly, anyone who needs such accounts for a bank loan is not prevented from having such accounts drawn up.
Po trzecie, każdy, kto potrzebuje takich sprawozdań finansowych, ubiegając się o kredyt, może je sporządzić.
You can find any adjustments applied to your account by clicking on the Billing tab and looking in the Credits column of your billing summary.
Informacje o wszystkich dostosowaniach na koncie można uzyskać, klikając kartę Płatności i sprawdzając w kolumnie Kredyty w podsumowaniu płatności.
account (też: cause, reason, sake, score)
My account was disabled for being related to another disabled account.
Moje konto zostało wyłączone z powodu powiązania z innym wyłączonym kontem.
Google reserves the right to disable an account for any reason.
Google zastrzega sobie prawo do wyłączenia konta z dowolnego powodu.
Viewing Incorrect AccountIf you have access to multiple Analytics accounts, you may be looking at the wrong account.
Zdarza się to najczęściej z powodu skonfigurowania kilku filtrów Uwzględnij.
account (też: coverage, story)
Because the cylinder account and the Hebrew Bible account differ in one key respect.
Relacja zapisana na cylindrze i relacja z Biblii hebrajskiej różnią się w jednej kluczowej sprawie.
His account, without wanting to put a gloss on the prevailing misery in the region, offers us a few rays of hope.
Jego relacja, bez prób zatuszowania panującej w tym regionie tragedii, daje nam promyk nadziei.
I will give an account of our discussions and your comments to my colleagues.
Przedstawię tam swoim kolegom relację z naszych dyskusji i przekażę im państwa uwagi.
Annual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (debate)
Bilans roczny niektórych form spółek w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw (debata)
Annual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (
Bilans roczny niektórych form spółek w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw (
The results of which shall be taken into account in the risk benefit balance during the assessment of the application for a renewal.
Podczas rozpatrywania wniosku o przedłużenie zostaną uwzględnione wyniki tych badań i ich wpływ na bilans korzyści i zagrożeń:
Thirdly, the report does not take into account further factors, such as the freedom of each family, as well as the interests of children.
Po trzecie, w sprawozdaniu nie uwzględniono kolejnych czynników, takich jak wolność każdej rodziny czy działanie na korzyść dzieci.
We should certainly take that benefit into account.
Dzięki handlowi międzynarodowemu przeciętna rodzina w Europie oszczędza 5 000 euro rocznie, Powinniśmy oczywiście uwzględnić tę korzyść.
The results of which shall be taken into account in the risk benefit balance during the assessment of the application for a renewal.
Wyniki badań będą wzięte pod uwagę przy oszacowaniu profilu korzyść/ ryzyko podczas oceny wniosku o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
Firstly, on the annual accounts, the Court of Auditors has issued a positive Statement of Assurance.
Po pierwsze, Trybunał Obrachunkowy wydał poświadczenie wiarygodności w odniesieniu do rocznego sprawozdania finansowego.
It shall examine the accounts of all Union revenue and expenditure, and shall ensure good financial management.3.
    Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Unii oraz zapewnia należyte zarządzanie finansami.3.
The Court of Auditors states that this agency's accounts are reliable and that the underlying transactions are legal and regular.
Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie Agencji jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe.
2. IT
account
My account was disabled for being related to another disabled account.
Moje konto zostało wyłączone z powodu powiązania z innym wyłączonym kontem.
Paid storage for one Google Account cannot be transferred to a different account.
Płatnej przestrzeni dyskowej zakupionej dla jednego konta Google nie można przenieść na inne konto.
We recommend that each My Client Center (MCC) child account have its own Google Analytics account.
Zalecamy, aby każde konto podrzędne Mojego Centrum Klienta (MCK) miało własne konto Google Analytics.

Przykłady użycia - "account" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTherefore, account needs to be taken and due consideration given to this right now.
Należy zatem mieć to na uwadze, uwzględniając odpowiednio tę kwestię już teraz.
EnglishDifferences must be taken into account without penalising certain business models.
Należy mieć wzgląd na różnice, nie penalizując określonych modeli biznesowych.
EnglishDosage recommendations for special indications should be taken into account.
Należy uwzględnić zalecenia dotyczące dawkowania w przypadku specjalnych wskazań.
EnglishThis should be taken into account when treating infections caused by H. influenzae.
Należy to wziąć pod uwagę podczas leczenia zakażeń wywołanych przez H. influenzae.
EnglishThis type of activity later comes to account for one third of all EU spending.
Ten rodzaj działalności w przyszłości obejmie jedną trzecią wszystkich wydatków UE.
EnglishIn future we shall have to also take account of how the Member States react.
W przyszłości będziemy musieli również uwzględnić reakcje państw członkowskich.
EnglishThis must be taken into account in considering the beneficial impact of ICT used.
Trzeba to uwzględnić przy rozważaniu korzystnego oddziaływania wykorzystywanych TIK.
EnglishBut if we do take account of it, then I think it will go much more smoothly.
Ale jeśli weźmiemy ją pod uwagę, to sądzę, że pójdzie znacznie bardziej gładko.
EnglishRenewables today account for a little over 6% of the energy consumed in the EU.
Energia odnawialna stanowi dzisiaj niewiele ponad 6% energii zużywanej w UE.
EnglishThe report also takes account of recent changes in the political arena in Bahrain.
W sprawozdaniu uwzględniono również ostatnie zmiany na arenie politycznej Bahrajnu.
EnglishIt is directed at this material and we must take it into account in our ongoing work.
Jej uwagi dotyczą tego materiału i musimy je uwzględnić w naszej bieżącej pracy.
EnglishLet us not forget that direct payments account for only part of farmers' income.
Pamiętajmy, że dopłaty bezpośrednie to tylko część przychodów, które uzyskują rolnicy.
EnglishSMEs account for more than 90% of the EU economy and two-thirds of its jobs.
MŚP stanowią 90% podmiotów w gospodarce UE i zapewniają dwie trzecie miejsc pracy.
EnglishWe must certainly take into account the competences of Member States in that regard.
Oczywiście musimy uwzględniać kompetencje państw członkowskich w tym zakresie.
EnglishYou can also choose to close all Google services associated with your Google Account.
Ponadto możesz zamknąć wszystkie usługi Google powiązane z Twoim kontem Google.
EnglishYou can also reverse this behavior by manually setting up your account in Mail.
Takie działanie można odwrócić, ręcznie konfigurując konto w aplikacji Mail (Poczta).
EnglishFinancial support must be provided, taking into account primarily regional GDP.
Należy przekazywać wsparcie finansowe zasadniczo w oparciu o PKB regionów.
EnglishThe European labour market strategy clearly has to take this aspect into account.
Europejska strategia rynku pracy musi wyraźnie wziąć ten aspekt pod uwagę.
EnglishOf course democracy compels us to take the Irish result into account, which we do.
Bez wątpienia demokracja zmusza nas do uwzględnienia irlandzkiego wyniku, co czynimy.
EnglishYou can then send us your points of view so that they are taken into account.
Mogą państwo następnie przesłać nam swoje opinie, byśmy mogli je uwzględnić.