"according to this" po polsku

EN

"according to this" - polskie tłumaczenie

volume_up
according to this [przykład]
EN

according to this [przykład]

volume_up
according to this (też: under that reasoning)
volume_up
idąc tym tropem [przykł.]
(Laughter) So, according to this, the Australians and the Japanese as well as the Mexicans are very happy.
(Śmiech) Idąc tym tropem, Australijczycy i Japończycy oraz Meksykanie są bardzo szczęśliwi.
according to this (też: under that reasoning)
volume_up
idąc dalej tym tropem [przykł.]

Przykłady użycia - "according to this" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAntipyretic treatment should be initiated according to local treatment guidelines.
Leczenie przeciwgorączkowe powinno być włączone zgodnie z lokalnymi zaleceniami.
EnglishBoard-certification as neurosurgeon according to local, national requirements;
Świadectwo kwalifikacji neurochirurga zgodnie z lokalnymi, krajowymi wymaganiami;
EnglishThe dose of Myocet will be calculated according to the surface area of your body.
Dawka leku Myocet zostanie obliczona na podstawie powierzchni ciała pacjentki.
EnglishAccording to the latest information that I have, the ship was sent back to China.
Zgodnie z najnowszymi informacjami, które posiadam, statek został odesłany do Chin.
Englishaccording to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:
Według postanowienia wiecznego, które uczynił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,
EnglishThe Eurosystem conducts foreign exchange operations according to Article 105
Eurosystem przeprowadza operacje walutowe na podstawie art. 105 i zgodnie z art.
EnglishThe amount of reconstituted solution should be administered according to section 4.2.
Ilość otrzymanego roztworu powinna być dawkowana zgodnie z opisem w części 4. 2.
EnglishAccording to the experts, there will be no upturn in the construction market in 2011.
Zdaniem ekspertów, w roku 2011 na rynku budowlanym nie nastąpi zmiana na lepsze.
EnglishSo they can actually inflate it and deflate it according to their emotions.
Można napełnić je powietrzem lub spuścić je, w zależnośći od odczuwanych emocji.
EnglishAccording to its partnership philosophy, that is not the European Union's position.
Zgodnie z filozofią partnerstwa Unii Europejskiej, nie jest to jej stanowisko.
EnglishAccording to a number of sources, the official death toll is around eighty thousand.
Według różnych źródeł, oficjalna liczba ofiar śmiertelnych to 80 tysięcy osób.
EnglishAccording to all the indicators, Slovakia meets the criteria with room to spare.
Zgodnie z wszystkimi wskaźnikami, Słowacja spełniła kryteria z naddatkiem.
EnglishAccording to the statistics, only 7% of fatal accidents happen on motorways.
Zgodnie z danymi statystycznymi tylko do 7% wypadków dochodzi na autostradach.
EnglishAccording to our Legal Service, the Commission's choice of legal basis is legitimate.
Według naszych służb prawnych, wybór podstawy prawnej przez Komisję jest zasadny.
EnglishAnd Mary said, Behold, the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word.
I rzekła Maryja: Oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego.
EnglishAccording to the Irish Heart Alliance, this voluntary code is not effective.
Zdaniem Irlandzkiego Sojuszu na rzecz Serca ten dobrowolny kod nie jest skuteczny.
EnglishWe all need to act in a coordinated way, each according to our responsibilities.
Wszyscy musimy działać w sposób skoordynowany, każdy z nas w ramach swoich obowiązków.
EnglishAccording to the rapporteur, this will help to tackle the falling demographic trend.
Według sprawozdawczyni pomoże to zrównoważyć spadkową tendencję demograficzną.
EnglishAnd Moses gave unto the tribe of the children of Reuben according to their families.
A tak oddał Mojżesz pokoleniu synów Rubenowych dziedzictwo według familii ich.
EnglishAntipyretic treatment should be initiated according to local treatment guidelines.
Leczenie przeciwgorączkowe należy rozpocząć zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "according to this"

this zaimek
to spójnik
to przyimek
Polish
according to plan przymiotnik
according to law przymiotnik
Polish