"according as" po polsku

EN

"according as" - polskie tłumaczenie

EN

according as {spójnik}

volume_up
1. formalny
according as
volume_up
stosownie do {spójn.} (czegoś)
They must be adapted according to the possibilities of each country.
Muszą być przyjmowane stosownie do możliwości każdego kraju.
The national central banks shall be liable according to their respective national laws.4.
Odpowiedzialność krajowych banków centralnych jest określona stosownie do ich krajowych systemów prawnych.4.
Ensure that the appropriate vial size is chosen according to the body weight of the patient.
Upewnić się, że rozmiar fiolki został dobrany stosownie do ustalonej dawki (w zależności od masy ciała pacjenta).
according as (też: depending on)
In my view there has to be differentiation according to company size.
Moim zdaniem konieczne jest zróżnicowanie w zależności od wielkości firmy.
Examples for standard injection volume according to body weight
Przykłady standardowej objętości wstrzyknięcia w zależności od masy ciała pacjenta
The treatment duration is determined according to the patient's response.
Długość leczenia określana jest w zależności od odpowiedzi pacjenta.

Przykłady użycia - "according as" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAntipyretic treatment should be initiated according to local treatment guidelines.
Leczenie przeciwgorączkowe powinno być włączone zgodnie z lokalnymi zaleceniami.
EnglishBoard-certification as neurosurgeon according to local, national requirements;
Świadectwo kwalifikacji neurochirurga zgodnie z lokalnymi, krajowymi wymaganiami;
EnglishThe dose of Myocet will be calculated according to the surface area of your body.
Dawka leku Myocet zostanie obliczona na podstawie powierzchni ciała pacjentki.
EnglishAccording to the latest information that I have, the ship was sent back to China.
Zgodnie z najnowszymi informacjami, które posiadam, statek został odesłany do Chin.
Englishaccording to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:
Według postanowienia wiecznego, które uczynił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,
EnglishThe Eurosystem conducts foreign exchange operations according to Article 105
Eurosystem przeprowadza operacje walutowe na podstawie art. 105 i zgodnie z art.
EnglishThe amount of reconstituted solution should be administered according to section 4.2.
Ilość otrzymanego roztworu powinna być dawkowana zgodnie z opisem w części 4. 2.
EnglishAccording to the experts, there will be no upturn in the construction market in 2011.
Zdaniem ekspertów, w roku 2011 na rynku budowlanym nie nastąpi zmiana na lepsze.
EnglishSo they can actually inflate it and deflate it according to their emotions.
Można napełnić je powietrzem lub spuścić je, w zależnośći od odczuwanych emocji.
EnglishAccording to its partnership philosophy, that is not the European Union's position.
Zgodnie z filozofią partnerstwa Unii Europejskiej, nie jest to jej stanowisko.
EnglishAccording to a number of sources, the official death toll is around eighty thousand.
Według różnych źródeł, oficjalna liczba ofiar śmiertelnych to 80 tysięcy osób.
EnglishAccording to all the indicators, Slovakia meets the criteria with room to spare.
Zgodnie z wszystkimi wskaźnikami, Słowacja spełniła kryteria z naddatkiem.
EnglishAccording to the statistics, only 7% of fatal accidents happen on motorways.
Zgodnie z danymi statystycznymi tylko do 7% wypadków dochodzi na autostradach.
EnglishAccording to our Legal Service, the Commission's choice of legal basis is legitimate.
Według naszych służb prawnych, wybór podstawy prawnej przez Komisję jest zasadny.
EnglishAnd Mary said, Behold, the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word.
I rzekła Maryja: Oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego.
EnglishAccording to the Irish Heart Alliance, this voluntary code is not effective.
Zdaniem Irlandzkiego Sojuszu na rzecz Serca ten dobrowolny kod nie jest skuteczny.
EnglishWe all need to act in a coordinated way, each according to our responsibilities.
Wszyscy musimy działać w sposób skoordynowany, każdy z nas w ramach swoich obowiązków.
EnglishAccording to the rapporteur, this will help to tackle the falling demographic trend.
Według sprawozdawczyni pomoże to zrównoważyć spadkową tendencję demograficzną.
EnglishAnd Moses gave unto the tribe of the children of Reuben according to their families.
A tak oddał Mojżesz pokoleniu synów Rubenowych dziedzictwo według familii ich.
EnglishAntipyretic treatment should be initiated according to local treatment guidelines.
Leczenie przeciwgorączkowe należy rozpocząć zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "according as"

as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish
to qualify as czasownik
according to przyimek
to act as czasownik