EN

accord {rzeczownik}

volume_up
W Kopenhadze podpisano porozumienie w sprawie walki ze zmianami klimatycznymi.
On the other hand, the Accord has serious weaknesses.
Z drugiej strony porozumienie ma poważną wadę.
We need to cement the advances made in the Copenhagen Accord.
Musimy umocnić korzyści przyjęte w porozumieniu kopenhaskim.
According to my fellow Member who spoke about Scotland, presumed consent solves the problem.
Według mojej koleżanki posłanki, która opowiadała o Szkocji, domniemana zgoda rozwiązuje problem.
the free and informed consent of the person concerned, according to the procedures laid down by law;
swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami określonymi przez ustawę,
That accords with the principle of nulla poena sine lege.
Jest to w zgodzie z zasadą nulla poena sine lege.

Przykłady użycia - "accord" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTurkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.
Turcja powinna zająć się tymi kwestiami i z własnej woli wypełnić istniejące braki.
EnglishThe European Community signs a landmark tourism accord with China in Beijing.
UE podpisuje w Pekinie przełomową umowę z Chinami w sprawie turystyki.
EnglishThis is wholly in accord with my view of the EU as a union of values.
Powyższe założenia są całkowicie zgodne z moim postrzeganiem UE jako unii wartości.
EnglishThis is in accord with the fundamental democratic principles upon which the Union is based.
Jest to zgodne z fundamentalnymi demokratycznymi zasadami, na których oparta jest Unia.
Englishthat with one accord ye may with one mouth glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ.
Abyście jednomyślnie jednemi usty wysławiali Boga, Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.
EnglishWe were not going to leave until the peace accord was signed."
Nie opuścimy tego miejsca dopóki deklaracje pokojowa nie zostanie podpisana."
EnglishIn an informal trialogue everything must accord at the end.
W nieformalnym dialogu wszystkie ustalenia muszą być na koniec zatwierdzone.
EnglishFor according to their power, I bear witness, yea and beyond their power, [they gave] of their own accord,
Bo daję im świadectwo, że według możności i nad możność ochotnymi się pokazali.
EnglishMost of the effects do not last long and disappear of their own accord.
Objawy są w większości krótkotrwałe i samoistnie ustępują.
EnglishOr are we hoping that they will offer to contribute to this undertaking of their own accord?
A może raczej mamy nadzieję, że z własnej inicjatywy zaoferują one swój wkład w to przedsięwzięcie?
EnglishThey shall be appointed by common accord of the governments of the Member States for six years.
Są oni mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy Państw Członkowskich na okres sześciu lat.
EnglishFor he accepted indeed our exhortation; but being himself very earnest, he went forth unto you of his own accord.
Iż ono napomnienie przyjął, a stawszy się pilniejszym, dobrowolnie poszedł do was.
Englishone alternate nominated by common accord between the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic,
jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska,
EnglishThat does not accord with the demands of ordinary people.
Takie podejście nie pokrywa się z oczekiwaniami zwykłych obywateli.
EnglishAt this stage, it is our duty to push for the immediate application of the Copenhagen Accord.
Na tym etapie naszym obowiązkiem jest naciskanie na natychmiastową realizację porozumienia kopenhaskiego.
EnglishWe need to cement the advances made in the Copenhagen Accord.
Musimy umocnić korzyści przyjęte w porozumieniu kopenhaskim.
EnglishIt is in accord with what we negotiated during the very long negotiations, which lasted for 10 months.
Jest zgodny z tym, co wynegocjowaliśmy w bardzo długich, bo dziewięciomiesięcznych, negocjacjach.
EnglishWe should accord more respect to a Church and a religion on which the values of our Union are founded.
Powinniśmy darzyć większym szacunkiem kościół i religię, na której oparte są wartości naszej Unii.
EnglishI think what is important is to anchor the pledges from the Copenhagen Accord into the formal text.
Uważam, że duże znaczenie ma zagwarantowanie w formalnym tekście obietnic z porozumienia z Kopenhagi.
EnglishHowever - and here we are in accord - this progress is not enough.
Jednak - i tu się zgadzamy - te postępy nie wystarczą.