EN to accomplish
volume_up
[accomplished|accomplished] {czasownik}

to accomplish (też: to achieve, to attain, to bring off, to hit)
volume_up
osiągnąć {czas. dk}
So, is there a better way to accomplish that goal?
A czy jest lepszy sposób, by osiągnąć ten cel?
What was I supposed to accomplish in this final act?
Co powinnam osiągnąć w tym finalnym akcie?
We will not give up helping them, but we have accomplished what it was our responsibility to accomplish.
Nie zrezygnujemy z wysiłków, aby u pomóc; jednak na obecnym etapie osiągnęliśmy to, co mieliśmy obowiązek osiągnąć.
volume_up
wykonać {czas. dk}
That would be a little hard to accomplish, Howard.
To byłoby trochę trudne do wykonania, Howardzie.
Firstly, I should like to thank the rapporteur for the superb work he has accomplished.
Po pierwsze, chciałbym podziękować sprawozdawcy za świetnie wykonaną pracę.
When therefore I have accomplished this, and have sealed to them this fruit, I will go on by you unto Spain.
Przetoż gdy to wykonam, a onym jako zapieczętowany ten pożytek oddam, pójdę przez was do Hiszpanii;
to accomplish (też: to complete, to fill out)
volume_up
wypełnić {czas. dk}
She says she feels the mission has been accomplished.
Pani komisarz mówi, że czuje, że misja została wypełniona.
And when thou preparest a bullock for a burnt-offering, or for a sacrifice, to accomplish a vow, or for peace-offerings unto Jehovah;
Jeźli zaś cielca ofiarować będziesz na ofiarę całopalenia, albo na ofiarę wypełnienia ślubu, albo na ofiarę spokojną Panu,
Jehovah hath accomplished his wrath, he hath poured out his fierce anger; And he hath kindled a fire in Zion, which hath devoured the foundations thereof.
Wypełnił Pan popędliwość swoję, i wylał gniew zapalczywości swojej, i zapalił ogień na Syonie, który pożarł grunty jego.
to accomplish (też: to bring off, to perform, to effectuate)
volume_up
dokonać {czas. dk}
And they go through these amazing mental gymnastics to accomplish this.
Przechodzą wprost przez niewiarygodną umysłową gimnastykę aby tego dokonać.
This can be accomplished by defining the clearest and most practical rules possible.
Można tego dokonać poprzez określenie możliwie jak najjaśniejszych i najpraktyczniejszych przepisów.
Jednak jak można tego dokonać?
So, I hope I can really accomplish that.
Mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować.
Climate protection can be accomplished, but the measures need to be swift and consistent.
Można zrealizować zadanie ochrony klimatu, ale konieczne jest pilne podjęcie spójnych działań.
This is a task which will be accomplished through cooperation between the Commission and Member States.
To jest zadanie, które można zrealizować poprzez współpracę pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi.
to accomplish (też: to achieve, to consummate, to cater to sth)
volume_up
spełnić {czas. dk}
This is a mission the market should accomplish itself, as the Commission should not promote particular insurance products or particular lines of insurance business.
To misja, którą powinien spełnić rynek, ponieważ Komisja nie powinna promować konkretnych produktów ubezpieczeniowych ani konkretnych linii produktów w branży ubezpieczeniowej.
We do have the technology that's scaleable, and our network of global partners has been expanding and can be expanded at a rapid rate, so we're comfortable that this task can be accomplished.
Posiadamy technologię która jest skalowalna, a nasza globalna sieć partnerów ciągle się rozszerza i to w szybkim tempie, więc jesteśmy spokojni o to, że uda się spełnić to zadanie.
to accomplish (też: to achieve, to attain, to get, to obtain)
volume_up
uzyskać {czas. dk}
Important pieces of the jigsaw have yet to be put in place before membership can be accomplished.
Zanim jednak będzie mogła uzyskać status członkowski należy jeszcze ułożyć bardzo ważne kawałki tej układanki.
Indeed, NGOs risk no longer being able to accomplish their mission.
W rzeczywistości istnieje ryzyko, że organizacje pozarządowe nie będą w stanie wypełniać swoich misji.
When adopted, the programme will enable them to accomplish their mission in a more independent and more efficient manner.
Gdy tylko zostanie przyjęty, omawiany program umożliwi im wypełnianie misji w sposób bardziej niezależny i skuteczny.
For thus saith Jehovah, After seventy years are accomplished for Babylon, I will visit you, and perform my good word toward you, in causing you to return to this place.
Tak zaiste mówi Pan: Jako się jedno wypełnią siedmdziesiąt lat Babilonowi, nawiedzę was, a potwierdzę wam słowa swego wybornego o przywróceniu was na to miejsce.
You know, there are cases where you spend quite a lot of money and you accomplish quite a lot.
Nie przeczę, strategia ma swoje miejsce. ~~~ Czasem wydajemy sporo i sporo osiągamy.
And there's something wonderful about that form of youth, where you can let yourself grow and play, and be really a brat, and then accomplish things.
Jest coś cudownego w tym obliczu młodości, które pozwala nam puścić wodze, rozwijać się i bawić, i być tak naprawdę dzieciakiem, a jednocześnie osiągać cele.
to accomplish (też: to have an effect)
volume_up
zdziałać {czas. dk}
What can the European Union still accomplish here?
Cóż może tam jeszcze zdziałać Unia Europejska?
to accomplish (też: to achieve, to attain, to prove, to show off)
volume_up
dokazać {czas. dk}

Przykłady użycia - "to accomplish" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHow will the Commission accomplish these tasks with Parliament over the coming months?
Jak Komisja zakończy te zadania wraz z Parlamentem w nadchodzących miesiącach?
EnglishLet us work together - Parliament, the Commission and the Council - to accomplish this task.
Pracujmy wspólnie - Parlament, Komisja i Rada - nad realizacją tego zadania.
EnglishLet us all accomplish our duties both here and there, and the future will reward all of us.
Róbmy, co do nas należy, zarówno tu, jak i tam, a przyszłość wynagrodzi nas wszystkich.
EnglishYou know, there are cases where you spend quite a lot of money and you accomplish quite a lot.
Nie przeczę, strategia ma swoje miejsce. ~~~ Czasem wydajemy sporo i sporo osiągamy.
EnglishIt is better to fail to accomplish than to accomplish failure.
Powstrzymanie się od działania jest lepszym rozwiązaniem, niż działanie szkodliwe.
EnglishThey have to consolidate their national unity and accomplish together their democratic ideals.
Trzeba umocnić jedność narodową i wspólnie realizować ideały demokracji.
EnglishHence, we had to accomplish our discussion and texts in an extremely short period of time.
W związku z tym musieliśmy zakończyć nasze dyskusje i przygotować teksty w bardzo krótkim czasie.
Englishwho appeared in glory, and spake of his decease which he was about to accomplish at Jerusalem.
Którzy pokazawszy się w sławie, powiadali o jego śmierci, którą miał podstąpić w Jeruzalemie.
EnglishThen I said I would pour out my wrath upon them, to accomplish my anger against them in the wilderness.
I rzekłem: Wyleję popędliwość moję na nich, abym wyko nał gniew swój na nich na tej puszczy.
EnglishJesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to accomplish his work.
Rzekł im Jezus: Mójci jest pokarm, abym czynił wolę tego, który mię posłał, a dokonał sprawy jego.
EnglishAll the instruments set in motion aim to accomplish this purpose and obtain faster results.
Wszystkie uruchomione instrumenty mają na celu osiągnięcie tego zamierzenia i uzyskanie szybszych wyników.
EnglishThe Eastern Partnership is a key tool to accomplish that.
Partnerstwo wschodnie jest kluczem do osiągnięcia tego celu.
EnglishThat would be a little hard to accomplish, Howard.
To byłoby trochę trudne do wykonania, Howardzie.
EnglishThe main goal should clearly be to accomplish high quality and an even playing field in flows of trade.
Zasadniczym celem wyraźnie powinno być osiągnięcie wysokiej jakości oraz tych samych warunków w zakresie przepływu towarów.
EnglishYou know, that's not a big deal to accomplish.
Sami widzicie, że kłopotu nie ma w tym żadnego.
EnglishWhen adopted, the programme will enable them to accomplish their mission in a more independent and more efficient manner.
Gdy tylko zostanie przyjęty, omawiany program umożliwi im wypełnianie misji w sposób bardziej niezależny i skuteczny.
EnglishHowever, the compulsory marking of the origin of products from third countries would have been ineffective and expensive in itself to accomplish.
Jednak obowiązkowe oznaczanie pochodzenia produktów z krajów trzecich byłoby nieefektywne i drogie.
English. - Mr President, the Fundamental Rights Agency must at last begin to accomplish its important task.
w imieniu grupa PSE. - Panie przewodniczący! Agencja Praw Podstawowych musi w końcu rozpocząć wykonywanie swego trudnego zadania.
EnglishAnd when thou preparest a bullock for a burnt-offering, or for a sacrifice, to accomplish a vow, or for peace-offerings unto Jehovah;
Jeźli zaś cielca ofiarować będziesz na ofiarę całopalenia, albo na ofiarę wypełnienia ślubu, albo na ofiarę spokojną Panu,
EnglishIt's going to be simple to accomplish this.