"accomplices" po polsku

EN

"accomplices" - polskie tłumaczenie

EN

accomplices {liczba mnoga}

volume_up
accomplices (też: associates)
The Bush Administration was wrong to commit these abuses, just as its accomplices, whether through conniving applause or ashamed silence, were also wrong.
Administracja Busha nie miała prawa dokonać tych nadużyć, podobnie jak jej wspólnicy, niezależnie od tego, czy stali się nimi poprzez ciche poparcie czy wstydliwe milczenie.
accomplices

Przykłady użycia - "accomplices" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe European institutions were silent accomplices of this attack on the people and on the ecosystem.
Cichymi współsprawcami tego ataku na ludzi i ekosystem były instytucje europejskie.
EnglishIf this does not happen, we will remain accomplices who wish to deny these people their freedom.
Jeżeli to nie pomoże, pozostaniemy wspólnikami tych, którzy chcą pozbawić ludzi wolności.
EnglishThe accomplices, organisers or sponsors of this terrible crime must not be allowed to avoid responsibility.
Współwinni, organizatorzy i sponsorzy tego okropnego przestępstwa nie mogą uchodzić bezkarnie.
EnglishWe urge the authorities in Pakistan to punish the criminals and their accomplices and get rid of the blasphemy laws.
Wzywam władze Pakistanu do ukarania zbrodniarzy i ich wspólników oraz do zniesienia ustaw o bluźnierstwie.
EnglishAnd they have been accomplices in that policy.
I oni są współwinni za prowadzenie takiej polityki.
EnglishIt is high time that the final whistle was blown and that tough action was taken against accomplices to terrorist acts, too.
Najwyższy czas z tym skończyć i podjąć zdecydowane działania również przeciwko wspólnikom terrorystów.
EnglishThis would make us accomplices.
EnglishThrough their inaction, they are turning into accomplices in crimes and are being used solely for political racketeering of nonconformists.
Poprzez brak działań stają się wspólnikami zbrodni i są wykorzystywane jedynie do wywierania presji na nonkonformistów.
EnglishShame on us who welcomed the fall of the wall in Germany with tears of joy, but who are now prisoners and accomplices of other walls and other ghettos!
Wstydźmy się, my którzy świętowaliśmy upadek muru w Niemczech ze łzami szczęścia, a obecnie jesteśmy więźniami i współwinnymi innych murów i innych gett!
EnglishTherefore, for us to abandon them to their fate would be a mistake and would make us accomplices, whether active or passive, to the Burmese dictatorship.
Dlatego opuszczenie tych ludzi i pozostawienie własnemu losowi byłoby błędem i uczyniłoby nas w sposób aktywny lub pasywny współwinnymi dyktatury birmańskiej.
EnglishThe Bush Administration was wrong to commit these abuses, just as its accomplices, whether through conniving applause or ashamed silence, were also wrong.
Administracja Busha nie miała prawa dokonać tych nadużyć, podobnie jak jej wspólnicy, niezależnie od tego, czy stali się nimi poprzez ciche poparcie czy wstydliwe milczenie.
EnglishWe (i.e. all Members of European Parliament) should understand that when a political race goes beyond all limits of logics, we become accomplices of lawlessness.
Wszyscy zasiadający tu posłowie do Parlamentu Europejskiego powinni rozumieć, że gdy wyścig polityczny wykracza poza wszelkie zasady logiki, stajemy się wspólnikami w bezprawiu.
EnglishHowever, in this case, it is essentially about the handling of data with which the authorities, for example, intend to identify possible accomplices of suspects.
Jednakże w tym przypadku zasadniczo chodzi o przetwarzanie danych, przy pomocy których władze zamierzają na przykład określić tożsamość ewentualnych wspólników podejrzanych osób.
EnglishWe must also not forget that mosques are often willing accomplices in allowing in ideas that are strongly anti-libertarian, anti-women and anti the European public.
Nie wolno nam też zapominać, że meczety są często ośrodkami wykazującymi skłonność do głoszenia idei antyliberalnych, występowania przeciwko kobietom i europejskiemu społeczeństwu.

Synonimy (angielski) dla "accomplice":

accomplice