"to accompany to" po polsku

EN

"to accompany to" - polskie tłumaczenie

EN

to accompany to {czasownik}

volume_up
to accompany to (też: to chair)

Przykłady użycia - "to accompany to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis study should accompany the negotiating process during the next 18 months.
Badanie to będzie towarzyszyć procesowi negocjacyjnemu przez najbliższe 18 miesięcy.
EnglishThe EU should continue to accompany Côte d'Ivoire at this crucial moment.
UE powinna nadal towarzyszyć Wybrzeżu Kości Słoniowej w tym kluczowym momencie.
EnglishWe must, however, devote increasing attention to the dangers that accompany it.
Powinniśmy jednak poświęcić więcej uwagi związanym z tym zagrożeniom.
EnglishThis is absolutely essential to accompany the European arrest warrant.
Niezbędne jest, by takie działania towarzyszyły europejskiemu nakazowi aresztowania.
EnglishClose supervision of high-risk patients should accompany antipsychotic therapy.
Ścisły nadzór nad pacjentami dużego ryzyka powinien towarzyszyć leczeniu przeciwpsychotycznemu.
EnglishStories accompany me, keeping my pieces and memories together, like an existential glue.
Domyślam się, że część mnie, zawsze była koczownicza fizycznie i duchowo.
EnglishWe want to accompany Serbia on the road to joining the European Union.
Chcemy towarzyszyć Serbii na drodze ku członkostwu w Unii Europejskiej.
EnglishYet so far, we have seen little in the way of action to accompany these fine words.
Jednakże dotychczas nie widzieliśmy zbyt wielu działań, które towarzyszyłyby tym pięknym słowom.
EnglishWhat we can see going on around us are the events accompany a shift in the distribution of power.
Wokół nas dają się zauważyć wydarzenia towarzyszące zmianom w podziale władzy.
EnglishWe might find out that similar transitional costs usually accompany legislative changes.
Mogłoby się okazać, że podobne koszty przejściowe zazwyczaj towarzyszą zmianom legislacyjnym.
EnglishRead and follow carefully the instructions that accompany your insulin pump.
Nale y dokładnie przeczyta i ci le przestrzega instrukcji obsługi doł czonej do pompy insulinowej.
EnglishIt is up to us Europeans to accompany and support our partners in this process.
Do nas, Europejczyków, należy obowiązek, aby towarzyszyć i wspierać naszych partnerów w tym procesie.
EnglishSince then, I have been able to accompany Croatia along the path towards the European Union.
Odtąd mogę towarzyszyć Chorwacji na jej drodze do Unii Europejskiej.
EnglishRead and follow the instructions that accompany the infusion pump.
Przeczytać i wykonywać instrukcje dołączone do pompy infuzyjnej.
EnglishIn addition, we must focus on reducing tariffs and the regulatory measures which accompany them.
Co więcej, musimy skoncentrować się na redukcji ceł i środków regulacyjnych, które im towarzyszą.
EnglishCommission statement to accompany adoption of the new Directive
Oświadczenie Komisji towarzyszące przyjęciu nowej dyrektywy
EnglishWe must set out strict conditions to accompany the peace and development process in the Middle East.
Musimy określić surowe warunki towarzyszące procesowi pokojowemu i procesowi rozwoju na Bliskim Wschodzie.
EnglishWe hope that the new Commission and other political groups are prepared to accompany us on this mission.
Mamy nadzieję, że nowa Komisja i pozostałe ugrupowania polityczne będą nam towarzyszyć w realizacji tej misji.
EnglishFor that reason, it is very important that we are there, that we accompany this country to more progress.
Z tej przyczyny jest bardzo ważne, abyśmy tam byli, abyśmy towarzyszyli temu krajowi na drodze do dalszych postępów.
English...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… .
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to accompany to"

to spójnik
to przyimek
Polish
to hold on to czasownik
to be up to czasownik
to live up to czasownik
to lead to czasownik
due to przyimek
to look to czasownik
to amount to czasownik
Polish