EN

accompanied {imiesłów czasu przeszłego}

volume_up
And with the blessing of Trulshik Rinpoche, we began a pilgrimage to a curious destination, accompanied by a great doctor.
Z błogosławieństwem Trulshika Rinpocze rozpoczęliśmy pielgrzymkę do interesującego miejsca, w towarzystwie wspaniałego lekarza.
(ES) What would you think, ladies and gentlemen, if police officers accompanied by cameras from the country's main television channels broadcast your arrest live?
(ES) Co by państwo powiedzieli, gdyby policja w towarzystwie kamer głównych kanałów TV transmitowała na żywo wasze aresztowanie?
To that end, the President of the European Council will go to Moscow on 8 September, accompanied by the President of the Commission and the High Representative.
W tym celu 8 września przewodniczący Rady Europejskiej uda się do Moskwy w towarzystwie przewodniczącego Komisji i wysokiego przedstawiciela.

Przykłady użycia - "accompanied" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAccompanied by a squandering of the nation's material wealth that defied credulity.
Do spółki z roztrwanianiem narodowego bogactwa które rzucało wyzwanie naiwności.
EnglishAusterity must therefore be accompanied by pro-growth policies and measures.
Oszczędnościom musi więc towarzyszyć polityka i działania sprzyjające wzrostowi.
EnglishWe say there that it should simply be accompanied by stringent safety conditions.
Mówimy tam, że ona powinna być po prostu otoczona ścisłymi warunkami bezpieczeństwa.
EnglishFainting, sometimes accompanied by shaking or stiffening, has been reported.
Zgłaszane było omdlenie, któremu czasami towarzyszyło drżenie lub sztywnienie.
EnglishMust this automatically be accompanied by shortages and limited production of food?
Czy muszą temu automatycznie towarzyszyć niedobory i ograniczona produkcja żywności?
EnglishThe use of Truvada must be accompanied by the use of effective contraception.
Podczas stosowania produktu Truvada konieczna jest skuteczna antykoncepcja.
EnglishThe use of cefuroxime axetil may be accompanied by a false positive Coombs test.
Stosowanie aksetylu cefuroksymu może być przyczyną fałszywie dodatniego odczynu Coombsa.
EnglishThis message must be accompanied by a set of measures that ratchet up the pressure.
Musi temu towarzyszyć zestaw środków, które spowodują zwiększenie nacisku.
EnglishFunds should be accompanied by logistical help to ensure their effective utilisation.
Ze środkami powinna iść pomoc logistyczna, zabezpieczająca sprawne ich wykorzystanie.
EnglishThe award should have been accompanied by an effort for reconciliation with the families.
Odznaczeniu winny były towarzyszyć wysiłki na rzecz pojednania z rodzinami ofiar.
EnglishAny changes that do take place must be accompanied by realistic transition periods.
Wszelkim zmianom, jakie mają miejsce, muszą towarzyszyć realistyczne okresy przejściowe.
EnglishThe harmonisation of legislation must be accompanied by the elimination of redundancy.
Wraz z ujednolicaniem prawodawstwa europejskiego musi następować likwidacja nadmiarów.
EnglishDifficulty in swallowing accompanied by earache and swollen glands, sore throat, dry mouth,
Trudności w połykaniu z towarzyszącym bólem uszu i obrzękiem węzłów chłonnych, ból
EnglishUnfortunately, none of these new roles is accompanied by appropriate financial means.
Te wszystkie nowe zadania nie mają niestety równolegle odpowiednich środków finansowych.
EnglishThe report will, if appropriate, be accompanied by legislative proposals.
W stosownym przypadku sprawozdaniu towarzyszyć będą wnioski ustawodawcze.
EnglishThe strategic partnership should be accompanied by regular yearly summits.
Partnerstwu strategicznemu powinny towarzyszyć regularne coroczne spotkania na szczycie.
EnglishAnd these six brethren also accompanied me; and we entered into the man's house:.
Szli też ze mną i ci sześć bracia, i weszliśmy do domu onego męża;.
EnglishDynamic changes in society are being accompanied by changes in sport.
Wraz z dynamicznymi zmianami w społeczeństwie idą w parze zmiany w sporcie.
EnglishAngioedema accompanied by laryngeal oedema is potentially fatal.
Obrzęk naczynioruchowy z towarzyszącym obrzękiem krtani może prowadzić do zgonu.
EnglishThis was accompanied by unrest, in which over 130 people lost their lives.
Towarzyszyły jej zamieszki, w których śmierć poniosło ponad 130 osób.

"accompanied by a guardian" - polskie tłumaczenie

accompanied by a guardian
Polish
  • w towarzystwie opiekuna
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "accompanied":

accompanied
English
accompanying
accompaniment