EN

accommodation {rzeczownik}

volume_up
accommodation
Does the university guarantee accommodation as well?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Unaccompanied children should be provided with accommodation in institutions having the personnel and equipment adequate for the needs of people in their age category.
Osobom nieletnim powinno się zapewnić zakwaterowanie w instytucjach posiadających personel oraz wyposażenie odpowiednie do potrzeb osób w ich kategorii wiekowej.
The directive does not give any protection to consumers who are based in one country and who purchase a product or flight or accommodation in a country outside the European Union.
Dyrektywa ta w ogóle nie chroni konsumentów, którzy mieszkają w jednym kraju, a wykupują produkt, lot lub zakwaterowanie w kraju poza Unią Europejską.
accommodation
volume_up
noclegi {niemęskoos.}
In such instances, meals or refreshments must be offered, as well as hotel accommodation for a maximum of two nights.
W takich przypadkach należy zapewnić posiłki lub przekąski, a także nocleg na maksymalnie dwie noce.
More than 500 000 accommodation establishments are involved in rural tourism and agritourism, offering more than 6 million beds.
W sektorze turystyki wiejskiej i agroturystyki działa ponad 500 tysięcy firm oferujących ponad 6 milionów miejsc noclegowych.
The Member States must provide a regular set of data on the capacity and occupancy of accommodation establishments and on tourism demand.
Państwa członkowskie muszą regularnie przekazywać zbiory danych na temat liczby potencjalnych i zajętych miejsc noclegowych, a także na temat popytu w turystyce.
accommodation (też: quarters, billets)
accommodation (też: adaptation)

Przykłady użycia - "accommodation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishVery rare: accommodation disorder, blurred vision, oculogyration
Bardzo rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych
Englishthe designation of an independent competent authority for the accommodation of vessels in distress,
wyznaczenia niezależnego organu właściwego ds. przyjmowania zagrożonych statków,
EnglishAnd with accommodation, they went on to college and had a full life in terms of their opportunities.
I z pewną pomocą, te osoby poszły na studia i otworzyło się dla nich wiele możliwości.
EnglishShe flees and is lucky to find sheltered accommodation.
Ucieka z domu i na szczęście znajduje bezpieczne miejsce zamieszkania.
EnglishDo you want to discover the country and have access to essential websites on accommodation, transports and discounts?
Chcesz poznać kraj i wejść na potrzebne witryny o noclegach, transporcie i zniżkach?
EnglishThey need emergency accommodation, not least to prevent the spread of respiratory diseases.
Ludzie muszą znaleźć schronienie, dzięki czemu można uniknąć rozprzestrzeniania się chorób układu oddechowego.
EnglishEmployers are further required to make reasonable accommodation at work for workers with disabilities.
Ponadto pracodawcy muszą zapewnić w miejscu pracy stosowne udogodnienia dla pracowników niepełnosprawnych.
EnglishIt is not possible to build within 300 metres of the coast or to increase the amount of hotel accommodation.
Przepisy nie dopuszczają zabudowy w odległości 300 metrów od wybrzeża ani zwiększania bazy hotelowej.
EnglishThey will not get a new house or better accommodation from any airline companies or EU governments.
Osoby takie nie dostaną nowego domu, ani lepszego miejsca zakwaterowania od żadnej firmy lotniczej czy rządu UE.
EnglishBut then, in order to resolve the situation, there must be some sort of accommodation, some sort of compromise.
Aby znaleźć wyjście z tej sytuacji, musi jednak nastąpić pewnego rodzaju porozumienie, pewien kompromis.
EnglishWe saw passengers being left stranded at destinations, without accommodation or even a flight home.
Widzieliśmy pasażerów pozostawionych samym sobie w miejscach przylotu bez zakwaterowania, a nawet bez lotu powrotnego.
EnglishThere are still thousands of people who are living in temporary accommodation and many shops and factories are closed.
Nadal tysiące ludzi mieszka w tymczasowych mieszkaniach, a wiele sklepów i fabryk jest zamkniętych.
EnglishIn such instances, meals or refreshments must be offered, as well as hotel accommodation for a maximum of two nights.
W takich przypadkach należy zapewnić posiłki lub przekąski, a także nocleg na maksymalnie dwie noce.
EnglishThe accommodation of trade and non-trade concerns and the necessary convergence of regulations are essential.
Kluczowe znaczenie mają uwzględnienie kwestii handlowych i pozahandlowych oraz niezbędna zbieżność regulacyjna.
EnglishDoes the university guarantee accommodation as well?
EnglishIt was possible to reduce considerably expenditure on appeals and on accommodation and welfare.
Powstała możliwość znaczącego obniżenia wydatków na realizację procedur odwoławczych oraz na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania.
Englishvery rare: accommodation disorder, blurred vision, oculogyration (eyes having uncontrolled circular movements)
Bardzo rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych)
EnglishKetek may cause visual disturbances particularly in slowing the ability to accommodate and the ability to release accommodation.
Ketek może powodować zaburzenia widzenia, zwłaszcza zmniejszenie zdolności akomodacji i zdolności zwalniania akomodacji.
Englishau ability to release accommodation.
EnglishThe forced evictions, without provision of compensation or alternative accommodation, are completely contrary to international law.
Przymusowe wysiedlenia bez zapewnienia rekompensat i zastępczego lokum są całkowicie sprzeczne z prawem międzynarodowym.

Synonimy (angielski) dla "accommodation":

accommodation
accommodating
accommodative