EN

accommodating {przymiotnik}

volume_up
accommodating (też: helpful, kind, obliging)

Przykłady użycia - "accommodating" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you for accommodating me.
(IT) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Dziękuję za możliwość zabrania głosu.
EnglishConsequently, the principal challenge consists of effectively accommodating trade and non-trade concerns.
Podstawowe wyzwanie polega zatem na skutecznym rozwiązaniu problemów o charakterze handlowym i niehandlowym.
EnglishI'll try to be more accommodating next time, Elmo.
Postaram się do tego zastosować następnym razem, Elmo.
EnglishFinally, I should like to say how delighted I was with the effective, efficient and accommodating approach of the Commission and the Council.
Na zakończenie chciałbym wyrazić dużą satysfakcję z efektywnej, sprawnej i bardzo kooperatywnej współpracy zarówno z Komisją, jak i z Radą.
EnglishI would also like to express my thanks to colleagues from the Commission and the Czech Presidency for their accommodating and constructive approach.
Chciałabym również wyrazić moje uznanie koleżankom i kolegom z Komisji i czeskiej prezydencji za ich elastyczne i konstruktywne podejście.
EnglishThe EU as well as the USA were caught by surprise and still have to improvise in reacting and accommodating themselves to these revolutionary developments.
UE i Stany Zjednoczone zostały całkowicie zaskoczone i nadal muszą reagować improwizując i dostosowując się do tych rewolucyjnych wydarzeń.
EnglishViolations have been identified, revealed, including for example in closed establishments accommodating children and elderly people.
Ustalono i ujawniono wykroczenia w tej dziedzinie, łącznie np. z tymi, które miały miejsce w zakładach zamkniętych dających schronienie dzieciom i ludziom starszym.
EnglishWe should emphasise the fact that, to date, it is more often than not third countries that are less well-off than us that have played their part in accommodating refugees.
Powinniśmy podkreślać fakt, że jak dotąd to częściej mniej zamożne od nas kraje trzecie miały swój udział w przyjmowaniu uchodźców.
EnglishThis is about a modest budget that was rising at half the rate of a national budget, despite the enlargement accommodating over 12 new states.
Mówimy tutaj o skromnym budżecie, który zwiększa się w tempie odpowiadającym połowie stopy wzrostu budżetów krajowych, pomimo rozszerzenia Unii o 12 nowych państw.
EnglishAt the same time, we have committed to maintaining fully accommodating liquidity support to the euro area banking system until at least October this year.
W tym samym czasie staraliśmy się utrzymać w pełni dostosowane do potrzeb wsparcie płynności systemu bankowego strefy euro co najmniej do października tego roku.
EnglishFinally, allow me to thank the rapporteurs, Mrs Schaldemose, Mr Stubb and Mr Brie, for their exceptionally accommodating and constructive cooperation.
Na koniec proszę mi pozwolić podziękować sprawozdawcom, pani Schaldemose, panom Stubbowi i Brie za ich niezwykłe umiejętności dostosowania się i konstruktywną współpracę.
EnglishI fully back Parliament's attempts to maintain the principle of independence in the decision-making process for accommodating a vessel in distress in a place of refuge.
W pełni popieram starania Parlamentu o utrzymanie zasady niezależności procesu decyzyjnego w zakresie przyjmowania zagrożonych statków w miejscach schronienia.
EnglishWhat the proposals and solutions put forward actually amount to is a plan of unconditional support for the banks, backed up by a monetary policy that is now accommodating.
Jedyna faktyczna wartość przedłożonych propozycji i rozwiązań to plan bezwarunkowej pomocy dla banków, przy wsparciu polityki monetarnej, którą obecnie się przyjmuje.

Synonimy (angielski) dla "accommodating":

accommodating