EN

accessory {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
Jabra_CLIPPER - Best Android phone accessory, Mainichi Cofmmunication, Japan
JABRA CLIPPER - Najlepsze akcesoria do systemu Android, Mainichi Communications, Japonia
So imagine this: What about a robot accessory for your cellphone?
Wyobraźcie sobie to: Roboty jako akcesoria do telefonu.
But usually I have an accessory, like sunglasses, or I like crystal and things like that too.
Ale zwykle zakładam do tego akcesoria, jak ciemne okulary, lubię też kryształy i tym podobne.
accessory (też: utility)
Just select your Jabra accessory and you’re on your way.
Wystarczy wybrać akcesorium Jabra i gotowe.
Jabra SP5050 - Best Buy, Auto Express UK - Best Mobile Accessory, Mobile Business UK
Jabra SP5050 - Najlepszy zakup, Auto Express UK - Najlepsze akcesorium mobilne, Mobile Business, Wielka Brytania
2. Prawo

Przykłady użycia - "accessory" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishJabra_CLIPPER - Best Android phone accessory, Mainichi Cofmmunication, Japan
JABRA CLIPPER - Najlepsze akcesoria do systemu Android, Mainichi Communications, Japonia
EnglishAn application device and appropriate accessory tips are supplied separately.
Oddzielnie dostarczane jest urządzenie do aplikacji oraz odpowiednie dodatkowe zakończenia.
EnglishBut usually I have an accessory, like sunglasses, or I like crystal and things like that too.
Ale zwykle zakładam do tego akcesoria, jak ciemne okulary, lubię też kryształy i tym podobne.
EnglishJabra SP5050 - Best Buy, Auto Express UK - Best Mobile Accessory, Mobile Business UK
Jabra SP5050 - Najlepszy zakup, Auto Express UK - Najlepsze akcesorium mobilne, Mobile Business, Wielka Brytania
EnglishSo imagine this: What about a robot accessory for your cellphone?
Wyobraźcie sobie to: Roboty jako akcesoria do telefonu.
EnglishJust select your Jabra accessory and you’re on your way.
EnglishIn rats, these changes were accompanied by a decreased weight of accessory sex organs (epididymides, prostate, seminal vesicles).
U szczurów zmianom tym towarzyszyło zmniejszenie masy pomocniczych narządów płciowych (najądrzy, stercza, pęcherzyków nasiennych).
EnglishEVICEL should be applied using the CE-marked EVICEL application device and optional use of a tip accessory to the device.
Preparat EVICEL należy nanosić, używając aplikatora EVICEL z oznakowaniem CE lub opcjonalnie - dodatkowego zakończenia dołączonego do aplikatora.
EnglishLastly, one final thought about the carpet: the carpet is a useful accessory, and does us a service: people can even wipe their feet on it.
I wreszcie ostatnia uwaga na temat dywanu: stanowi on użyteczny element wyposażenia i jest przydatny - można nawet wytrzeć weń stopy.
EnglishThis implies also that development policy is a policy in its own right, and not an accessory of common foreign and security policy.
Oznacza to również, że działalność na rzecz rozwoju jest samodzielnym obszarem działalności, nie zaś działalnością pomocniczą w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
EnglishNonetheless, a number of the statements made in the report merit our support, but anyone who fails to speak out against war and occupation makes themselves an accessory.
Niemniej jednak pewne stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu zasługują na poparcie, choć każdy, kto nie przemówi przeciwko wojnie i okupacji, staje się współwinnym.
EnglishThe European Parliament's role should not be merely accessory, but should rather reflect the influence that it wields when it comes to adopting basic legislative instruments.
Rola Parlamentu Europejskiego nie powinna być tylko pomocnicza, ale powinna raczej odzwierciedlać jego wpływ na przyjmowanie podstawowych instrumentów prawnych.
EnglishLeaflets giving detailed instructions for use of EVICEL in conjunction with the application device and optional accessory are provided with the package of the application device and of the accessory.
Szczegółowe informacje dotyczące stosowania preparatu EVICEL w połączeniu z aplikatorem lub dodatkowym zakończeniem dołączone są do opakowania aplikatora i akcesoriów.