EN

accessibility {rzeczownik}

volume_up
The accessibility and availability of energy are essential for economic and social life.
Dostępność energii ma znaczenie kluczowe dla życia gospodarczego i społecznego.
Therefore, the accessibility of food remains a key issue to be dealt with.
Dostępność żywności stanowi zatem podstawowy problem, który trzeba rozwiązać.
Accessibility of information will undoubtedly play a fundamental role in this change.
Dostępność informacji odegra bez wątpienia fundamentalną rolę w tej zmianie sytuacji.

Przykłady użycia - "accessibility" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe accessibility and availability of energy are essential for economic and social life.
Dostępność energii ma znaczenie kluczowe dla życia gospodarczego i społecznego.
EnglishTherefore, the accessibility of food remains a key issue to be dealt with.
Dostępność żywności stanowi zatem podstawowy problem, który trzeba rozwiązać.
EnglishAnother major element of accessibility is the user-friendliness of new technologies.
Kolejnym ważnym czynnikiem związanym z dostępnością jest przyjazność dla użytkownika.
EnglishAccessibility of information will undoubtedly play a fundamental role in this change.
Dostępność informacji odegra bez wątpienia fundamentalną rolę w tej zmianie sytuacji.
EnglishPassengers' compensation is also in relation to the accessibility of services.
Odszkodowania dla pasażerów są również powiązane z dostępnością usług.
EnglishThis is something we must especially ensure: accessibility to medicines that come onto the market.
Przede wszystkim musimy zapewnić jedno: dostęp do leków pojawiających się na rynku.
EnglishAccessibility of food remains a key issue to be dealt with.
Dostępność żywności to podstawowy problem, który trzeba pilnie rozwiązać.
EnglishSo thank you, Commissioner, for your accessibility and cooperation.
Dziękuję więc, panie komisarzu, za pana dostępność i współpracę.
EnglishAt present, both the issue of energy transit and market accessibility are fraught with contradictions.
Obecnie zarówno kwestia tranzytu energii, jak i dostępności rynku są pełne sprzeczności.
EnglishThe universality and the accessibility of public services are at stake.
Chodzi wszak o powszechność i dostępność usług publicznych.
EnglishThe additional costs for accessibility are always much higher.
Dodatkowe koszty związane z dostępnością są zawsze znacznie wyższe.
EnglishThe value of accessibility to international markets for small and medium-sized enterprises is obvious.
Wartość dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do rynków międzynarodowych jest oczywista.
EnglishAccessibility of information on entities active on the global market is particularly important.
Szczególnego znaczenia nabywa dostępność do informacji podmiotów uczestniczących w globalnym rynku.
EnglishThe latter is the subject of scrutiny in terms of its transparency, accessibility and effectiveness.
Legislacja poddawana jest analizie w kontekście jej przejrzystości, dostępności i skuteczności.
EnglishThe new Member States are in a specific situation where there is still a low level of accessibility.
Nowe państwa członkowskie są w specyficznej sytuacji i cechują się nadal niskim poziomem dostępności.
EnglishAnd you should easily be able to get hold of information on accessibility of trains from the railway company.
Bez problemu powinieneś uzyskać od przewoźnika kolejowego informacje na temat dostępu do pociągów.
EnglishIt is an outlying area within the European Union, with major accessibility and connectivity problems.
Jest to obszar peryferyjny Unii Europejskiej borykający się z problemami w zakresie dostępności i połączeń.
EnglishIt is important not to jeopardise the efforts made to overcome the ORs' accessibility deficit.
Ważne by nie narażać na szwank wysiłków poczynionych w celu zwiększenia dostępności regionów najbardziej oddalonych.
EnglishIt is related to even more serious issues such as safety, accessibility of services and competitiveness.
Dotyczą one jeszcze poważniejszych kwestii, takich jak bezpieczeństwo, dostępność usług oraz konkurencyjność.
EnglishPrice rises exacerbate the problem of accessibility, in particular for people with low or no income.
Wzrosty cen pogłębiają problem dostępności, szczególnie wśród ludzi o niskich dochodach lub nieosiągających dochodu.