"access data" po polsku

EN

"access data" - polskie tłumaczenie

EN

access data {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "access data" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe EU telematics programme is delivering improved communication and better access to data.
Program telematyczny UE zapewnia lepszą komunikację i lepszy dostęp do danych.
EnglishSecondly, we need to increase safeguards on storage and access to data.
Po drugie musimy zwiększyć ochronę przechowywania i dostępu do danych.
EnglishWorst of all, the United States could be given access to this data.
Co gorsza, do tych informacji mogłyby uzyskać dostęp Stany Zjednoczone.
EnglishThe final issue that I would like to consider is access to data.
Ostatnią sprawą, do której chciałbym się odnieść, jest dostęp do danych.
EnglishYou have no direct access to your personal data stored in the Your Europe database.
Użytkownicy nie mają bezpośredniego dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych w bazie Twoja Europa.
EnglishThis is not a record that anyone will have access to: the data are collected only in case of need.
Nie są to dane, do których ktokolwiek miałby dostęp: dane są zbierane tylko na wypadek, gdyby były potrzebne.
EnglishYou have no direct access to the stored data.
Nie ma możliwości bezpośredniego dostępu do przechowywanych danych.
EnglishOn this point, you have rightly said that the Americans are asking to be given access to such data.
W odniesieniu do tej kwestii słusznie pani powiedziała, że Amerykanie domagają się zapewnienia dostępu do tych danych.
EnglishProgress has thus been made with regard to rights to information too, and access to data via the Internet.
Osiągnięte zostały zatem postępy również w zakresie prawa do informacji oraz dostępu do danych poprzez Internet.
EnglishThe fact that access to retained data is restricted again means that it cannot be used for public surveillance.
To, że dostęp do zatrzymanych danych jest zastrzeżony oznacza, że nie mogą być one użyte do dozoru publicznego.
EnglishThis clearly gives the US access to information about data-sharing between WikiLeaks and third entities.
To oczywiście daje Stanom Zjednoczonym dostęp do informacji o wymianie danych pomiędzy WikiLeaks a podmiotami trzecimi.
EnglishWithin the Commission, only designated officials can access your data and require a User ID and a password to do so.
W Komisji do danych mają dostęp tylko upoważnieni urzędnicy i muszą w tym celu posiadać nazwę użytkownika i hasło.
EnglishEveryone has the right of access to data which has been collected concerning him or her, and the right to have it rectified.
Każda osoba ma prawo dostępu do zebranych danych, które jej dotyczą i prawo do dokonania ich sprostowania.
EnglishIn other words, the Australian Customs Service will not have authorised access to these data directly from databases.
Innymi słowy australijska służba celna nie będzie miała prawa dostępu do tych danych bezpośrednio w bazach danych.
EnglishEveryone has the right of access to data which has been collected concerning him or her, and the right to have it rectified.3.
Każda osoba ma prawo dostępu do zebranych danych, które jej dotyczą i prawo do dokonania ich sprostowania.3.
EnglishIn addition, these mandates lay down retention times and duration of access to PNR data that are proportional and limited.
Ponadto określone w mandatach okresy przechowywania danych PNR i czas dostępu do nich są proporcjonalne i ograniczone.
EnglishWell as it says in my introduction, I've gotten somewhat known for saying that patients should have access to their data.
Tak jak mówiłem na wstępie, stałem się w jakiś sposób znany z mówienia, że pacjenci powinni mieć dostęp do swoich danych.
EnglishDid they question the ratings themselves and did they have access to the necessary data, both qualitative and quantitative, to do so?
Czy oceniali samodzielnie ratingi i czy mieli dostęp do niezbędnych do tego danych jakościowych i ilościowych?
Englishexpresses concern that, in essence, the proposal gives law enforcement authorities access to all data without a warrant;
wyrażono obawę, że na podstawie wniosku organy ścigania - co do zasady - uzyskują prawo dostępu do wszystkich danych bez nakazu;
EnglishThe interoperability of EU information systems must be achieved so that all agencies can access each other's data.
Należy zapewnić interoperacyjność unijnych systemów informatycznych, tak by wszystkie agencje mogły mieć wzajemnie dostęp do swych danych.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "access data"

data rzeczownik
access rzeczownik
access map rzeczownik
bank data rzeczownik
access road rzeczownik
access to rzeczownik
Polish
bulk data rzeczownik
access eye rzeczownik
Polish
private data rzeczownik
access denied
access code rzeczownik
access control rzeczownik