EN

accepted {przymiotnik}

volume_up
accepted (też: assumptive, hired)
This proposal was not accepted as the basis for a genuine compromise.
Wniosek ten nie został przyjęty jako podstawa prawdziwego kompromisu.
Otherwise, the programme will be not accepted and it will also fail for economic reasons.
W innej sytuacji program nie zostanie przyjęty i odniesie porażkę z przyczyn ekonomicznych.
I think paragraph 127 of this report cannot be accepted.
Uważam, że ust. 127 sprawozdania nie może zostać przyjęty.
accepted
“And the children see that their mother tongue is accepted.”
„A dzieci widzą, że ich język ojczysty jest akceptowany”.
Indeed, everyone complains that it lacks substance, and yet it is evidently being accepted.
W istocie każdy narzeka, że jest on mało treściwy, mimo to jest najwyraźniej akceptowany.
If it were to be conducted honestly, on principles of solidarity and a genuine expansion of democracy, it could be accepted universally.
Jeśli byłby przeprowadzany uczciwie, na zasadach solidaryzmu i rzeczywistego poszerzania demokracji, mógłby być powszechnie akceptowany.

Przykłady użycia - "accepted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe report includes the Court's recommendations, which must largely be accepted.
Trybunał zawarł także swoje zalecenia, z którymi w dużym stopniu należy się zgodzić.
EnglishIf the application is accepted, they should be issued with a residence card.
W przypadku przyjęcia wniosku krewni lub partner powinni otrzymać kartę pobytu.
EnglishWe as the Commission submitted proposals that were then accepted by everybody.
Jako Komisja przedstawiliśmy wnioski, które zostały przez wszystkich poparte.
EnglishThis position was accepted by a majority in the Committee on Transport and Tourism.
Ze stanowiskiem tym zgodziła się większość członków Komisji Transportu i Turystyki.
EnglishI therefore hope the PPE-DE Group's amendments will be accepted by this House.
Dlatego mam nadzieję, że poprawki PPE-DE zostaną przyjęte przez wysoką izbę.
EnglishItaly could have accepted the application but with revised wording in the SPC.
Włochy byłyby w stanie zaakceptować wniosek po zmianie sformułowania w ChPL.
EnglishThe euro has now been accepted, and even enthusiastically welcomed by many citizens.
Euro zostało zaakceptowane, a nawet entuzjastycznie przyjęte przez wielu obywateli.
EnglishWe accepted this challenge, however, and set about fulfilling our obligations.
Jednak podjęliśmy to wyzwanie i przystąpiliśmy do realizacji zobowiązania.
EnglishHe took his bank card with him – in Sweden, it's accepted as proof of identity.
Zabrał ze sobą kartę bankową, ponieważ w Szwecji jest ona uznawana za dowód tożsamości.
EnglishAll the initiatives of the individual European Union Member States were also accepted.
Przyjęto też wszystkie indywidualne inicjatywy każdego z państw członkowskich.
EnglishAnd no parallels with the Basque country, Quebec or Abkhazia should be accepted.
Nie można porównywać tej sytuacji do kraju Basków, Quebecu czy Abchazji.
EnglishCountries that do not meet these criteria are not accepted into the members' circle.
Państwa, które nie spełniają tych kryteriów nie są przyjmowane do grona członków UE.
EnglishFurthermore, cheques are no longer accepted as a method of payment in many EU countries.
Ponadto w wielu krajach UE czeki nie są już przyjmowane  jako środek płatniczy.
EnglishRegardless of this fact, Latvia was accepted into the European Union in 2004.
Bez względu na to Łotwa została w 2004 roku przyjęta do Unii Europejskiej.
EnglishIf these amendments are accepted, the consequences could be unpredictable.
Jeżeli te poprawki zostaną zatwierdzone, skutki mogą być nie do przewidzenia.
EnglishThe policy of the Berlusconi government cannot be accepted as the example to follow.
Nie można przyjąć polityki rządu Berlusconiego za przykład do naśladowania.
EnglishHowever, I have forgotten to say a brief word on the document now accepted.
Zapomniałem jednak przypomnieć pokrótce o dokumencie, który został już zatwierdzony.
EnglishIt was also to help Washington that several governments accepted the illegal flights.
Również by pomóc Waszyngtonowi, kilka rządów przyzwalało na nielegalne loty.
EnglishI am also pleased that my amendment on mandatory retirement age was accepted.
Cieszę się również, że moja poprawka o obowiązkowym wieku emerytalnym została przyjęta.
EnglishA year ago, the Council accepted only one of the European Parliament's amendments.
Rok temu Rada zatwierdziła tyko jedną poprawkę Parlamentu Europejskiego.

Synonimy (angielski) dla "accepted":

accepted
acceptability
acceptable
acceptance