EN

acceptance {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
acceptance (też: buy-in)
Acceptance of full cooperation with the OSCE would be counterproductive for the European Union.
Akceptacja pełnej współpracy z OBWE byłaby kontrskuteczna dla Unii Europejskiej.
The aim is to increase acceptance by all the main players.
Celem jest większa akceptacja tego systemu przez głównych jego uczestników.
What we expect is a minimum acceptance of universal values.
To, czego oczekujemy, to minimalna akceptacja wartości uniwersalnych.
2. Ekonomia
acceptance

Przykłady użycia - "acceptance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is because, without public acceptance, there will be no climate protection.
Jest tak, ponieważ bez akceptacji ze strony społeczeństwa nie będzie ochrony klimatu.
EnglishAcceptance of these amendments would simply mean maintaining the status quo.
Zgoda na te poprawki oznaczałaby po prostu utrzymanie obecnego stanu rzeczy.
EnglishThis referendum is crucial to the acceptance, or rejection, of the Treaty of Lisbon.
To referendum ma kluczowe znaczenie dla przyjęcia lub odrzucenia traktatu z Lizbony.
EnglishThe acceptance of the 2.9% budget increase is a very broad compromise already.
Przyjęcie budżetu zwiększonego o 2,9 % jest już bardzo dużym kompromisem.
EnglishAcceptance of the third wave of national frameworks for additional credit claims
Zatwierdzenie trzeciej partii krajowych zasad akceptacji dodatkowych należności kredytowych
EnglishAcceptance of the Treaty would be a great step forward in the history of the European Union.
Przyjęcie traktatu byłoby wielkim krokiem naprzód w historii Unii Europejskiej.
EnglishAcceptance of full cooperation with the OSCE would be counterproductive for the European Union.
Akceptacja pełnej współpracy z OBWE byłaby kontrskuteczna dla Unii Europejskiej.
EnglishI hope that this also gains acceptance in one form or another.
Mam nadzieję, że także i to spotka się z akceptacją w takiej czy innej postaci.
EnglishWe must have a fair refugee acceptance system and a proper legal immigration policy.
Musimy mieć sprawiedliwy system przyjmowania uchodźców i właściwą legalną politykę imigracyjną.
EnglishWe also need to do this because we need social acceptance in 2013.
Musimy to także zrobić, ponieważ potrzebujemy społecznej aprobaty w 2013 r.
EnglishWe are hiding that cost behind the social acceptance of expanding waistlines.
Chowamy konsekwencje za społeczną aprobatą dla szerszych talii.
EnglishMeanwhile anti-Gypsyism has increased and, apparently, the public acceptance of racism too.
Tym czasem postawy antycygańskie nasiliły się, podobnie, jak publiczna akceptacja rasizmu.
EnglishFor Mrs Kazulin, acceptance would have meant a cowardly flight from her homeland.
Dla pani Iriny oznaczałoby to tchórzliwą ucieczkę z kraju.
EnglishI am also shocked at the low level of acceptance among the population.
Jestem też zszokowany niskim poziomem akceptacji w społeczeństwie.
EnglishThis type of report damages our acceptance among the population and among the candidate countries.
Tego rodzaju sprawozdanie niszczy akceptację ludności i krajów kandydujących wobec nas.
EnglishWe need to change the mindset of acceptance in boys in elementary schools.
Można zrobić konkretne rzeczy. ~~~ Można stworzyć lepsze gry.
EnglishWe believe that this transparency will contribute to acceptance of the EIB and does not undermine it.
Taka przejrzystość przyczyni się naszym zdaniem do akceptacji EBI, a nie utrudni ją.
EnglishHowever, it is very clear that we have to go for universal acceptance of the Statute and of the Court.
Oczywiste jest jednak, że musimy dążyć do powszechnego uznawania statutu i Trybunału.
EnglishThe aim is to increase acceptance by all the main players.
Celem jest większa akceptacja tego systemu przez głównych jego uczestników.
EnglishThen, we will succeed in gaining acceptance for it at a national level.
Wówczas zdobędziemy dla niego akceptację na szczeblu krajowym.

Synonimy (angielski) dla "acceptance":

acceptance
acceptability
acceptable
accepted
acceptation