EN

acceptable {przymiotnik}

volume_up
Restrictions on current levels of national aid cannot be acceptable after this.
Ograniczenie dotychczasowych poziomów pomocy krajowej jest niemożliwe do zaakceptowania.
After careful evaluation, the CHMP considered that this indication is acceptable.
Po starannym rozważeniu CHMP uznał to wskazanie za możliwe do zaakceptowania.
Therefore, the CHMP considered that this is an acceptable indication.
CHMP uznał zatem powyższe wskazanie za możliwe do zaakceptowania.
acceptable (też: approvable, cromulent)
In all, I believe the tenor of this report is now acceptable.
Ogólnie wydźwięk tego sprawozdania jest obecnie akceptowalny.
The text from the Committee on the Environment is, however, acceptable.
Jednak tekst zaproponowany przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego jest akceptowalny.
Not acceptable to their workers and more generally for the Polish economy.
Nie jest akceptowalny dla pracowników stoczni, a ujmując rzecz bardziej ogólnie, także dla polskiej gospodarki.
Thanks to their efforts, we have a text before us which is acceptable to the Council also.
Dzięki ich wysiłkom mamy teraz przed sobą tekst, który jest możliwy do przyjęcia również dla Rady.
What had been an unwieldy bureaucratic proposal has now become an acceptable, though not ideal, compromise.
Nieudolny, biurokratyczny projekt przerodził się w możliwy do przyjęcia, choć nie idealny, kompromisem.
The compromise we reached in our negotiations was not easy, of course, but I feel that it is fairly acceptable.
Oczywiście niełatwo było osiągnąć ten kompromis w wyniku negocjacji, ale w moim odczuciu jest on całkiem możliwy do przyjęcia.
Is this outcome actually acceptable for the European Court of Justice?
Czy jest to rezultat możliwy do zaakceptowania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości?
I am confident that an acceptable and balanced compromise is now within our reach.
Jestem przekonana, że możliwy do zaakceptowania i wyważony kompromis jest w naszym zasięgu.
If we are to achieve political unity, we need to produce a text acceptable to every Member State.
Jeśli chcemy osiągnąć jedność polityczną, to musimy przygotować dokument możliwy do zaakceptowania przez wszystkie państwa członkowskie.
A ring of small air bubbles on the surface of the liquid is acceptable.
Pierścień małych pęcherzyków powietrza na powierzchni płynu jest dopuszczalny.
The list of products which interact or may interact with Tritazide is acceptable.
Wykaz preparatów, z którymi preparat Tritazide wchodzi lub może wchodzić w interakcje jest dopuszczalny.
However, what precisely constitutes an acceptable waiting time will need to be carefully considered and defined.
Jednakże konieczne będzie ostrożne rozważenie i określenie, co dokładnie oznacza dopuszczalny czas oczekiwania.
acceptable (też: passable)
By making this clarification, we have a readable and acceptable amendment.
Poprzez takie wyjaśnienie, mamy czytelną poprawkę nadającą się do przyjęcia.
This is not acceptable within a European community based on the rule of law.
To nie do przyjęcia w europejskiej wspólnocie opartej na praworządności.
This is the only acceptable basis for renewing the Lisbon Strategy.
To jedyna możliwa do przyjęcia podstawa odnowienia strategii lizbońskiej.

Przykłady użycia - "acceptable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThese technologies are perceived as useful to society and morally acceptable.
Technologie te są postrzegane jako społecznie użyteczne i dopuszczalne moralnie.
EnglishAfter careful evaluation, the CHMP considered that this indication is acceptable.
Po starannym rozważeniu CHMP uznał to wskazanie za możliwe do zaakceptowania.
EnglishSuch things are not acceptable because we have our laws and our universal values.
Takie zachowania są niedopuszczalne, ponieważ mamy nasze prawa i uniwersalne wartości.
Englishyour burnt-offerings are not acceptable, nor your sacrifices pleasing unto me.
Całopalenia wasze nie są mi przyjemne, i ofiary wasze nie podobają mi się.
EnglishHowever, it is an acceptable part of the energy mix of a number of countries.
Natomiast jest akceptowalną częścią mieszanki energetycznej różnych krajów.
EnglishWhilst the outcome could have been better, we voted on an acceptable compromise.
Choć ostateczny rezultat mógł być lepszy, głosowaliśmy za tym akceptowalnym kompromisem.
EnglishRestrictions on current levels of national aid cannot be acceptable after this.
Ograniczenie dotychczasowych poziomów pomocy krajowej jest niemożliwe do zaakceptowania.
EnglishWe must emphasise quite clearly: it is not acceptable to make agreements with terrorists.
Musimy zdecydowanie podkreślić, że nie można zawierać porozumień z terrorystami.
EnglishThat is not acceptable and that is why we must take strong action here.
To niedopuszczalne i dlatego musimy podjąć zdecydowane działania w tym zakresie.
EnglishIf this is not possible, it is acceptable to take the two medicines at the same time.
Jeżeli nie jest to możliwe, dopuszcza się przyjęcie obu leków równocześnie.
EnglishAvoiding Europe's commitment to investment and employment is not acceptable.
Nie do przyjęcia jest unikanie zobowiązań Europy w obszarze inwestycji i zatrudnienia.
EnglishThe first problem is probably building an acceptable sanitation system.
Pierwszym problemem jest prawdopodobnie budowa odpowiedniego systemu kanalizacji.
EnglishTo postpone it any longer, Madam President, really would not be acceptable.
Odkładanie tego na później, pani przewodnicząca, naprawdę jest nie do zaakceptowania.
EnglishBy making this clarification, we have a readable and acceptable amendment.
Poprzez takie wyjaśnienie, mamy czytelną poprawkę nadającą się do przyjęcia.
EnglishLegal immigration into the EU is a completely acceptable solution to the problem.
Legalna imigracja do UE stanowi rozwiązanie problemu, które jest całkowicie do przyjęcia.
EnglishA ring of small air bubbles on the surface of the liquid is acceptable.
Pierścień małych pęcherzyków powietrza na powierzchni płynu jest dopuszczalny.
EnglishI consider this to be a risky strategy that our citizens will not find at all acceptable.
Uważam to za ryzykowną strategię, której wcale nie zaakceptują nasi obywatele.
EnglishThe answer, or lack of an answer, that we have given so far is not acceptable.
Udzielona przez nas dotychczas odpowiedź, czy też brak odpowiedzi, jest nie do przyjęcia.
Englishbut in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is acceptable to him.
Ale w każdym narodzie, kto się go boi, a czyni sprawiedliwość, jest mu przyjemnym.
EnglishThis is not acceptable within a European community based on the rule of law.
To nie do przyjęcia w europejskiej wspólnocie opartej na praworządności.

Synonimy (angielski) dla "acceptable":

acceptable
acceptability
acceptance
accepted
acceptation