EN

to accept [accepted|accepted] {czasownik}

volume_up
to accept (też: to condone, tp embrace)
It is very hard for Parliament to accept an unconditional assurance.
Parlamentowi bardzo ciężko jest zaakceptować bezwarunkowe zapewnienie.
The President cannot therefore accept the substance of this statement.
Dlatego też przewodniczący nie może zaakceptować treści tego oświadczenia.
We cannot accept this unconstitutional, anti-democratic hold-up.
Nie możemy zaakceptować tej niekonstytucyjnej, antydemokratycznej obstrukcji.
We cannot accept the possibility of further discussions aimed at extending deadlines.
Nie możemy przyjąć możliwości dalszych dyskusji zmierzających do przedłużania terminów.
The EU must accept its responsibility for our common energy security.
UE musi przyjąć odpowiedzialność za nasze wspólne bezpieczeństwo energetyczne.
But the Commission is ready to accept the amendments by Parliament.
Jednakże Komisja jest gotowa przyjąć poprawki Parlamentu.
We cannot accept the impunity of those responsible and of the authors of these crimes.
Nie możemy akceptować bezkarności osób odpowiedzialnych i sprawców tych zbrodni.
It is a cultural genocide in the 21st century, which we simply cannot accept.
To jest kulturowa eksterminacja XXI wieku, której nie możemy akceptować.
We cannot accept re-deployment; that is a red line that we will not cross.
Nie możemy akceptować przegrupowania; tej linii nie przekroczymy.
Unless they are freed from such stigma, nobody will wish to accept them.
Bez takiego zniesienia napiętnowania nikt nie będzie chciał takich ludzi do siebie przyjmować.
I do not accept their argument that the legal basis of the report is inaccurate.
Nie przyjmuję jej argumentu, że podstawa prawna tego sprawozdania jest nieprecyzyjna.
We do not have to agree with every belief that exists, and we do not have to accept every view.
Nie musimy zgadzać się z każdym istniejącym przekonaniem i nie musimy przyjmować każdego poglądu.
Why do we not have the courage to accept that one or other will fail?
Dlaczego nie mamy odwagi, by pogodzić się z tym, że któryś musi upaść?
What I cannot accept is that we need quotas to get there.
Nie mogę jednak pogodzić się z tym, że potrzebujemy parytetów, aby to się tam dostać.
We cannot accept things moving in this direction.
Nie możemy pogodzić się z taką tendencją.

Przykłady użycia - "to accept" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere is no reason for us to accept solutions which we consider to be harmful.
Nie ma żadnego powodu, byśmy przyjęli rozwiązanie, które uważamy za szkodliwe.
EnglishI accept what the honourable Member said about the European Social Fund (ESF).
Popieram to, co szanowny poseł powiedział o Europejskim Funduszu Społecznym (ESF).
EnglishAt this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.
W tym miejscu ponownie apeluję do prezydencji o zaakceptowanie tej koncepcji.
EnglishWe must accept that.
Jak się dowiedziałem, pan McCreevy nie będzie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu.
EnglishI think that even this venerable Parliament can accept this basic principle.
Sądzę, że nawet nasz czcigodny Parlament może zaakceptować tę podstawową zasadę.
EnglishDoes Denmark, in the choice it has made, accept that statement on your part?
Czy Dania dokonując takiego, a nie innego wyboru zgadza się z Pani stanowiskiem?
EnglishI do not accept their argument that the legal basis of the report is inaccurate.
Nie przyjmuję jej argumentu, że podstawa prawna tego sprawozdania jest nieprecyzyjna.
EnglishThe Commission should accept these plans not because the Gdańsk Shipyard is a symbol.
Komisja powinna przyjąć te plany nie dlatego, że Stocznia Gdańska jest symbolem.
EnglishDoes it accept that Frontex is acting on the external borders of the European Union?
Czy akceptuje fakt, że Frontex działa na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej?
EnglishWe cannot accept that the EU has approximately 23 million unemployed men and women.
Nie możemy godzić się z faktem, że w UE bez pracy pozostaje około 23 milionów osób.
EnglishI accept that there are different opinions; that is normal for parliaments.
Akceptuję istnienie odmiennych zdań, które są przecież normalne w parlamentach.
EnglishThe study concluded that we could not accept this proposal, mainly for three reasons.
Badanie wykazało, że nie możemy przyjąć tego wniosku, głownie z trzech powodów.
EnglishWe cannot accept the impunity of those responsible and of the authors of these crimes.
Nie możemy akceptować bezkarności osób odpowiedzialnych i sprawców tych zbrodni.
EnglishAs you know, another group may accept the amendments that one group has rejected.
Jak pani wie, jedna grupa może przyjąć poprawki odrzucone przez inną grupę.
EnglishUnofficially, however, I accept that it is still widely practiced, even in Nigeria.
Z nieoficjalnych źródeł wiem jednak, że jest ona nadal powszechna, również w Nigerii.
EnglishOne of the rules of democracy is that you accept the result of the elections as it is.
Jedną z zasad demokracji jest zaakceptowanie wyników wyborów, takimi jakie są.
EnglishIt is also important to have commitments which all the countries can accept.
Ważne są również zobowiązania, które wszystkie kraje mogą na siebie przyjąć.
EnglishThe Commission cannot accept Amendments 12, 13, 15, 24, 29, 39, 40, 41, 42 and 46.
Komisja nie może przyjąć poprawek 12, 13, 15, 24, 29, 39, 40, 41, 42 i 46.
EnglishIt required the will to do it plus the ability to accept the compromise required.
Wymagało to chęci oraz umiejętności zaakceptowania wymaganego kompromisu.
EnglishThe Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
Komisja akceptuje te wszystki poprawki i, co za tym idzie, popiera tekst.

"accept a gift" - polskie tłumaczenie

accept a gift
Polish
  • zaakceptować prezent
  • przyjąć prezent
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "acceptability":

acceptability
acceptable
acceptance
accepted