EN

to accelerate [accelerated|accelerated] {czasownik}

volume_up
(NL) The Presidency wishes to accelerate accession negotiations, including with Iceland.
(NL) Prezydencja pragnie przyspieszyć negocjacje akcesyjne, w tym z Islandią.
We also need to accelerate our work to establish a common asylum system.
Musimy również przyspieszyć nasze prace nad stworzeniem wspólnego systemu azylowego.
Thirdly, accelerate the renewal of the vehicles on the road.
Po trzecie musimy przyspieszyć odnowienie floty pojazdów poruszających się po drogach.
We need change that's going to accelerate.
Potrzebujemy zmian, których tępo będzie przyspieszać.
It's the activity that seems to accelerate people's treatment the most and it also brings the entire hospital together as a kind of musical community.
To właśnie aktywne zajęcia wydają się najlepiej przyspieszać leczenie.
These substances are included in Fendrix to accelerate, improve and prolong the protective effect of the vaccine.
Substancje te przyspieszają, wzmacniają i przedłużają ochronne działanie szczepionki.
to accelerate (też: to rev up, to speed up)
(NL) The Presidency wishes to accelerate accession negotiations, including with Iceland.
(NL) Prezydencja pragnie przyspieszyć negocjacje akcesyjne, w tym z Islandią.
We also need to accelerate our work to establish a common asylum system.
Musimy również przyspieszyć nasze prace nad stworzeniem wspólnego systemu azylowego.
Thirdly, accelerate the renewal of the vehicles on the road.
Po trzecie musimy przyspieszyć odnowienie floty pojazdów poruszających się po drogach.

Przykłady użycia - "to accelerate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI call on the European Commission to accelerate the codification of European law.
Wzywam Komisję Europejską do przyspieszenia kodyfikacji prawa europejskiego.
EnglishYet what can we, as policy makers, as politicians, do to accelerate that innovation?
Ale co my, politycy, decydenci możemy uczynić, żeby przyspieszyć innowację?
English(NL) The Presidency wishes to accelerate accession negotiations, including with Iceland.
(NL) Prezydencja pragnie przyspieszyć negocjacje akcesyjne, w tym z Islandią.
EnglishThe SET Plan seeks to accelerate the development and roll-out of low-carbon technologies.
W planie EPSTE dąży się do przyspieszenia rozwoju technologii niskoemisyjnych.
EnglishI know that the European Parliament would like the Commission to accelerate the process.
Wiem, że Parlament Europejski chciałby, aby Komisja przyspieszyła ten proces.
EnglishWe also need to accelerate our work to establish a common asylum system.
Musimy również przyspieszyć nasze prace nad stworzeniem wspólnego systemu azylowego.
EnglishDoes the Commission consider that Basel III will accelerate mergers between banks?
Czy Komisja uważa, że konwencja bazylejska ΙΙΙ spowoduje przyspieszenie fuzji między bankami?
EnglishThis means that we have already had concrete plans, and we intend to accelerate this work.
Oznacza to, że mamy już konkretne plany i zamierzamy przyspieszyć przedmiotowe prace.
EnglishThe third-mentioned binding target unfortunately threatens to accelerate climate change.
Trzeci z wymienionych wiążących celów zagraża niestety przyspieszeniu zmian klimatycznych.
EnglishThat would accelerate the development of alternative safer materials.
Przyśpieszyłoby to rozwój alternatywnych bezpieczniejszych materiałów.
EnglishThe common overall objective of this initiative is to accelerate the implementation of the programmes.
Wspólnym, ogólnym celem tej inicjatywy jest przyspieszenie realizacji programów.
EnglishThe rate of loss is projected to accelerate tenfold by 2050.
Przewiduje się, że do 2050 roku tempo utraty zwiększy się dziesięciokrotnie.
EnglishThirdly, accelerate the renewal of the vehicles on the road.
Po trzecie musimy przyspieszyć odnowienie floty pojazdów poruszających się po drogach.
EnglishWhat we do is we accelerate protons -- so, hydrogen nuclei -- around 99.999999 percent the speed of light.
To co robimy to przyspieszanie protonów, a więc, jąder atomów do około 99.999999
EnglishYes, I am afraid you did have a slight tendency to accelerate.
Tak, obawiam się, że przejawiał pan lekką skłonność do przyspieszania.
EnglishOur proposals are on the table to accelerate the use of Structural Funds for these purposes.
Przedstawiliśmy propozycję przyśpieszenia tempa wykorzystania funduszy strukturalnych na te cele.
EnglishThere are two things that can really accelerate this whole process.
Są dwie rzeczy, które naprawdę mogą przyśpieszyć ten proces.
EnglishIn the event of an overdose or toxicity, colestyramine or charcoal is recommended to accelerate elimination.
Trzem zdrowym ochotnikom podawano doustnie cholestyraminę w dawce 8 g trzy razy na dobę.
EnglishThese substances are included in Fendrix to accelerate, improve and prolong the protective effect of the vaccine.
Substancje te przyspieszają, wzmacniają i przedłużają ochronne działanie szczepionki.
EnglishI hope that adoption of today's resolution will accelerate work on bringing these ideas into being.
Mam nadzieję, że przyjęcie dzisiejszej rezolucji przyśpieszy pracę nad realizacją tych postanowień.

"accelerate the growth" - polskie tłumaczenie

accelerate the growth
Polish
  • przyspieszyć wzrost
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "acceleration":

acceleration
accelerator