"to accede" po polsku

EN

"to accede" - polskie tłumaczenie

EN

to accede [acceded|acceded] {czasownik}

volume_up
to accede
Only the entire state of Bosnia and Herzegovina can accede to the European Union.
Do Unii Europejskiej może przystąpić wyłącznie Bośnia i Hercegowina jako jedno państwo.
We are also now ready to accede to the European Convention on Human Rights.
Obecnie jesteśmy również gotowi przystąpić do europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka.
The Treaty of Lisbon stipulates that the EU must accede to the European Convention on Human Rights (ECHR), and I welcome this.
Na mocy traktatu lizbońskiego UE musi przystąpić do europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC), co przyjmuję z zadowoleniem.
to accede (też: to agree, to concur)
One of the many unfortunate consequences of the Treaty of Lisbon is that the EU itself is now able to accede to international conventions.
Jedną z wielu nieszczęsnych konsekwencji traktatu lizbońskiego jest to, że UE może teraz sama przystępować do międzynarodowych konwencji.
We are acceding to the Convention for the sake of greater coherence of the system of human rights protection, not to undermine the credibility of that system.
Przystępujemy do konwencji w celu uzyskania większej spójności systemu ochrony praw człowieka, nie zaś w celu podważenia wiarygodności tego systemu.
We assume our own share of responsibility for the development of the European Union and it is precisely with this in mind that we accede to our presidency of the Council of the European Union.
Bierzemy na siebie naszą część odpowiedzialności za rozwój Unii Europejskiej ponieważ mając to właśnie na uwadze przystępujemy do naszej prezydencji Rady Unii Europejskiej.
to accede

Przykłady użycia - "to accede" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOnly the entire state of Bosnia and Herzegovina can accede to the European Union.
Do Unii Europejskiej może przystąpić wyłącznie Bośnia i Hercegowina jako jedno państwo.
EnglishWe are also now ready to accede to the European Convention on Human Rights.
Obecnie jesteśmy również gotowi przystąpić do europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka.
EnglishCroatia should be allowed to accede when it is completely ready.
Chorwacja powinna zyskać możliwość akcesji, gdy będzie w pełni gotowa.
EnglishOf course, in order to accede to the European Union, there are criteria which need to be fulfilled.
Oczywiście, żeby wejść do Unii Europejskiej trzeba spełnić kryteria.
EnglishIn a country which wants to accede to the EU, there must be respect for the freedom of the press beyond all doubt.
Państwo aspirujące do członkowstwa w UE musi bezwzględnie szanować wolność prasy.
EnglishThat is why it is good that Ukraine should accede to the WTO.
Dlatego byłoby dobrze, gdyby Ukraina przystąpiła do WTO.
English The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
    Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
EnglishThis is at least as much in the interests of the Member States as it is for the countries that want to accede.
Jest to w interesie państw członkowskich przynajmniej w takim samym stopniu jak dla krajów, które chcą do Unii przystąpić.
EnglishVenezuela almost did not accede.
English(PL) When we accede to the European Convention for the Protection of Human Rights, we must, at all costs, avoid a number of serious dangers.
(PL) Przystępując do europejskiej konwencji praw człowieka musimy za wszelką cenę uniknąć poważnych zagrożeń.
EnglishThe Treaty of Lisbon stipulates that the EU must accede to the European Convention on Human Rights (ECHR), and I welcome this.
Na mocy traktatu lizbońskiego UE musi przystąpić do europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC), co przyjmuję z zadowoleniem.
EnglishThe Community delegation requests that the future convention contain a clause to enable the Community as such to accede the convention.
Delegacja Wspólnoty wnioskuje, aby przyszła konwencja zawierała klauzulę umożliwiającą Wspólnocie przystąpienie do konwencji.
EnglishRecent months have shown that Croatia's efforts to accede to the European Union as quickly as possible have had tangible results.
Minione miesiące pokazały, że starania Chorwacji o możliwe szybkie dołączenie do grona państw Unii Europejskiej przynoszą wymierne efekty.
EnglishThe Treaty of Lisbon stipulates that the EU must accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Na mocy traktatu lizbońskiego UE musi przystąpić do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
EnglishThe fact that it states that it can be done is not the point; the point is that you are prepared, if Parliament so demands, to accede to that request.
Nie chodzi o to, że zapis dopuszcza zawieszenie; rzecz w tym, abyście byli gotowi przystać na takie żądanie Parlamentu.
EnglishShould the Union accede only to the Convention itself, or should it also become a party to the protocols?
Należą do nich między innymi: czy Unia powinna przystąpić jedynie do samej Konwencji, czy stać się również stroną protokołów?
EnglishThis is why I believe that the matter of getting the Russian Federation to re-accede to this international agreement is an important priority.
Dlatego też uważam, że sprawa ponownego przystąpienia Federacji Rosyjskiej do tej umowy międzynarodowej ma charakter priorytetowy.
EnglishOne of the many unfortunate consequences of the Treaty of Lisbon is that the EU itself is now able to accede to international conventions.
Jedną z wielu nieszczęsnych konsekwencji traktatu lizbońskiego jest to, że UE może teraz sama przystępować do międzynarodowych konwencji.
EnglishIt is therefore necessary to adjust the agreements to Community legislation and enable both new Member States to accede to the horizontal agreement.
Należy, zatem dostosować umowy do prawa wspólnotowego i umożliwić obu nowym państwom członkowskim przystąpienia do umowy horyzontalnej.
EnglishFor me, Croatia can be allowed to accede, but absolutely only when it is ready and when corruption no longer has society in its grip.
Według mnie można zezwolić na przystąpienie Chorwacji, ale bezwzględnie tylko wówczas, gdy będzie ona gotowa, a społeczeństwo nie będzie owładnięte korupcją.