"academic" po polsku

EN

"academic" - polskie tłumaczenie

EN academic
volume_up
{rzeczownik}

academic (też: student)
One of these measures is to promote people-to-people contacts through academic exchanges between pupils, students and scientists.
Jedną z form takiej interakcji jest wspieranie kontaktów międzyludzkich poprzez wymianę uczniów, studentów i naukowców.
The first academic batch has already allowed over 50 Iranian students and professors to study in Europe.
Pierwsza transza wymiany akademickiej zaoferowała możliwość studiowania w Europie 50 studentom i profesorom z Iranu.
We are talking about how the universities can maintain their academic excellence, yet prepare their students for work.
Rozmawiamy o tym, jak uczelnie mogą utrzymać wysokie standardy akademickie, a równocześnie przygotować studentów do pracy.
academic (też: scholar, scientist)
And I'm not a trained academic. ~~~ Neither am I a veteran social worker.
Nie jestem wykształconym naukowcem ani doświadczonym pracownikiem socjalnym.
I figured he was either really on to something, or he was one of these academic nutcases.
Uznałem, że albo coś w tym jest, albo gość był jednym z szalonych naukowców.
One of these measures is to promote people-to-people contacts through academic exchanges between pupils, students and scientists.
Jedną z form takiej interakcji jest wspieranie kontaktów międzyludzkich poprzez wymianę uczniów, studentów i naukowców.

Synonimy (angielski) dla "academic":

academic

Przykłady użycia - "academic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishGreat academic institutions grow from the bottom up, not from the top down.
Rozwój wielkich instytucji akademickich następuje oddolnie, a nie odgórnie.
EnglishThere are three problem areas: firstly, the disproportion in the academic world.
Trzy obszary problemowe: po pierwsze, dysproporcja w obszarze nauki.
EnglishSoft power is a concept invented by a Harvard academic, Joseph Nye, a friend of mine.
Soft power to koncepcja ukuta przez wykładowcę Harvardu Josepha Nya, mojego przyjaciela.
EnglishWe feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
EnglishThe competition runs in 11 euro area countries in the academic year 2011-2012.
Konkurs odbywa się w roku szkolnym 2011–2012 w 11 krajach strefy euro i składa z trzech etapów.
EnglishA Turkish academic recently spoke of a poisoned atmosphere.
Jeden z tureckich pracowników akademickich mówił ostatnio o zatrutej atmosferze.
EnglishSee, I thought today was about the speech, the fellowship...... my academic future.
Myślałam, że najważniejszy jest referat, stypendium i studia.
EnglishNow our education system is predicated on the idea of academic ability.
Nasz system edukacji opiera się na idei kompetencji akademickich.
EnglishThe biggest day of your academic career, and you didn't even bother to invite me.
To twój najważniejszy dzień, a nawet mnie nie zaprosiłaś.
EnglishThis section concerns the recognition of academic qualifications.
Na tej stronie poruszamy wyłącznie kwestie związane z uznawaniem kwalifikacji akademickich.
EnglishThen there is the establishment of new partnerships between industry and the academic world.
Mamy także kwestię zbudowania nowych partnerstw pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim.
EnglishI, as an academic, would claim that there has to be more justice and evenness.
Jako pracownik naukowo-dydaktyczny twierdziłbym, że niezbędna jest większa sprawiedliwość i równe warunki.
EnglishHere I'm really using the tools of one academic discipline to think about problems of another.
Używam narzędzi jednej dziedziny nauki by rozważyć problemy innej.
EnglishHowever, how do we get from this academic work to political proposals?
Jednak jak przejść od pracy naukowej do wniosków politycznych?
EnglishThis is why I believe that relations between the academic and business worlds need to be strengthened.
To dlatego uważam, że relacje pomiędzy światem uczelni a światem biznesu należy pogłębić.
EnglishIt is impossible to ignore the academic and financial level of the individual top universities.
Nie można ignorować poziomu akademickiego i finansowego poszczególnych najlepszych uniwersytetów.
EnglishMost of them would be intellectual and academic failures.
Każdy dźwięk słyszany przez dziecko jest zduszony i zniekształcony.
EnglishSimplicity, for reasons that are a little bit obscure, is almost not pursued, at least in the academic world.
Z pewnych powodów prawie w ogóle nie pracuje się nad prostotą, przynajmniej nie naukowo.
EnglishThere is no automatic EU-wide recognition of academic diplomas.
W UE nie ma automatycznego uznawania dyplomów akademickich.
EnglishIn any event, the central issue must be the attraction factor, particularly at academic level.
W każdym razie, sprawą kluczową musi być czynnik przyciągający, przede wszystkim na poziomie akademickim.