EN

abyss {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
And they entreated him that he would not command them to depart into the abyss.
Tedy go prosili, aby im nie rozkazywał stamtąd odejść w przepaść.
There was an abyss between the audience space and the petit bourgeois living room with the obligatory “Monarch of the Glen” picture on the wall.
Pomiędzy widownią a drobnomieszczańskim pokojem (z obowiązkowym „jeleniem na rykowisku” na ścianie) ziała przepaść.
Albo kto zstąpi do przepaści?
First place I'd like to take you is what many believe will be the world's deepest natural abyss.
Pokażę wam miejsce, uważane za najgłębszą, naturalną otchłań na świecie.
It's really a very interesting -- you ever see "The Abyss" where Ed Harris, you know, he's sinking down along the side of the wall?
To naprawdę bardzo interesujące... widzieliście kiedyś film "Otchłań", gdzie Ed Harris opadał wzdłuż ściany?
And with "The Abyss," I was putting together my love of underwater and diving with filmmaking.
W "Otchłani" udało mi się połączyć moje zamiłowanie do świata podwodnego i nurkowania oraz kręcenia filmów. ~~~ Moje dwie pasje.
abyss (też: maelstrom, the deep)
volume_up
odmęt {m.} [wzn.] (woda)
2. Geografia
abyss
volume_up
abisal {m.} (bez lmn)

Przykłady użycia - "abyss" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd they entreated him that he would not command them to depart into the abyss.
Tedy go prosili, aby im nie rozkazywał stamtąd odejść w przepaść.
EnglishFirst place I'd like to take you is what many believe will be the world's deepest natural abyss.
Pokażę wam miejsce, uważane za najgłębszą, naturalną otchłań na świecie.
EnglishThe consequence of this attitude - we must not deceive ourselves - is one more step towards the abyss.
Nie ma co się oszukiwać - takie podejścia to w konsekwencji jeszcze jeden krok w kierunku przepaści.
EnglishIt was only in the second half of the 20th century that we slowly began to pull ourselves out of this abyss.
Dopiero w drugiej połowie dwudziestego wieku......zaczęliśmy wydostawać się.....z tej otchłani.
EnglishThe European motor industry is not staring into an abyss.
Europejski przemysł motoryzacyjny nie stoi nad przepaścią.
EnglishHe would shoot his light saber across the abyss, making a blade of light, and then scamper across on this blade of light.
Strzelał, przecinając ciemność nad przepaścią ostrzem ze światła, a potem przebiegał po nim.
EnglishAnd with "The Abyss," I was putting together my love of underwater and diving with filmmaking.
W "Otchłani" udało mi się połączyć moje zamiłowanie do świata podwodnego i nurkowania oraz kręcenia filmów. ~~~ Moje dwie pasje.
EnglishO ye inhabitants of Moab, leave the cities, and dwell in the rock; and be like the dove that maketh her nest over the mouth of the abyss.
Opuszczajcie miasta a mieszkajcie na skale, obywatele Moabscy
EnglishIt's really a very interesting -- you ever see "The Abyss" where Ed Harris, you know, he's sinking down along the side of the wall?
To naprawdę bardzo interesujące... widzieliście kiedyś film "Otchłań", gdzie Ed Harris opadał wzdłuż ściany?
EnglishI have no doubt, President Barroso, that you are the right man to give shape to our hopes and bring us out of the abyss.
Nie mam wątpliwości, że jest pan właściwym człowiekiem, który może nadać realny kształt naszym nadziejom i wyciągnąć nas z zapaści.
EnglishMy shame as a spur, I fled the abyss.
Englishor, Who shall descend into the abyss?
EnglishThere was an abyss between the audience space and the petit bourgeois living room with the obligatory “Monarch of the Glen” picture on the wall.
Pomiędzy widownią a drobnomieszczańskim pokojem (z obowiązkowym „jeleniem na rykowisku” na ścianie) ziała przepaść.
EnglishAnd of course the stories that I chose to tell were science fiction stories: "Terminator," "Aliens" and "The Abyss."
I to miało sens. ~~~ Oczywiście historie, które zdecydowałem się opowiedzieć były historiami science fiction: "Terminator," "Obcy" i "Otchłań."
EnglishA country hit by the financial crisis finds it more difficult to recover and could well drag other Member States into the abyss.
Kraj dotknięty kryzysem finansowym ma większe trudności z wyjściem z niego i może wciągnąć w przepaść pozostałe państwa członkowskie.
English. - (HU) In terms of employment, a comparison of urban and rural areas reveals that a widening abyss is developing.
na piśmie. - (HU) W odniesieniu do zatrudnienia, porównanie miejskich i wiejskich obszarów wskazuje na zwiększającą się przepaść pomiędzy nimi.
EnglishIn recent weeks the global finance system has stared into an abyss and we need concerted action to pull it back.
W ciągu ostatnich tygodni światowy system finansowy zaczął pogrążać się w otchłani i musieliśmy podjąć uzgodnione wspólnie działania, żeby go z niej wydostać.
EnglishWe all talk about growth, and that is the only way that many of the peripheral economies can climb out of the abyss that they are already in.
Wszyscy mówimy o wzroście, a to jedyny sposób, dzięki któremu wiele mniejszych gospodarek może wydostać się z otchłani, w której już się znalazły.
EnglishTheir vulnerability will drag them further into the abyss of poverty, and I welcome the fact that Mr Wijkman underlines this emphatically.
Na skutek tej bezradność będą one wciągane w otchłań ubóstwa jeszcze bardziej, dlatego z zadowoleniem odnotowuję fakt, że pan poseł Wijkman dobitnie problem ten podkreśla.
EnglishOne ought, in fact, to call it an abyss, an abyss into which the rights of asylum seekers and the credibility of our protection system in Europe are sinking.
Należałoby tak naprawdę nazwać ją otchłanią - otchłanią, w której giną prawa osób ubiegających się o azyl i wiarygodność naszego europejskiego systemu ochrony.

Synonimy (angielski) dla "abyss":

abyss
English
abyssal