"abuse of power" po polsku

EN

"abuse of power" - polskie tłumaczenie

EN

abuse of power {rzeczownik}

volume_up
They are huge paintings of torture and abuse of power, in the voluminous Botero style.
Są to ogromne obrazy pokazujące tortury i nadużycie władzy, w obfitym stylu Botero.
With regard to the charges made against Yulia Tymoshenko and the members of the former government, an abuse of power cannot be used to take action against an accusation of an abuse of power.
Jeśli chodzi o zarzuty postawione Julii Tymoszenko oraz członkom poprzedniego rządu, nie można nadużywać władzy, aby wszcząć postępowanie w sprawie oskarżenia o nadużycie władzy.

Przykłady użycia - "abuse of power" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey are huge paintings of torture and abuse of power, in the voluminous Botero style.
Są to ogromne obrazy pokazujące tortury i nadużycie władzy, w obfitym stylu Botero.
EnglishThe abuse of power, wherever it might take place, must be condemned.
Nadużycia władzy trzeba potępiać niezależnie od tego, gdzie do nich dochodzi.
EnglishBut, of course, by 1996 he had been impeached for corruption and the abuse of power.
Ale, oczywiście, do 1996 roku został on postawiony w stan oskarżenia z zarzutami korupcji i nadużycia władzy.
EnglishI mean, at the absolute time for the absolute need of democracy, they did not abuse their power.
We właściwym czasie z dojrzałego szacunku dla demokracji, dotychczasowi przywódcy nie nadużyli władzy.
EnglishThe junta has stood for the abuse of power and misrule for decades.
Junta nadużywa władzy i prowadzi złe rządy od dekad.
EnglishThe first stage is always abuse of power for want of arguments, and this subsequently leads to murder.
Zawsze zaczyna się od nadużywania siły, kiedy brakuje argumentów, a później prowadzi to do zbrodni.
EnglishI fear abuse of power, and the power to abuse.
Boje się nadużyć władzy i władzy która jej nadużywa.
EnglishIf they can abuse a power, they always do, and I see this as being absolutely no different, so I voted against.
Jeśli mogą nadużyć władzy, to zawsze jej nadużyją, w tym przypadku nie będzie inaczej, więc głosowałem przeciw.
EnglishIt is our responsibility to raise awareness of this gross abuse of power and violation of our basic rights.
Naszym obowiązkiem jest podnoszenie świadomości tak poważnego nadużywania władzy i łamania naszych podstawowych praw.
EnglishCases of maladministration relate to lack of transparency, unfairness, abuse of power, legal error and so on.
Przypadki niewłaściwego administrowania dotyczą braku przejrzystości, niesprawiedliwość, nadużywanie władzy, błędy prawne itp.
EnglishAbuse of power by large supermarkets operating in the European Union (written declaration): see Minutes
Ewentualne przypadki nadużywania władzy przez duże supermarkety prowadzące działalność w Unii (pisemne oświadczenie): patrz protokół
EnglishAlso, recent events in Italy clearly show how easily the use of fingerprinting can become the abuse of power.
Ostatnie wydarzenia we Włoszech również wyraźnie pokazują, że korzystanie z odcisków palców może przekształcić się w nadużywanie władzy.
EnglishDo you also accept this as a sign of democracy or would you call it an abuse of power, as the speaker before you described it?
Czy również uzna to pan za przejaw demokracji, czy też raczej nazwie nadużyciem władzy, jak określił to pański przedmówca?
EnglishBut the problem is, how do you decide who is in power to make these decisions and how do you make sure that they do not abuse their power?
Problem tkwi w tym, jak zdecydować, komu powierzyć władzę nad tymi decyzjami i jak zagwarantować, że taki organ nie nadużyje swoich uprawnień?
English(RO) Madam President, the recurring abuse of power by those governing Romania at the moment has plunged the country into the darkest period of its history since 1989.
(RO) Pani Przewodnicząca! Powtarzające się nadużywanie uprawnień przez obecnie rządzących Rumunią doprowadziło ten kraj to najczarniejszego od 1989 roku okresu w jego dziejach.
EnglishNow, as then, authoritarian regimes abuse their power and attempt to silence those seeking to exercise their fundamental right of freedom of thought and expression.
Również dziś, podobnie jak wówczas, autorytarne reżimy nadużywają swej władzy próbując uciszać tych, którzy chcą czynić użytek z podstawowego prawa do wolności myśli i wypowiedzi.
EnglishThese guarantees have not been given in this case and, until they are, adopting this proposal through comitology, Commissioner, is simply an exercise in the abuse of power.
W tym przypadku nie udzielono takich gwarancji i dopóki nie zostaną one złożone, to przyjmowanie tego wniosku w ramach procedury komitetowej jest zwykłym nadużyciem władzy, panie komisarzu.
EnglishThe main forms of alleged maladministration featuring in the inquiries opened in 2008 were the lack of transparency, including the refusal to supply information, and the abuse of power.
W roku 2008 najczęściej wymienianą w skargach formą rzekomego niewłaściwego administrowania był brak przejrzystości, włącznie z odmową udzielenia informacji i nadużywaniem władzy.
EnglishWith regard to the charges made against Yulia Tymoshenko and the members of the former government, an abuse of power cannot be used to take action against an accusation of an abuse of power.
Jeśli chodzi o zarzuty postawione Julii Tymoszenko oraz członkom poprzedniego rządu, nie można nadużywać władzy, aby wszcząć postępowanie w sprawie oskarżenia o nadużycie władzy.
EnglishNor did the Commission ensure that air passengers were fully and correctly informed of their rights, especially as regards cases of abuse of power in the application of the security rules.
Komisja nie zadbała także o to, by pasażerowie byli w pełni i odpowiednio poinformowani o swoich prawach, szczególnie w kwestii nadużycia władzy podczas stosowania reguł bezpieczeństwa.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "abuse of power"

of przyimek
Polish
abuse rzeczownik
power rzeczownik
power przymiotnik