EN

absurdity {rzeczownik}

volume_up
absurdity (też: nonsense, absurd)
Is there not an absurdity, a paradox in your economic policies?
Czyż to nie absurd, paradoks naszej polityki gospodarczej?
I think that this absurdity is unacceptable in Europe.
Myślę, że ten absurd jest nie do przyjęcia w Europie.
I will mention several figures which will fully demonstrate the absurdity of this assumption.
Przedstawię państwu parę cyfr, które w pełni pokażą absurd tego założenia.
What is more, the proposed directive demonstrates the absurdity of the precautionary principle.
Co więcej proponowana dyrektywa jest dowodem niedorzeczności zasady przezorności.

Przykłady użycia - "absurdity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe stringent regulation on authorisation, moreover, has been reduced to absurdity.
Ponadto restrykcyjne uregulowania dotyczące zatwierdzania zostały sprowadzone do absurdu.
EnglishWhat is more, the proposed directive demonstrates the absurdity of the precautionary principle.
Co więcej proponowana dyrektywa jest dowodem niedorzeczności zasady przezorności.
EnglishIn my opinion, the absurd conclusion is typical of the absurdity of so-called politicians.
Moim zdaniem ta absurdalna konkluzja jest typowa dla absurdalności tak zwanych polityków.
EnglishI will mention several figures which will fully demonstrate the absurdity of this assumption.
Przedstawię państwu parę cyfr, które w pełni pokażą absurd tego założenia.
EnglishThe absurdity is the tax applied to dematerialised cultural assets from two aspects.
Absurdem, i to pod dwoma względami, jest z kolei podatek nakładany na niematerialne dobra kultury.
EnglishThis resolution is characterised by its absurdity and its hypocrisy.
Rezolucja ta charakteryzuje się absurdalnością i hipokryzją.
EnglishThe title of the resolution includes an absurdity as well.
Również w tytule rezolucji znalazło się absurdalne sformułowanie.
EnglishIs there not an absurdity, a paradox in your economic policies?
Czyż to nie absurd, paradoks naszej polityki gospodarczej?
EnglishAdded to this absurdity is the weakening of the right to compensatory rest periods after periods on duty.
Do tego dochodzi absurdalność osłabiania prawa do wyrównawczego odpoczynku po wykonaniu pracy.
EnglishI hate to say it, but we only need to run through a few of the figures to see the absurdity of the situation.
Mówię to z niechętnie, jednak musimy przyjrzeć się danym, by zrozumieć absurdalność sytuacji.
EnglishI think that this absurdity is unacceptable in Europe.
Myślę, że ten absurd jest nie do przyjęcia w Europie.
EnglishWhen pushed to the very limit, your philosophy of not distinguishing between the sexes only leads to absurdity.
Wasza filozofia braku rozróżnienia między płciami, wyśrubowana do granic możliwości, prowadzi tylko do absurdu.
EnglishI cannot but notice, however, a certain absurdity.
EnglishThe examples given by the rapporteur seem to us to be evidence of the absurdity which this system represents in practice.
Podane przez sprawozdawcę przykłady są dla nas dowodem absurdu reprezentowanego w praktyce przez system.
English(HU) A Germany divided in two was the most tangible symbol of the absurdity and inhumanity of a bipolar world.
(HU) Podzielone na dwie części Niemcy stanowiły najbardziej namacalny symbol absurdu i bestialstwa w dwubiegunowym świecie.
EnglishThat is a mixture of disingenuousness and absurdity.
EnglishIt is a political and strategic absurdity to think of Europe as the inevitable destiny of the countries of the former Yugoslavia.
To polityczny i strategiczny absurd - myśleć o Europie jako nieuchronnym przeznaczeniu krajów byłej Jugosławii.
EnglishThat is a scientific absurdity.
EnglishFinally, a brief example of the absurdity of the current Regulation on driving time and rest periods.
I wreszcie chciałbym podać krótki przykład absurdalnego przepisu obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie czasu prowadzenia pojazdów przez kierowców i okresów odpoczynku.
EnglishThe idealised 'Polish Mother' bravely bearing her cross in the form of a wife-beating husband is an absurdity which must be opposed socially and legally.
Matka Polka niosąca dzielnie swój krzyż w postaci bijącego męża, to jeden z absurdów, któremu trzeba się przeciwstawić społecznie i prawnie.