EN

to abstain from {czasownik}

volume_up
to abstain from
I have therefore chosen to abstain from the vote on this part of the package.
Postanowiłem zatem wstrzymać się od głosu nad tą częścią pakietu.
We have therefore chosen to abstain from voting on this report.
Dlatego też postanowiliśmy wstrzymać się od głosowania.
. - (SV) We Social Democrats have chosen to abstain from the vote on Amendment 1.
. - (SV) Socjaldemokraci postanowili wstrzymać się od głosowania nad poprawką 1.
to abstain from
I would prefer to abstain from the vote on the motion for a resolution on an EC-Turkmenistan trade agreement.
Wolałbym powstrzymać się od głosowania nad projektem rezolucji w sprawie umowy przejściowej w sprawie handlu z Turkmenistanem.
In these circumstances, since I support the objective of this directive but am partially dissatisfied, I preferred to abstain from the final vote.
W takiej sytuacji, ponieważ popieram cel przedmiotowej dyrektywy, ale jestem częściowo niezadowolony, wolałem powstrzymać się od głosu w głosowaniu końcowym.

Przykłady użycia - "to abstain from" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI have therefore chosen to abstain from the vote on this part of the package.
Postanowiłem zatem wstrzymać się od głosu nad tą częścią pakietu.
English. - (SV) We Social Democrats have chosen to abstain from the vote on Amendment 1.
na piśmie. - (SV) Socjaldemokraci postanowili wstrzymać się od głosowania nad poprawką 1.
EnglishI have therefore decided to abstain from the vote on this report.
Dlatego też zdecydowałem się wstrzymać od głosu w sprawie przedmiotowego sprawozdania.
EnglishIn such a case the other Member States shall abstain from formally placing the matter before the Council.
W takim przypadku pozostałe Państwa Członkowskie nie będą odwoływały się do Rady.
EnglishIn the hope of a good positive vote tomorrow, I will abstain from further comment.
Mając nadzieję na to, że jutrzejsze głosowanie będzie dobre i pozytywne, wstrzymuję się od dalszych uwag.
EnglishIn this respect, I express my objection and abstain from this vote.
W tym kontekście wyrażam sprzeciw i wstrzymuję się od głosowania.
EnglishA decision must be made whether to discontinue breast-feeding or to discontinue/ abstain from therapy.
Należy podjąć decyzję o przerwaniu stosowania leku lub karmienia piersią.
EnglishDespite this, considering all the important criticisms it contains, I will abstain from voting.
Mimo to, mając na względzie całość istotnej krytyki zawartej w sprawozdaniu, wstrzymam się od głosu.
EnglishThere are no longer any formal excuses to abstain from them.
Nie ma już żadnych formalnych wymówek, które usprawiedliwiałyby nasze wzbranianie się przed nimi.
EnglishI have therefore chosen to abstain from the vote and will monitor the ongoing investigation closely.
W związku z tym postanowiłam wstrzymać się od głosu i będę dokładnie śledziła prowadzone dochodzenie.
EnglishWe have therefore chosen to abstain from voting on this report.
Dlatego też postanowiliśmy wstrzymać się od głosowania.
English. - (SV) I have chosen to abstain from the vote on the effort-sharing directive.
na piśmie. - (SV) Zdecydowałem wstrzymać się od głosu podczas głosowania nad dyrektywą w sprawie podziału wysiłków.
EnglishWe therefore abstain from voting on Amendment 30.
W związku z tym, wstrzymaliśmy się od głosowania nad poprawką 30.
EnglishA decision must be made whether to discontinue breast-feeding or to discontinue/ abstain from Zonegran therapy.
Należy zadecydować o przerwaniu karmienia piersią lub odstawieniu (wstrzymaniu) podawania preparatu Zonegran.
EnglishFor the aforementioned reasons, the GUE/NGL Group will abstain from the final vote on the resolution.
Grupa GUE/NGL z przedstawionych powodów wstrzyma się od głosu podczas ostatecznego głosowania nad przedmiotową rezolucją.
EnglishWe will abstain from voting on this amendment.
EnglishI have therefore decided to abstain from the vote.
EnglishThose countries that have already achieved sound fiscal positions need to abstain from pro-cyclical fiscal policies.
Natomiast kraje, które osiągnęły już równowagę budżetową, muszą unikać prowadzenia procyklicznej polityki fiskalnej.
EnglishI would prefer to abstain from the vote on the motion for a resolution on an EC-Turkmenistan trade agreement.
Wolałbym powstrzymać się od głosowania nad projektem rezolucji w sprawie umowy przejściowej w sprawie handlu z Turkmenistanem.
EnglishI therefore decided to abstain from the vote.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to abstain from"

from przyimek
to recover from czasownik
to depart from czasownik
to come from czasownik
to expel from czasownik
away from przyimek
Polish
to profit from czasownik
to benefit from czasownik
to borrow from czasownik
to differ from czasownik
to inherit from czasownik