EN

absorption {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
Absorption The absorption of risperidone from RISPERDAL CONSTA is complete.
Wchłanianie Wchłanianie rysperydonu z produktu Rispolept Consta jest całkowite.
Absorption: the absorption of maraviroc is variable with multiple peaks.
Wchłanianie: wchłanianie marawiroku jest zmienne i osiąga wiele wartości maksymalnych.
Absorption Absorption of rivastigmine from Prometax transdermal patches is slow.
Wchłanianie Wchłanianie rywastygminy z produktu Prometax systemy transdermalne przebiega powoli.
absorption
After oral administration, metformin absorption is saturable and incomplete.
Po podaniu doustnym, absorpcja metforminy jest wysycalna i niekompletna.
After oral administration, metformin absorption is saturable and incomplete.
Po podaniu doustnym absorpcja metforminy jest wysycalna i niepełna.
Absorption: the absolute bioavailability is 86±18 %.
Absorpcja: bezwzględna dostępność biologiczna stawudyny wynosi 86±18 %.
absorption (też: ingestion)
2. Astronomia
absorption
After oral administration, metformin absorption is saturable and incomplete.
Po podaniu doustnym, absorpcja metforminy jest wysycalna i niekompletna.
After oral administration, metformin absorption is saturable and incomplete.
Po podaniu doustnym absorpcja metforminy jest wysycalna i niepełna.
Absorption: the absolute bioavailability is 86±18 %.
Absorpcja: bezwzględna dostępność biologiczna stawudyny wynosi 86±18 %.
And this is the conversion of one group of substances into another, either through the production or the absorption of energy.
Polega on na przemianie jednego rodzaju substancji w inny, poprzez wytwarzanie lub pochłanianie energii.

Przykłady użycia - "absorption" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAbsorption After i. v. administration, Cmax is reached at the end of infusion.
Wchłanianie W przypadku podania dożylnego Cmax jest osiągane pod koniec infuzji.
EnglishMetformin Absorption After an oral dose of metformin, tmax is reached in 2.5 h.
Metformina Wchłanianie Po doustnej dawce metforminy, tmax jest osiągane w 2, 5 h.
EnglishThe effect of food on absorption of raltegravir is uncertain (see section 5.2).
Nie wiadomo jaki jest wpływ pokarmu na wchłanianie raltegrawiru (patrz punkt 5. 2).
EnglishThe overall absorption was higher in dogs and cats when administered with food.
Całkowite wchłanianie było wyższe u psów i kotów podczas podawania wraz z pokarmem.
EnglishAbsorption Lacosamide is rapidly and completely absorbed after oral administration.
Wchłanianie Lakozamid po podaniu doustnym jest szybko i całkowicie wchłaniany.
EnglishFood does not affect the extent and rate of absorption of vildagliptin from Eucreas.
Pokarm nie wpływa na zakres i tempo wchłaniania wildagliptyny z produktu Eucreas.
EnglishFood does not affect the extent and rate of absorption of vildagliptin from Icandra.
Pokarm nie wpływa na zakres i tempo wchłaniania wildagliptyny z produktu Icandra.
EnglishAbsorption The absorption of risperidone from RISPERDAL CONSTA is complete.
Wchłanianie Wchłanianie rysperydonu z produktu Rispolept Consta jest całkowite.
EnglishFood does not affect the extent and rate of absorption of vildagliptin from Zomarist.
Pokarm nie wpływa na zakres i tempo wchłaniania wildagliptyny z produktu Zomarist.
EnglishIt is assumed that the pharmacokinetics of metformin absorption is non-linear.
Przypuszcza się, że farmakokinetyka wchłaniania metforminy jest nieliniowa.
EnglishDietary calcium as part of a meal does not significantly affect absorption.
Wapń pochodzący z diety, jako składnik posiłku, nie wpływa znacząco na wchłanianie.
EnglishAbsorption and distribution of 13CO2 is faster than the urease reaction.
Wchłanianie i dystrybucja 13CO2 przebiega szybciej niż reakcja z udziałem ureazy.
EnglishAbsorption Posaconazole is absorbed with a median tmax of 3 hours (fed patients).
Wchłanianie Mediana wartości tmax dla pozakonazolu wynosi 3 godziny (karmieni pacjenci).
EnglishThe fact is, there is a limit to the Member States' absorption capacity.
Fakty są takie, że, zdolność absorpcyjna państw członkowskich ma swoje granice.
EnglishAbsorption is complete based on mean area under the curve (AUC) values.
Wchłanianie jest całkowite, co wynika ze średnich wartości pola pod krzywą (AUC).
EnglishThe extent of absorption is dose-independent and is not altered by food.
Stopień wchłaniania nie zależy od dawki i nie zmienia się pod wpływem pokarmu.
EnglishTherefore absorption of pseudoephedrine was not affected by the Aerinaze formulation.
Jak wynika z badania na wchłanianie pseudoefedryny nie miał wpływu preparat Aerinaze.
EnglishOlanzapine can be given without regards for meals as absorption is not affected by food.
Należ rozważ stopniowe zmniejszanie dawki leku, w przypadku odstawiania olanzapiny.
EnglishIt is assumed that the pharmacokinetics of metformin absorption are non-linear.
Uznaje się, że farmakokinetyka wchłaniania metforminy jest nieliniowa.
EnglishThe extent of leflunomide absorption is not affected if it is taken with food.
Przyjmowanie produktu leczniczego Arava w trakcie posiłku nie wpływa na jego wchłanianie.

"absorption of glucose" - polskie tłumaczenie

absorption of glucose
Polish
  • wchłanianie glukozy
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "absorption":

absorption
absorptive
English