EN

absorbed {przymiotnik}

volume_up
absorbed (też: preoccupied, rapt)
absorbed (też: bustling, harried)

Przykłady użycia - "absorbed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTylvalosin tartrate is rapidly absorbed after oral administration of Aivlosin.
Winian tylwalozyny jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym preparatu Aivlosin.
EnglishHowever, the extent (based on the AUC) of lamivudine absorbed is not influenced.
Jednakże nie obserwowano (na podstawie AUC) wydłużenia czasu wchłaniania lamiwudyny.
EnglishAbout 90 % of the dose is absorbed and the absolute bioavailability is 60± 18 %.
Wchłonięciu ulega około 90 % dawki, a bezwzględna biodostępność leku wynosi 60± 18 %.
EnglishAbsorption Lacosamide is rapidly and completely absorbed after oral administration.
Wchłanianie Lakozamid po podaniu doustnym jest szybko i całkowicie wchłaniany.
EnglishCiprofloxacin is rapidly and effectively absorbed after oral administration.
Wchłanianie Cyprofloksacyna szybko i skutecznie wchłania się po podaniu doustnym.
EnglishCiprofloxacin is rapidly and effectively absorbed after oral administration.
Preparat Ciprofloxacin jest szybko i skutecznie wchłaniany po podaniu doustnym.
EnglishIf you take it on an empty stomach, only half the amount of INTELENCE is absorbed.
Jeżeli zażywa się ją na pusty żołądek, tylko połowa leku INTELENCE jest wchłaniana.
EnglishWhen PhotoBarr is injected, porfimer is absorbed into cells throughout the body.
Po wstrzyknięciu preparatu PhotoBarr porfimer jest wchłaniany do komórek w organizmie.
EnglishAfter repeated oral doses of 75 mg per day, clopidogrel is rapidly absorbed.
Po powtarzanych dawkach doustnych 75 mg na dobę, klopidogrel jest szybko wchłaniany.
EnglishAbsorption Posaconazole is absorbed with a median tmax of 3 hours (fed patients).
Wchłanianie Mediana wartości tmax dla pozakonazolu wynosi 3 godziny (karmieni pacjenci).
EnglishTylvalosin tartrate is rapidly absorbed after oral administration of the product.
Winian tylwalozyny jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym produktu.
EnglishIn the current economic situation, increases in these budgets cannot be absorbed.
W obecnej sytuacji gospodarczej nie da się zamortyzować wzrostu tych wydatków budżetowych.
EnglishFluoxetine is well absorbed from the gastrointestinal tract after oral administration.
Fluoksetyna dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym.
EnglishAbsorption Sitaxentan sodium is rapidly absorbed following oral administration.
Wchłanianie Po podaniu doustnym sitaksentan sodu wchłania się szybko.
EnglishCiprofloxacin is rapidly and effectively absorbed after oral administration.
Cyprofloksacyna jest szybko i skutecznie wchłaniana po podaniu doustnym.
EnglishThe result is that the surplus income is absorbed by intermediate agencies.
W rezultacie nadwyżka dochodowa jest absorbowana przez gałęzie pośrednie.
EnglishIt is not known if ustekinumab is absorbed systemically after ingestion.
Nie wiadomo czy przyjęcie ustekinumabu powoduje jego wchłanianie systemowe.
EnglishThe substance called DEGME damages health when absorbed through the skin.
Substancja zwana DEGME jest szkodliwa dla zdrowia w przypadku wchłonięcia przez skórę.
EnglishTolcapone is rapidly absorbed with a tmax of approximately 2 hours.
Wchłanianie: wchłanianie tolkaponu jest szybkie, a tmax wynosi około 2 godzin.
EnglishPramipexole is rapidly and completely absorbed following oral administration.
Pramipeksol jest szybko i całkowicie wchłaniany po podaniu doustnym.

Synonimy (angielski) dla "absorbed":

absorbed
absorbent
absorbing