EN

to absolve [absolved|absolved] {czasownik}

volume_up
to absolve (też: to shrive)
It attempts, in fact, to absolve the terrorist activity of Hamas.
Próbuje on w istocie rozgrzeszać terrorystyczną działalność Hamasu.
History does absolve him for his revolt against tyranny and then against the United States embargo.
I historia rozgrzesza go z rewolty, jaką wszczął przeciw tyranii, a później przeciw amerykańskiemu embargu.
to absolve
(ES) 'History will absolve me' was the famous statement of a young lawyer who stirred his people.
(ES) "Historia mnie rozgrzeszy” - tak brzmiało słynne powiedzenie młodego prawnika, który porwał za sobą swój naród.
Historia nas rozgrzeszy.

Przykłady użycia - "to absolve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis should not, however, absolve us Europeans of our responsibilities.
To jednak nie zwalnia nas, Europejczyków, z naszych obowiązków.
EnglishIt attempts, in fact, to absolve the terrorist activity of Hamas.
Próbuje on w istocie rozgrzeszać terrorystyczną działalność Hamasu.
EnglishWe should probably remember, however, that no amount of legislation can absolve parents of their responsibility.
Powinniśmy jednak pamiętać, że żadne przepisy nie zwalniają rodziców z odpowiedzialności.
EnglishHistory does absolve him for his revolt against tyranny and then against the United States embargo.
I historia rozgrzesza go z rewolty, jaką wszczął przeciw tyranii, a później przeciw amerykańskiemu embargu.
English(ES) 'History will absolve me' was the famous statement of a young lawyer who stirred his people.
(ES) "Historia mnie rozgrzeszy” - tak brzmiało słynne powiedzenie młodego prawnika, który porwał za sobą swój naród.
EnglishMr Verheugen, I find it intolerable how you absolve your own failure by scolding producers and consumers.
Komisarzu Verheugen! Uważam za nie do przyjęcia to, w jaki sposób oczyszcza się pan z własnego błędu, obwiniając producentów i konsumentów.
EnglishThe EU Presidency cannot absolve you from criticism; moreover, you should lead by example in adhering to the fundamental values of the EU.
Prezydencja UE nie ochroni Pana przed krytyką; poza tym powinien Pan dać przykład przestrzegania podstawowych wartości UE.
EnglishHowever, the Russian report bears all the marks of a political game which aims to absolve the Russians of any blame.
Tym niemniej jednak rosyjski raport nosi wszelkie cechy politycznej rozgrywki, która ma na celu oddalenie od strony rosyjskiej jakichkolwiek zarzutów.
Englishto absolve sb. from guilty
EnglishHistory will absolve us.
EnglishIt is not a contract and does not absolve anybody from his/her responsibilities with regard to the safe use of the product and prevention of foetal exposure.”
Formularz nie jest umową i nie zwalnia nikogo od odpowiedzialności za bezpieczne stosowanie produktu i zapobieżenie narażenia płodu.
EnglishIt represents a vision of the future, but it does not absolve the Member States from the responsibility of putting in place safety measures which are already available on a national level.
Stanowi on wizję przyszłości, ale nie zwalnia państw członkowskich z odpowiedzialności za wprowadzanie środków bezpieczeństwa, które już teraz są dostępne na szczeblu krajowym.