EN

absolute {rzeczownik}

volume_up
1. "the absolute"

Przykłady użycia - "absolute" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englisha significant reduction in the absolute risk of myocardial infarction: metformin
istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka zawału mięśnia sercowego: metformina
EnglishThe absolute and relative risk reduction effect of atorvastatin was as follows:
Bezwzględne i względne obniżenie ryzyka za pomocą atorwastatyny było następujące:
EnglishIt was 25 minutes of absolute terror that thousands of people across the U.S. felt.
To było 25 minut absolutnego przerażenia, które odczuły tysiące osób w Stanach.
EnglishAbout 90 % of the dose is absorbed and the absolute bioavailability is 60± 18 %.
Wchłonięciu ulega około 90 % dawki, a bezwzględna biodostępność leku wynosi 60± 18 %.
EnglishAbsolute bioavailability of hydrochlorothiazide is 60-80 % after oral administration.
Całkowita biodostępność hydrochlorotiazydu wynosi 60- 80 % po podaniu doustnym.
Englisha significant reduction in the absolute risk of diabetes-related mortality: metformin
istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka zgonu związanego z cukrzycą: metformina
EnglishThe absolute bioavailability after transdermal application is approximately 37 %.
Bezwzględna dostępność biologiczna po podaniu przezskórnym wynosi w przybliżeniu 37 %.
EnglishPolitical reform and meeting the Copenhagen criteria are absolute priorities.
Reformy polityczne oraz spełnienie kryteriów kopenhaskich to bezwzględne priorytety.
EnglishThat is an absolute must in order to prevent any new derailments of the markets.
To bezwzględna konieczność, aby zapobiec kolejnym zaburzeniom na rynkach.
EnglishAn absolute majority of the Ukrainian population are opposed to membership of NATO.
Absolutna większość populacji ukraińskiej jest przeciwna członkostwu w NATO.
EnglishThat, of course, is absolute nonsense, because that possibility already exists.
Jest to oczywiście zupełny nonsens, ponieważ taka możliwość już istnieje.
Englisha significant reduction in the absolute risk of myocardial infarction: metformin
istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka zawału mięśnia sercowego: metformina 11 zdarzeń
Englisha significant reduction in the absolute risk of overall mortality: metformin
istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka ogólnej śmiertelności: metformina
EnglishSo there is no absolute need to guarantee legality placed on the companies.
Nie ma więc żadnej potrzeby gwarantowania legalności przez przedsiębiorstwa.
EnglishFinally, I would like to note that cohesion has an absolute and a relative dimension.
I wreszcie chciałbym zauważyć, że spójność ma wymiar bezwzględny i względny.
EnglishIf you can't get absolute silence, go for quiet, that's absolutely fine.
Jeżeli nie możesz uzyskać absolutnej ciszy, po prostu się wycisz, to też dobre.
EnglishThe absolute bioavailability of fosamprenavir in humans has not been established.
Bezwzględna biodostępność fosamprenawiru nie została u ludzi określona.
EnglishThere is no doubt that the institution will operate with absolute clarity.
Nie ma wątpliwości, że ta instytucja będzie działać z absolutną otwartością.
EnglishFollowing subcutaneous administration, the absolute bioavailability is about 70 %.
Bezwzględna biodostępność leku po podaniu podskórnym wynosi około 70 %.
EnglishThe absolute bioavailability of a single rasagiline dose is about 36 %.
Bezwzględna dostępność biologiczna pojedynczej dawki rasagiliny wynosi około 36 %.

"absolute garbage" - polskie tłumaczenie

absolute garbage
Polish
  • absolutne śmieci
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"absolute genius" - polskie tłumaczenie

absolute genius
Polish
  • absolutny geniusz
Więcej chevron_right

"absolute guarantee" - polskie tłumaczenie

absolute guarantee
Polish
  • gwarancja absolutna
  • absolutna gwarancja
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "absolute":

absolute
absolutely
absoluteness
absolution